Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Regulamin praktyk na kierunku

 Jazz i muzyka rozrywkowa

Wydziału Muzyki

Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 

 1. Praktyki na Wydziale Muzyki - kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa są integralną częścią planu studiów. 

 

 1. Celem praktyk zawodowych  jest  sprawdzanie  efektów kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności i w konsekwencji kompetencji społecznych), jakie student osiągnął w procesie kształcenia, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych, pomoc w sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych studentów w perspektywie podejmowania aktywności zawodowej.

 

 1. Wewnętrznym dokumentem regulującym praktyki jest zarządzenie Nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.08.2017 r. w sprawie: organizacji programowych praktyk zawodowych i Aneksem nr 1/2017 z dnia 30.08.2017 r. do Zarządzenia nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.08.2017 r. w sprawie: organizacji programowych praktyk zawodowych.

 

 

§2

                                         Organizacja i przebieg praktyki

 

 1. Studenci kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego  realizują w całym toku studiów 360 godz. praktyki zawodowej.

 

 1. Studenci I roku rozpoczynaja praktykę zawodową  w semestrze pierwszym i kontynuują ją przez sześć semestów.

 

 1. Studenci III roku w roku akademickim 2018/2019 realizują praktykę zawodową w ciągu czterech semestrów studiów I stopnia, czyli od drugiego semestru do piątego semestru studiów  tj. 90 godzin praktyki zawodowej w semestrze. 

 

 1. Realizacja praktyki pzez studentów odbywa się w wybranych przez nich miejscach, które to określine są  w § 1 pkt 5,  Załącznika nr 1 do Regulaminu praktyk

 

 

 

§3

Obowiązki Koordynatora praktyk

 

 1. Koordynator praktyk sprawuje opiekę dydaktyczno-wychowawczą oraz organizacyjną nad studentami.

 

 1. Organizuje spotkanie ze studentami przed rozpoczęciem praktyk programowych, na którym zostają przedstawione zasady organizacji praktyk, w tym m.in.: 
 • zapoznanie studentów z celami praktyki, 
 • przedstawienie obowiązków studenta podczas realizacji praktyki,
 • poinformowania o procedurze formalnej realizacji praktyki  i warunkach zaliczenia,
 • zapoznanie z  obowiązującą dokumentacją zaliczeniową,
 • poinformowania studenta o konieczności posiadania ubezpieczenia NNW na okres trwania praktyki.

 

 1. Koordynator praktyk zobowiązany jest do zweryfikowania czy student posiada ubezpieczenie NNW na okres trwania praktyki.

 

 

§4

Obowiązki Studentów

 

 1. Studenci zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania praktyk, we własnym zakresie i na własny koszt. Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w ww. zakresie uniemożliwia odbycie praktyki zawodowej.

 

 

§5

Warunki zaliczenia praktyk

 

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki programowej wraz z wpisem do indeksu jest przedłożenie koordynatorowi kompletu Miesięcznych formularzy praktyk - sekcja, solista wraz z  Dziennikiem praktyki zawodowej potwierdzonego przez osoby monitorujące poszczególne zajęcia (opiekunowie z instytucji, w której student odbywa praktykę) w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) dni od zakończenia semestru.

 

 

                                                                           §6      

Informacje końcowe

 

 1. Regulamin praktyk oraz potrzebne do zaliczenia praktyki załączniki - wzór Dziennika praktyki zawodowej, Miesięczny formularz praktyk - sekcja, solista -  (do pobrania) znajduje się na stronie Wydziału Muzyki w zakładce Praktyki Programowe.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur odbywania praktyk programowych na kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa są wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Regulaminu praktyk - Organizacja 

 

 

                                                                                              Koordynator praktyk

                                                                                           dr Krzysztof Uściłowski

 

 

 

PRAKTYKI STUDENCKIE (PRAKTYKI ZAWODOWE)

na kierunku: Jazz i muzyka rozrywkowa

 

§1

Cel, wymiar, zasady, forma odbywania praktyk.

          

 1. Celem praktyk zawodowych na kierunku Instrumentalistyka na Wydziale Muzyki  Uniwersytetu Rzeszowskiego  jest  sprawdzanie  efektów kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności i w konsekwencji kompetencji społecznych), jakie student osiągnął w procesie kształcenia,   w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych, pomoc w sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych studentów w perspektywie podejmowania aktywności zawodowej.

 

 1. W nowym roku akademickim 2018/2019, następuje przeniesienia ciężaru praktyk odbywanych do tej pory poza uczelnią, na Wydział Muzyki UR i ma to charakter zajęć obowiązkowych, umiejscowionych na terenie naszego wydziału. Dotychczasowa formuła praktyk „zewnętrznych” nie zmienia się, udział w nich nie koliduje z praktykami na uczelni. Poniżej forma wewnętrznego regulaminu, tworzącego zasady odbywania praktyk na Wydziale Muzyki UR – kierunek „Jazz i muzyka rozrywkowa” – semestr zimowy i letni 2018/2019.

 

 1. Praktyki będą  prowadzone we właściwych warunkach dla specjalności : wykonawstwo wokalne oraz wykonawstwo instrumentalne w obszarze sztuki muzycznej.  Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (praktyki), przewidziane w tym programie studiów, będą prowadzone  przez  osoby, które  posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć. Praktyki będą odbywały się w instytucjach kultury oraz szkołach muzycznych I i II stopnia, z którymi podpisano stosowne porozumienia.  Praktyka zawodowa na studiach muzycznych odbywa się zgodnie z planem studiów.

 

 1. Praktyki odbywane: na kursach mistrzowskich, w Filharmonii Podkarpackiej,  w szkołach wokalnych, w  szkołach muzycznych, w domach kultury, w kościołach obrządku łacińskiego, na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w instytucjach muzycznych, na warsztatach metodycznych, w Lekcjach z Mistrzem (Master Class) w Polsce i zagranicą, będą także ważnym działaniem na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

 

 1. Studenci określonych specjalności będą mogli realizować praktykę zawodową w różnych  formach. Przewiduje się następujące możliwości odbywania praktyk, tj.:
 • akompaniowanie w szkołach muzycznych (przede wszystkim szkołach muzycznych
  I stopnia),
 • udział czynny  studentów  w Mistrzowskich Kursach Muzycznych w kraju i zagranicą,
 • udział czynny w mistrzowskich Lekcjach z Mistrzem (Master Class) organizowanych przez Wydział Muzyki i inne instytucje muzyczne,
 • udział czynny w warsztatach muzycznych organizowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje muzyczne,   
 • udział czynny w seminariach z zakresu kameralistyki,
 •  oprawa muzyczna w wydarzeniach roku liturgicznego kościoła obrządku łacińskiego,
 • akompaniowanie na zajęciach chóru Wydziału Muzycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • realizacja projektów artystycznych w obszarze muzyki (np. audycje muzyczne, recitale , nagranie  płyty).

 

 1. Każdy student kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego musi zrealizować  360 godz. praktyki zawodowej. Studenci  będą realizowali  praktyki w ciągu sześciu semestrów studiów I stopnia,  tj. 60 godzin praktyki zawodowej w semestrze.   

 

 1. Z racji ograniczenia godzin w przedmiotach: instrument, zespoły, big-band, każdy student zobowiązany jest do zaliczenia 45 godzin pracy w semestrze w tzw. sekcjach, których zasady opisane są w poniższych punktach.

 

 1. Wszyscy studenci z klasy: fortepianu, gitary basowej, perkusji oraz gitary zobowiązani są do utworzenia sekcji, które będą działać jako samodzielne formacje oraz jako sekcje wspierające solistów (wokalistów i instrumentalistów).

 

 1. Praktyki z sekcjami służą opracowaniu standardów, wspieraniu bieżącego, realizowanego programu wokalistów lub też działalności służącej stworzeniu programu do okazjonalnych, tematycznych koncertów.

 

 1. Z trzech godzin lekcyjnych, każda z sekcji przeznacza 1 godzinę na pracę własną lub z solistą - instrumentalistą oraz pozostałe 2 godziny na pracę z solistami - wokalistami.

 

 1. Każda z sekcji zobowiązana jest do wypełnienia miesięcznego formularza pracy, zawierającego następujące informacje:

 

 • Data i godzina spotkania.
 • Podpis stwierdzający udział każdego z członków sekcji lub też informację o absencji (choroba, zwolnienie).
 • Dokładny wykaz opracowywanych utworów.
 • W części dotyczącej solistów (instrumentalistów lub wokalistów), nazwisko osoby biorącej udział w pracy, jak również jej podpis.
 • Dokładny wykaz opracowywanych utworów z solistą.

 

 1. Po ustaleniu dokładnych godzin pracy każdej sekcji i umieszczeniu jej w harmonogramie, wszelkie odstępstwa proszę zgłaszać koordynatorowi praktyk.

 

 1. W ramach przedstawionego harmonogramu, każdy z wykładowców ma prawo i obowiązek wizytować pracę sekcji w wyszczególnionych godzinach, sprawdzając, czy stan rzeczywisty pokrywa się z wpisami do formularza.

 

 1. Zostają wprowadzone trzy terminy wewnętrznych zaliczeń i oceny postępów, które będą podane w trakcie trwania semestrów.
 2. Dniem wewnętrznych zaliczeń będzie zawsze poniedziałek. Zmiana dnia może być dokonana nie krócej, jak na tydzień przed ustalonym powyżej terminem.

 

 1. Ocena średnia z wewnętrznych zaliczeń, będzie istotną składową końcowej oceny na zaliczeniu bądź egzaminie z instrumentu lub wokalu.

 

 1. W odniesieniu do tzw. solistów (instrumentalistów i wokalistów niebędących członkami sekcji), mają oni obowiązek odbyć w semestrze po 2 godziny pracy z minimum 4 sekcjami, według opracowanego na początku semestru, w ramach własnych postanowień planu, z sugerowanymi datami spotkań.

 

 1. Rotacja solistów z sekcjami kończy się w I semestrze roku akademickiego 2017/2018 z dniem 22 grudnia, od pierwszych dni stycznia soliści pracują już z wybranymi przez siebie sekcjami pracując z materiałem do zaliczeń.

 

 1. Do obowiązków solistów należy przygotowanie kompletnego materiału nutowego dla sekcji, aby czas pracy był wykorzystany możliwie najlepiej.

 

§2

               Osiągane cele.

 1. Wspomniana rotacja solistów – wokalistów oraz instrumentalistów w sekcjach, ma na celu osiągnięcie praktycznego przygotowaniu do współpracy z wieloma sekcjami, umiejętności odnalezienia się w zetknięciu się z różnorodnością wykonawczą, nabycie zdolności komunikowania się w sferze aranżacji, interpretacji, itp..

 

 1. Dla członków sekcji, doskonalenie umiejętności czytania a vista, nabywaniu praktycznych umiejętności i wiedzy we współpracy z wieloma solistami, jak również doskonaleniu gry zespołowej.

 

 1. Odbyte praktyki zawodowe   muszą być potwierdzone w dokumencie- Dziennik praktyk przez osoby monitorujące poszczególne zajęcia (opiekunowie z instytucji, w której student odbywa praktykę).

 

 1.  Każdy semestr praktyki zawodowej będzie syntetycznie opisany przez studenta w formie sprawozdania. Sprawozdanie to   musi zawierać: temat działania muzycznego, cel  realizacji, analizę i ewaluację  (m.in.  mocnych i słabych stron osiągniętych przez studenta efektów) oraz refleksję (synteza i alternatywy). Po każdym semestrze odbytych praktyk zawodowych student musi złożyć dokumentację koordynatorowi praktyk w nieprzekraczalym  terminie 5  pięci dni.

 

 

§3

System kontroli praktyk i ich zaliczania semestru.

 

 1. Termin realizacji praktyki – z uwzględnieniem organizacji roku akademickiego - ustala powołany w  tym celu koordynator praktyki będący  nauczycielem   akademickim.

 

 1. Koordynator praktyki powoływany jest przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia i działa zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.08.2017 r

 

 1. Szczegółowy harmonogram praktyki zawodowej, koordynator praktyki przedstawia do zatwierdzenia Dziekanowi Wydziału.

 

 1. Koordynator  praktyki, zgodnie z  Regulaminem  studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego (§5) będzie zaliczał praktykę zawodową studenta.

 

 1. Odmowa zaliczenia praktyki przez koordynatora  musi następować w formie pisemnej decyzji, wraz z uzasadnieniem, od której przysługuje studentowi odwołanie do dziekana w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow