Studia II stopnia, stacjonarne

Kandydaci na studia powinni wykazać się odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami nabytymi podczas studiów I-go stopnia.

Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest suma punktów uzyskanych przez kandydata za:

  1. Ocenę końcową z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
  2. Sprawdzian efektów kształcenia ze studiów I stopnia, który obejmuje praktyczne sprawdzenie umiejętności:

a) słuchowych - śpiewanie i określanie interwałów oraz akordów, czytanie nut głosem w zakresie jednogłosowych melodii tonalnych do 3 znaków przykluczowych, realizowanie prostych przebiegów rytmicznych; 0-6 pkt.
b) głosowych - zaśpiewanie jednej arii lub pieśni; 0-6 pkt.
c) manualnych - dyrygowanie jednym, wybranym utworem z literatury chóralnej; 0-6 pkt.
d) gra na instrumenciewykonanie z pamięci dwóch utworów o zróżnicowanym charakterze – od baroku do współczesności; 0-6 pkt.

Kandydat jest zobligowany co najmniej tydzień przed datą egzaminu praktycznego dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej nuty utworów wybranych do dyrygowania oraz do emisji głosu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Kandydat z każdej części składowej egzaminu praktycznego powinien otrzymać co najmniej 1 pkt. W przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany.

Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Kandydat na studia składa w wymaganym terminie następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia wraz  z ankietą osobową (wydrukowane  z systemu rekrutacyjnego);
  2. Poświadczoną przez Uniwersytet Rzeszowski kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego;
  4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym 1  w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w systemie rekrutacyjnym);
  5. Jeśli kandydat nie składa dokumentów osobiście: oryginalne pełnomocnictwo oraz notarialnie poświadczoną kopię dowodu osobistego kandydata.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

mgr Aldona Łysikowska
tel. 17/872 28 01, e-mail: muzyka@ur.edu.pl
35-040  Rzeszów
Ul. Dąbrowskiego 83 pok. nr 8

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow