Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia I stopnia, stacjonarne

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów przyznanych kandydatowi za:

  1.  wyniki uzyskane przez kandydata podczas egzaminu maturalnego
  2. wyniki sprawdzianu praktycznego.
  1. Konkurs świadectw dojrzałości

Postępowanie  rekrutacyjne obejmuje wyniki osiągnięte na egzaminie dojrzałości. Brane są pod uwagę wyniki z 2 przedmiotów z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, część pisemna. 

  1. Sprawdzian praktyczny, który obejmuje sprawdzian dyspozycji:

a) słuchowych – rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem ; 0-6 pkt.

b) głosowych - zaśpiewanie jednego utworu wokalnego ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku”; 0-6 pkt.

c) manualnych - dyrygowanie jednym utworem ze zbioru Z. Noskowskiego „Cztery pory roku0-6 pkt.

d) grę na instrumenciewykonanie z pamięci dwóch utworów muzycznych na wybranym instrumencie; 0-6 pkt.

Kandydat jest zobligowany, co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego zgłosić Komisji Rekrutacyjnej, jakie wybrał utwory ze zbioru Z. Noskowskiego "Cztery pory roku" (mailowo, telefonicznie lub osobiście).

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. w przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

 Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia wraz  z ankietą osobową (wydrukowane  z systemu rekrutacyjnego);
  2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;
  3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego;
  4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym 1  w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym);
  5. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo oraz notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego kandydata.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-040 Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow