Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

Studia I stopnia, stacjonarne

Specjalności: gra na akordeonie, gra na fortepianie, gra na gitarze, gra na organach

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

 1. wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu dojrzałości.
 2. wyniki sprawdzianu praktycznego.

Kandydaci na studia powinni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami muzycznymi umożliwiającymi im dalsze kształcenie na poziomie studiów licencjackich na Wydziale Muzyki UR, kierunek „instrumentalistyka”.

 1. Konkurs świadectw dojrzałości

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie dojrzałości: brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna.

 1. Sprawdzian praktyczny* – specjalności: gra na fortepianie, gra na organach, gra na akordeonie, gra na gitarze, który obejmuje:
 • Sprawdzian z gry na instrumencie; 0-9 pkt.

a) Wykonanie etiudy lub utworu wirtuozowskiego
b) Wykonanie utworu polifonicznego
c) Wykonanie utworu cyklicznego
d) Wykonanie utworu dowolnego

 • Sprawdzian dyspozycji słuchowych; 0-6 pkt.

b) Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.

 • Sprawdzian z czytania a'vista i przygotowania utworu muzycznego; 0-6 pkt.

a) Czytanie zapisu nutowego a`vista
b) Samodzielne przygotowanie zadanego utworu

 • Rozmowa kwalifikacyjna; 0-3 pkt.

Sprawdzenie wiedzy ogólnej z zakresu historii muzyki oraz współczesnych zagadnień muzycznych

Kandydat z każdej części składowej sprawdzianu praktycznego powinien uzyskać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz  z ankietą osobową (wydrukowane  z systemu rekrutacyjnego);
 2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
 3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego;
 4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym 1  w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym);
 5. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo oraz notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego kandydata.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-040 Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow