Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku Nauk o rodzinie posiada wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty do spraw rodziny, w tym pełnienia funkcji kierowniczych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej absolwenci mogą pracować w charakterze asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Mogą być zatrudnieni w placówkach wsparcia dziennego oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu na stanowisku wychowawcy lub kierownika/dyrektora placówki. Absolwent uzyskuje również kwalifikacje do pracy w ośrodku adopcyjnym, w tym do ubiegania się o stanowisko dyrektora. Ponadto mogą pracować w charakterze specjalistów pracy z rodziną w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych podmiotach działających na rzecz rodziny.

Absolwenci kierunku Nauki o rodzinie mogą stanowić profesjonalną kadrę instytucji funkcjonujących w systemie społecznego wspierania rodziny, m.in. rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej

 Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (np. lista osób spoza wydziału biorących udział w pracach programowych lub konsultujących projekt programu kształcenia).

          Kooperacja z interesariuszami zewnętrznymi stanowi gwarancję nabycia wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy w ramach studiów na kierunku Nauki o rodzinie. Katedra Nauk o Rodzinie zawarła porozumienie z takimi instytucjami jak: Dom Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. W ramach współpracy wyżej wymienione podmioty opiniowały program studiów i efekty kształcenia na kierunku Nauki o rodzinie.  W wyniku porozumienia Katedry Nauk o Rodzinie z Domem Samotnej Matki studenci kierunku Nauki o rodzinie realizują w tej placówce praktyki a także uczestniczą w spotkaniach z profesjonalistami, zatrudnionymi w Poradni Rodzinnej w Rzeszowie.

          W celu organizacji i przeprowadzenia praktyk studenckich w placówkach pomocy i wsparcia rodziny przez studentów kierunku Nauki o rodzinie II stopnia podpisano listy intencyjne ze Starostwem Powiatu Rzeszowskiego, Poradnią Specjalistyczną w Rzeszowie oraz Domem Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie.

          Ponadto w ramach współpracy Wydziału Pedagogicznego ze środowiskiem lokalnym studenci kierunki Nauk o rodzinie mają możliwość poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy oraz kompetencji w innym instytucjach jak np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 i 2 w Rzeszowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Dra Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie (dawne Pogotowie Opiekuńcze), „Nasza Chata” – Domy dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Przemyślu. Umożliwia to studentom oraz pracownikom naukowym przeprowadzanie różnego rodzaju badań, czego wymiernym efektem są prace projektowe studentów w ramach uzyskiwania zaliczeń z różnych przedmiotów, prace dyplomowe lub magisterskie a także niektóre publikacje pracowników naukowych.

          Interesariusze zewnętrzni biorą zarówno bierny, jak i czynny udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez Katedrę Nauk o Rodzinie i Wydział Pedagogiczny.

Interesariusze zewnętrzni:

Dom Samotnej Matki i Interwencji i Kryzysowej w Rzeszowie;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli;

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie;

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie;

Poradnia Specjalistyczna dla Rodzin w Rzeszowie.

 

 

Nauki o rodzinie II stopnia

 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji studiów.

Celem kształcenia jest:

- umożliwienie zdobycia poszerzonej, interdyscyplinarnej wiedzy o małżeństwie i rodzinie, obejmującej wiedzę z obszaru nauk psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych, filozoficzno-teologicznych; a w szczególności opanowanie w poszerzonym zakresie terminologii, teorii, nurtów, metodologii i metodyki działalności z rodziną;

- w ramach procesu kształcenia stworzenie możliwości do wykorzystania pogłębionej  wiedzy w profesjonalnym wykonywaniu zawodu, komunikacji ze specjalistami pracującymi z rodziną, a także adekwatnego do wymogów regulacji prawnych i orzecznictwa przepisów działania w obszarze funkcjonowania małżeństwa i rodziny;

- kształtowanie refleksyjności, krytycyzmu i poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania zawodowe;

- umożliwienie opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posługiwania się zaawansowanym słownictwem z zakresu nauk o rodzinie;

- student ma możliwość kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow