Studia II stopnia, stacjonarne  oraz  niestacjonarne

 Kandydaci na studia powinni wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas studiów I-go stopnia.

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów uzyskanych przez kandydata za:

  1. Ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
  2. Sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia, który obejmuje praktyczne sprawdzenie umiejętności:

 – specjalność: wykonawstwo instrumentalne

Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

 

0-6 pkt.

Obowiązkowe przygotowanie formy bluesa. Obowiązkowe przygotowanie utworu w wolnym tempie – ballady. Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu odmiennego stylistycznie pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej. Czytanie zapisu nutowego a’vista *

 

 

0-15 pkt.

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki jazzowej i rozrywkowej

0-3 pkt.

 

 

 *Uwaga. W odniesieniu do egzaminu z instrumentu:

1) wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule:

temat + improwizacja + temat

2) obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być potraktowane przez kandydata, jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych.

3) dla specjalności perkusja, obowiązkowe przygotowanie jednej etiudy werblowej ze zbioru: John (Jack) S. Pratt's "14 Modern ContestSolos for Snare Drum"

 

 – specjalność: wykonawstwo wokalne

Obowiązkowe przygotowanie standardu jazzowego zawartego w wydawnictwie Hal Leonard Corporation - „Real Books” lub formy bluesa. Obowiązkowe przygotowanie utworu z polskim tekstem. Obowiązkowe przygotowanie dowolnego, trzeciego utworu, odmiennego stylistycznie, pozostającego w stylistyce jazz, fusion lub pokrewnej. Obowiązkowe przygotowanie czterech standardów: Lulaby of Birdland, Just Friends, Body and Soul, Angel Eyes.**

0-15 pkt.

Obowiązkowy udział w grupowych warsztatach wokalnych ***

0-6 pkt.

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu muzyki (w tym muzyki jazzowej i rozrywkowej).

0-3 pkt.

 

 

**Uwaga! W odniesieniu do egzaminu:

1) wszelkie prezentacje utworów powinny być wykonane w formule:

temat + improwizacja + temat

2) obowiązkowe przygotowanie dowolnego utworu odmiennego stylistycznie może być przez kandydata, jako prezentacja własnych możliwości warsztatowych, jak również preferencji muzycznych

3) obowiązkowe przygotowanie czterech standardów wybór i wykonanie wyłącznie na prośbę komisji egzaminacyjnej

4) uczelnia nie zapewnia akompaniatora, dopuszcza się możliwość prezentacji z własną sekcją rytmiczną, akompaniatorem lub z przygotowanym podkładem w postaci audio CD dobrej jakości; kandydat zobowiązany jest, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego, powiadomić Komisję Rekrutacyjną, jaką formę prezentacji wybiera.

Kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do zawodowego posługiwania się głosem.

***Grupowe warsztaty wokalne będą zawierały m.in. podstawy improwizacji wokalnej, tworzenie wielogłosu, itp. Ocenią kreatywność i otwartość muzyczną kandydata.

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia wraz  z ankietą osobową (wydrukowane  z systemu rekrutacyjnego);
  2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego;
  4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym 1  w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym);
  5. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo oraz notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego kandydata.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-040  Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

W sierpniu - kontakt tylko mailowy.

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow