Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konkurs na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego15.02.2016 09:38

Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską

na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

§ 1. Organizator konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2. Merytoryczną opiekę nad przebiegiem konkursu sprawuje powołana przez Dziekana  Komisja Konkursowa.

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą powołani przez Dziekana samodzielni pracownicy naukowi Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, reprezentujący kierunki i specjalności  prowadzone na Wydziale Pedagogicznym oraz doktorzy posiadający znaczące osiągnięcia naukowe w danym obszarze badawczym. Członkowie powoływani są na okres jednej kadencji.

4. Skład Komisji Konkursowej może ulegać zmianom. Warunki tych zmian określa Dziekan.

 

 

§ 2. Cele konkursu

 

 

1. Zachęcanie studentów do poszukiwania i rozwijania nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie dyscyplin naukowych reprezentowanych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2. Mobilizowanie młodzieży studenckiej do podejmowania badań służących zarówno nauce jak i praktyce oraz dzielenia się efektami pracy badawczej z instytucjami pierwszego zatrudnienia.

3. Rozbudzanie dociekliwości naukowej i pasji poznawczych studentów.

4. Wyróżnianie i dowartościowywanie utalentowanych absolwentów oraz  zachęcanie ich do podejmowania dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.

 

 

§ 3.  Warunki uczestnictwa w konkursie

 

1. Konkurs skierowany jest do studentów studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz promotorów ich prac magisterskich.

 

 

2. Pracę magisterską zgłasza do konkursu promotor w uzgodnieniu z jej autorem.

3. Wytypowana praca musi spełniać następujące kryteria:

a) poprawności merytorycznej;

b) poprawności w zakresie doboru i wykorzystania źródeł;

c) poprawności strony formalnej.

4. Do nagrody kwalifikowane są prace, które:

a) obejmują problemy badawcze: nowe lub słabo udokumentowane, znajdujące niewielkie odzwierciedlenie w literaturze naukowej  i badaniach;

b) mieszczą się w wyraźnie określonym modelu badań i wypełniają jego założenia;

c) mają wyraźne powiązania z praktyką społeczną, edukacyjną i wychowawczą.

 

 

§ 4. Formalne kryteria konkursu

 

1. Zgłoszenie pracy magisterskiej do konkursu wymaga:

-  załączenia wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik);

-  załączenia 1 egzemplarza pracy magisterskiej wraz z jej wersją elektroniczną i recenzjami;

-  załączenia 1 stronicowego streszczenia pracy, określającego cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski. Streszczenie przygotowuje student, a akceptuje je swoim podpisem promotor pracy.

2. Prace konkursowe zgłasza w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego promotor do końca października kolejnego roku akademickiego.

3. Promotor może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac, pod warunkiem spełnienia wskazanych kryteriów.

4. Dostarczone przez promotorów zgłoszenia są rejestrowane w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego.  

5. Prace do nagród kwalifikuje Komisja Konkursowa nie później niż do połowy grudnia danego roku akademickiego.

6. Warunki konkursu mogą ulec zmianom wyłącznie z przyczyn formalno-prawnych wskazanych przez Komisję Konkursową lub Dziekana.

7. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

8. Prace magisterskie, które nie spełniają warunków uczestnictwa w konkursie i formalnych kryteriów, określonych w §3 oraz §4, nie będą oceniane.

 

§ 5. Nagrody

 

1. Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną oraz list gratulacyjny.

2. Listę nagrodzonych, wysokość nagród oraz formę listu gratulacyjnego, każdorazowo ustala Dziekan do końca grudnia danego roku akademickiego. Decyzja Dziekana zostaje ogłoszona na stronie internetowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

3. Laureatom, w miarę możliwości wydawniczych, ułatwi się opublikowanie w Roczniku Wydziału Pedagogicznego tekstu, ukazującego najciekawsze wyniki badań własnych, zawarte w nagrodzonej pracy.

4. Promotor nagrodzonej pracy otrzymuje list gratulacyjny od Dziekana Wydziału Pedagogicznego.

5. O przyznaniu nagród Dziekan informuje Radę Wydziału Pedagogicznego  oraz Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego.   

6. Wręczenie nagród odbywa się na posiedzeniu Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w ogłoszonym przez Dziekana terminie.

 


Skład kapituły konkursu

  1. prof. dr hab. Kazimierz Szmyd
  2. dr hab. prof. UR Krystyna Barłóg
  3. dr hab. prof. UR Andrzej Łukasik
  4. dr Zofia Frączek
  5. dr Barbara Lulek
  6. dr Magda Urbańska

Załącznik - karta złoszenia

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow