Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Regulamin praktyk na kierunku

 Instrumentalistyka

Wydziału Muzyki

Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Praktyki na Wydziale Muzyki - kierunku Instrumentalistyka są integralną częścią planu studiów. 

 

 1. Celem praktyk zawodowych  jest  sprawdzanie  efektów kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności i w konsekwencji kompetencji społecznych), jakie student osiągnął w procesie kształcenia, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych, pomoc w sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych studentów w perspektywie podejmowania aktywności zawodowej (załącznik Nr 1  do Uchwały  Nr 20/12/2014

 

 

§2

                                         Organizacja i przebieg praktyki

 

 1. Student kierunku Instrumentalistyka na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego ma do realizacji w całym toku studiów 360 godz. praktyki zawodowej.

 

 1. Praktyka będzie realizowana w ciągu sześciu semestrów studiów I stopnia,  od pierwszego semestru I roku studiów do szóstego semestru III roku studiów włącznie tj. 60 godzin praktyki zawodowej w semestrze (co daje średnią:  cztery godziny tygodniowo). 

 

 1. Studenci realizują praktykę w wybranych przez siebie miejscach, które to określine są  w § 1 pkt 6,  Załącznika nr 1 do Regulaminu praktyk

 

 

§3

Obowiązki Koordynatora praktyk

 

 1. Koordynator praktyk sprawuje opiekę dydaktyczno-wychowawczą oraz organizacyjną nad studentami.

 

 1. Organizuje spotkanie ze studentami przed rozpoczęciem praktyk programowych, na którym zostają przedstawione zasady organizacji praktyk, w tym m.in.: 
 • zapoznanie studentów z celami praktyki, 
 • przedstawienie obowiązków studenta podczas realizacji praktyki,
 • poinformowania o procedurze formalnej realizacji praktyki  i warunkach zaliczenia,
 • zapoznanie z  obowiązującą dokumentacją zaliczeniową,  

 

 1. Koordynator praktyk zobowiązany jest do zweryfikowania czy student posiada ubezpieczenie NNW na okres trwania praktyki.

.

 

§4

Obowiązki Studentów

 

 1. Studenci zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania praktyk, we własnym zakresie i na własny koszt. Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w ww. zakresie uniemożliwia odbycie praktyki zawodowej.

 

 

§5

Warunki zaliczenia praktyk

 

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki programowej wraz z wpisem do indeksu jest przedłożenie koordynatorowi w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) dni od dnia zakończenia semestru, Dziennika praktyki zawodowej potwierdzonego przez osoby monitorujące poszczególne zajęcia (opiekunowie z instytucji, w której student odbywa praktykę).

 

 

         §6      

Informacje końcowe

 

 1. Regulamin Praktyk oraz potrzebne do zaliczenia praktyki załączniki wzór Dziennika praktyki zawodowej (do pobrania) znajduje się na stronie Wydziału Muzyki w zakładce Praktyki Programowe.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur odbywania praktyk programowych na kierunku Instrumentalistyka są wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Regulaminu praktyk - Organizacja praktyk.

 

 

                                                                                             

                                                                                              Koordynator praktyk

                                                                                           dr Krzysztof Uściłowski

 

 

 

 

 

 

 

 

(Załącznik Nr 1  Do Uchwały  Nr 20/12/2014)

 

PRAKTYKI STUDENCKIE (PRAKTYKI ZAWODOWE)

na kierunku Instrumentalistyka

 

w specjalnościach:  gra na fortepianie, gra na gitarze,

gra na akordeonie, gra na organach.

 

§1

Cel, wymiar, zasady, forma odbywania praktyk.

 

 1. Celem praktyk zawodowych na kierunku Instrumentalistyka na Wydziale Muzyki  Uniwersytetu Rzeszowskiego  jest  sprawdzanie  efektów kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności i w konsekwencji kompetencji społecznych), jakie student osiągnął w procesie kształcenia,   w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych, pomoc w sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych studentów w perspektywie podejmowania aktywności zawodowej.

 

 1. Praktyka zawodowa na studiach muzycznych odbywa się zgodnie z planem studiów. Praktyki będą  prowadzone we właściwych warunkach dla specjalności : gra na fortepianie, gra na akordeonie, gra na gitarze, gra na organach, w zakresie gry solowej,  gry w zespołach instrumentalnych, akompaniamentu, kameralistyki i tworzenia projektów artystycznych  w obszarze sztuki muzycznej.   Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym (praktyki), przewidziane w tym programie studiów, będą prowadzone  przez  osoby, które  posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć.

 

 1. Praktyki odbywane: na kursach mistrzowskich, w Filharmonii Podkarpackiej,  w szkołach wokalnych, w  szkołach muzycznych, w domach kultury, w kościołach obrządku łacińskiego, na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w instytucjach muzycznych, na warsztatach metodycznych, w Lekcjach z Mistrzem (Master Class) w Polsce i zagranicą, będą także ważnym działaniem na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

 

 

 1. Każdy student kierunku Instrumentalistyka na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego musi zrealizować  3 miesiące praktyki zawodowej (w ilości 360 godzin). Studenci  będą realizowali  praktyki w ciągu sześciu semestrów studiów I stopnia,  od pierwszego semestru I roku studiów do szóstego semestru III roku studiów włącznie tj. 60 godzin praktyki zawodowej w semestrze (co daje średnią:  cztery godziny tygodniowo). 

 

 1. Studenci określonych specjalności będą mogli realizować praktykę zawodową w różnych  formach. Przewiduje się następujące możliwości odbywania praktyk, tj.:
 • akompaniowanie w szkołach muzycznych (przede wszystkim szkołach muzycznych
  I stopnia),
 • udział czynny  studentów  w Mistrzowskich Kursach Muzycznych w kraju i zagranicą,
 • udział czynny w mistrzowskich Lekcjach z Mistrzem (Master Class) organizowanych przez Wydział Muzyki i inne instytucje muzyczne,
 • udział czynny w warsztatach muzycznych organizowanych przez krajowe i zagraniczne instytucje muzyczne,   
 • udział czynny w seminariach z zakresu kameralistyki,
 •  oprawa muzyczna w wydarzeniach roku liturgicznego kościoła obrządku łacińskiego,
 • akompaniowanie  na zajęciach chóru Wydziału Muzycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • realizacja projektów artystycznych w obszarze muzyki (np. audycje muzyczne, recitale , nagranie  płyty).

      

 1. Odbyte praktyki zawodowe   muszą być potwierdzone w dokumencie- Dziennik praktyk przez osoby monitorujące poszczególne zajęcia (opiekunowie z instytucji, w której student odbywa praktykę).

 

 1.  Każdy semestr praktyki zawodowej będzie syntetycznie opisany przez studenta w formie sprawozdania. Sprawozdanie to   musi zawierać: temat działania muzycznego, cel  realizacji, analizę i ewaluację  (m.in.  mocnych i słabych stron osiągniętych przez studenta efektów) oraz refleksję (synteza i alternatywy). Po każdym semestrze odbytych praktyk zawodowych student musi złożyć dokumentację koordynatorowi praktyk w nieprzekraczalym  terminie 5  pięci dni.

 

§2

System kontroli praktyk i ich zaliczania.

 

 1. Termin realizacji praktyki – z uwzględnieniem organizacji roku akademickiego - ustala powołany w  tym celu koordynator praktyki będący  nauczycielem   akademickim.

 

 1. Koordynator praktyki powoływany jest przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia i działa zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.08.2017 r

 

 1. Szczegółowy harmonogram praktyki zawodowej, koordynator praktyki przedstawia do zatwierdzenia Dziekanowi Wydziału.

 

 1. Koordynator  praktyki, zgodnie z  Regulaminem  studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego (§5) będzie zaliczał praktykę zawodową studenta.

 

 1. Odmowa zaliczenia praktyki przez koordynatora  musi następować w formie pisemnej decyzji, wraz z uzasadnieniem, od której przysługuje studentowi odwołanie do dziekana w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow