Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU MUZYKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO na lata 2014 -2020

Strategia Rozwoju Wydziału Muzyki wpisuje się w Misję i Strategię Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013-2020, zamieszczonych jako załącznik do Uchwały Senatu UR nr 123/05/2013 z 23 maja 2013 r. Na podstawie głównych tez ujętych w dokumencie, Uniwersytet Rzeszowski jawi się jako jednostka kulturotwórcza, przedsiębiorcza i nowoczesna, kreująca rozwój społeczno-gospodarczy oraz kształtująca kapitał intelektualny dla potrzeb współczesnej gospodarki i kultury, w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę, nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze, wysoką jakość badań, dziedzictwo kulturowe regionu
i kraju, zgodnie z uniwersalnymi celami, takimi jak: dążenie do prawdy, chronienie wolności, otwartości na wiedzę, poszanowania godności człowieka i szacunku do tożsamości historyczno-kulturowej regionów oraz państw.

Wydział Muzyki funkcjonuje od 1 stycznia 2014 roku. Powstał na bazie Katedry Wychowania Muzycznego, powołanej w 1985 roku i utworzonej w ramach porozumienia pomiędzy Wyższą Szkołą Pedagogiczną i Akademią Muzyczną w Krakowie, przekształconej w 2001 roku w Instytut Muzyki, a następnie na mocy Uchwały nr 141/06/2013Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego, w samodzielną jednostkę strukturalną. Stanowi ona kontynuację dotychczasowych osiągnięć naukowo-artystycznych i organizacyjnych, opisanych jako cztery główne, wzajemnie uzupełniające się obszary:

I. Kształcenie

II. Nauka

III. Współpraca z otoczeniem

IV. Zarządzanie Wydziałem

 

Wydział Muzyki, w każdym z tych obszarów (kierunków działalności) spełnia określone zadania, realizowane w ramach celów strategicznych i operacyjnych, wyznaczonych  przez Misję i Strategię Rozwoju UR.

 

 1. KSZTAŁCENIE

 

 • dbanie o wysoki poziom kształcenia na Wydziale, w oparciu o wysoko wykwalifikowany zespół pracowników naukowo-dydaktycznych i nowoczesną infrastrukturę;
 • tworzenie nowych kierunków na Wydziale, uwzględniających zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy;
 • systematyczna analiza rynku pracy i tworzenie kierunków interdyscyplinarnych;
 • uruchomienie nowych kierunków studiów podyplomowych, kursów dokształcających dostosowanych do wymagań interesariuszy wewnętrznych
  i zewnętrznych;
 •  przygotowanie nowej oferty edukacyjnej w języku obcym dla studentów zagranicznych;
 • doskonalenie programu studiów w oparciu o opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz wytyczne Krajowych Ram Kwalifikacji;
 • kreowanie i popularyzowanie nowych kierunków studiów, rozwijających przedsiębiorczość (Event Management);
 • wprowadzenie zdalnego i interaktywnego kształcenia;
 • motywowanie do dbania o tożsamość kulturową i poszanowanie tradycji.

 

 1. NAUKA

 

 • uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora
  w dyscyplinie: dyrygentura;
 • organizacja konferencji i seminariów;
 • motywowanie oraz wsparcie administracyjne dla pracowników ubiegających się o stopnie awansu naukowego;
 • rozwijanie współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, szkołami i placówkami społeczno-kulturotwórczymi;
 • analiza zapotrzebowania środowiska na prace naukowo-artystyczne
  i umiejętności praktyczne absolwentów (komercjalizacja wyników badań
  i działalności artystycznej);
 • tworzenie konsorcjów w celu aplikowania o środki na realizację badań naukowych i przedsięwzięć artystycznych;
 • zachęcanie do współpracy międzywydziałowej w zakresie wymiany informacji
  i  doświadczeń oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych;
 • wprowadzenie systemu ochrony własności intelektualnej.

 

 

 1. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

 

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi i Biurem Karier w zakresie monitorowania losów zawodowych absolwentów;
 • doskonalenie systemu komunikacji ze strategicznymi interesariuszami zewnętrznymi;
 • przygotowanie i doskonalenie systemu współpracy z absolwentami;
 • popularyzowanie i kreowanie wizerunku Wydziału w środowisku;
 • dbanie o profesjonalne kontakty z mediami;
 • organizowanie koncertów, przedsięwzięć kulturalno-oświatowych dla środowiska lokalnego;
 • motywowanie pracowników i studentów do uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta i regionu.
 1. ZARZĄDZANIE WYDZIAŁEM

 

 • usprawnienie procesu zarządzania Wydziałem;
 • optymalizacja działań finansowych Wydziału;
 • optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem bazy materialnej;
 • pozyskiwanie nowych źródeł finansowania
 • wspieranie ścieżek kariery dla wszystkich grup pracowników;
 • doskonalenie wydziałowego systemu zarzadzania jakością kształcenia;
 • organizacja i przeprowadzenie szkoleń, seminariów dla pracowników;
 • doskonalenie kompetencji dydaktycznych i organizacyjnych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach, studiach podyplomowych.

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow