Pedagogika resocjalizacyjna - sylwetka absolwenta

PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

STUDIA I STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Cykl kształcenia 2019/2022

 

 

Najważniejszymi celami zrealizowanymi w ramach poszczególnych modułów kształcenia jest wyposażenie studentów w teoretyczne i metodyczne podstawy przygotowujące do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej wychowanków przed destrukcyjnymi oraz patologizującymi wpływami środowiska, a także prowadzenia pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w rodzinie, szkole, placówkach opiekuńczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym.

Studia przygotowują do dokonywania drogą zabiegów resocjalizujących zmian w postawach dzieci, młodzieży i dorosłych, które utrudniają im bezkonfliktowe funkcjonowanie w środowisku społecznym.

Absolwent uzyska kwalifikacje pedagogiczne.

 

 

W trakcie studiów student zdobywa:

1. Wiedzę na temat:

 • podstawowych zaburzeń w funkcjonowaniu różnych struktur społecznych oraz najważniejszych środowisk wychowawczych,
 • wybranych form zjawisk dewiacyjnych,
 • mechanizmów i czynników socjalizacji oraz ich wpływu na przebieg rozwoju społecznego jednostki,
 • instytucji tworzących system profilaktyki i resocjalizacji,
 • procesu wychowania resocjalizującego osób niedostosowanych społecznie oraz jego różnorodnych determinant.

2. Umiejętności:

 • stawiania diagnozy dotyczącej etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym,
 • określania prognoz pedagogicznych i kryminologicznych,
 • programowania działań resocjalizujących,
 • tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych oraz resocjalizacyjnych,
 • prowadzenia zajęć wychowawczych, profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych,

3. Kompetencje społeczne wyrażające się w:

 • kreatywności i otwartości w kontaktach interpersonalnych,
 • przekonaniu o sensie i potrzebie podejmowania działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku społecznym,
 • dostrzeganiu dylematów moralnych związanych z pracą z osobami niedostosowanymi społecznie,
 • poszukiwaniu optymalnych rozwiązań problemów wynikających z rozbieżności pomiędzy warunkami skuteczności profilaktyki i resocjalizacji a oczekiwaniami społecznymi

 

Interdyscyplinarne studia I stopnia na specjalności pedagogika resocjalizacyjna umożliwiają zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień, określonych przepisami branżowymi, absolwent może podjąć zatrudnienie w:

 • placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-resocjalizacyjnych,
 • policji,
 • instytucjach powołanych do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym,
 • stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 • organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym, a także innych instytucjach rządowych i pozarządowych.

Studia przygotowują do podjęcia studiów II stopnia w zakresie pedagogiki oraz kierunków pokrewnych.

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow