Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Regulamin praktyk na kierunku

Jazz i muzyka rozrywkowa

prowadzonym przez Wydział Muzyki

Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Praktyki na Wydziale Muzyki - kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa są integralną częścią planu studiów. 
 1. Celem praktyk zawodowych  jest  sprawdzanie  efektów kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności i w konsekwencji kompetencji społecznych), jakie student osiągnął w procesie kształcenia, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych, pomoc w sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych studentów w perspektywie podejmowania aktywności zawodowej  oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w poszczególnych obszarach kultury muzycznej.

 

§2

Organizacja i przebieg praktyki

 1. Student kierunku Jazz i muzyka rozrywkowa prowadzonym  przez Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego powinien zrealizować w całym toku studiów 720 godz. praktyki zawodowej.
 1. Praktyka powinna być realizowana w ciągu sześciu semestrów studiów I stopnia,  po 60 godzin praktyki zawodowej w semestrze.
 2. Studenci określonych specjalności mogą  realizować praktykę zawodową w następujących instytucjach:
 • szkoły muzyczne, filharmonie, teatry, muzea
 • rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne
 • hale widowiskowe
 • kluby jazzowe i studenckie   
 • placówki kultury
 •  agencje artystyczne
 • firmy nagłośnieniowe i studia nagrań
 • kościoły

4. Dopuszcza się możliwość realizacji części praktyki w wymiarze nieprzekraczającym 30 godz. w semestrze,  na Wydziale Muzyki w formie na przykład: akompaniamentu lub czynnego udziału w koncertach, warsztatach,  seminariach oraz kursach muzycznych.

5. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (praktyki), przewidziane  w  programie studiów, będą prowadzone  przez  osoby, które  posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć.

6. Z uwagi na specyfikę kierunku dopuszcza się możliwość zaliczenia praktyki realizowanej w okresie wakacyjnym.

 

§3

Obowiązki Koordynatora praktyk

 1. Koordynator praktyk sprawuje opiekę dydaktyczno-wychowawczą oraz organizacyjną nad studentami.
 1. Organizuje spotkanie ze studentami przed rozpoczęciem praktyk programowych, na którym zostają przedstawione zasady organizacji praktyk, w tym m.in.: 
 • zapoznanie studentów z celami praktyki, 
 • przedstawienie obowiązków studenta podczas realizacji praktyki,
 • poinformowania o procedurze formalnej realizacji praktyki  i warunkach zaliczenia,
 • zapoznanie z  obowiązującą dokumentacją zaliczeniową,  
 1. Koordynator praktyk zobowiązany jest do zweryfikowania czy student posiada ubezpieczenie NNW na okres trwania praktyki.

§4

Obowiązki Studentów

 1. Studenci zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania praktyk, we własnym zakresie i na własny koszt. Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w ww. zakresie uniemożliwia odbycie praktyki zawodowej.

§5

Warunki zaliczenia praktyk

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki programowej wraz z wpisem do indeksu jest przedłożenie koordynatorowi w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) dni od dnia zakończenia semestru dokumentacji z przebiegu praktyki, tj. Dziennika praktyki zawodowej oraz sprawozdania.
 2. Dziennik praktyki zawodowej potwierdza osoba monitorująca poszczególne zajęcia (opiekunowie z instytucji, w której student odbywa praktykę).
 3. Sprawozdanie powinno być syntetycznym opisem praktyki sporządzonym przez studenta. Musi ono zawierać : temat działania muzycznego, cel  realizacji, analizę i ewaluację  (m.in.  mocnych i słabych stron osiągniętych przez studenta efektów) oraz refleksję własną.

 

 

§6

Informacje końcowe

 1. Regulamin Praktyk oraz potrzebne do zaliczenia praktyki załączniki wzór Dziennika praktyki zawodowej (do pobrania) znajduje się na stronie Wydziału Muzyki w zakładce Praktyki Programowe.

 

 

                                                                                             

                                                                                                                                                     Koordynator praktyk

                                                                                                                                                       dr Elżbieta Ochwat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow