Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Regulamin praktyk na kierunku

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydziału Muzyki

Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Praktyki na Wydziale Muzyki i kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej są integralną częścią planu studiów i organizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia.

 

 1. Wewnętrznym dokumentem regulującym praktyki jest zarządzenie Nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.08.2017 r. w sprawie: organizacji programowych praktyk zawodowych i Aneksem nr 1/2017 z dnia 30.08.2017 r. do Zarządzenia nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 01.08.2017 r. w sprawie: organizacji programowych praktyk zawodowych.

 

 

§2

Organizacja i przebieg praktyki

 

 1. Studenci Wydziału Muzyki, kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studiów I stopnia i II stopnia na specjalnościach: muzyka w mediach, edukacja tańca oraz prowadzenie zespołów muzycznych, są zobowiązani do odbycia 150 godzin praktyk programowych w całym cyklu kształcenia.

 

 1. Praktyka programowa podzielona jest na trzy etapy:

 

 • Dla studiów I stopnia:
 • Praktyka asystenca - 45 godzin - realizowana jest w trakcie trwania czwartego semestru II roku studiów,
 • Praktyka przedmiotowo-metodyczna - 75 godzin - ma być zrealizowana po II roku studiów w miesiącu wrześniu,
 • Praktyka artystyczna - 30 godzin - czas realizacji to piąty semestr III roku studiów.

 

 • Dla studiów II stopnia:
 • Praktyka asystenca - 45 godzin - realizowana jest w trakcie trwania drugiego semestru I roku studiów,
 • Praktyka przedmiotowo-metodyczna - 55 godzin - ma być zrealizowana po I roku studiów w miesiącu wrześniu,
 • Praktyka artystyczna - 50 godzin - czas realizacji to czwarty semestr II roku studiów.

 

 1. Na każdym z etapów studenci sami wybierają szkołę lub placówkę wychowania pozaszkolnego czy ośrodka kultury, w której będą odbywać praktykę.

 

 1. Studenci przed każdym z etapów praktyki zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi zgodę szkoły (dokument - według wzoru) w terminie nieprzekraczalnym do 7 tygodni przed rozpoczęciem praktyk programowych.

 

 

§3

Obowiązki Koordynatora praktyk

 

 1. Koordynator praktyk sprawuje opiekę dydaktyczno-wychowawczą oraz organizacyjną nad studentami.

 

 1. Organizuje spotkanie ze studentami przed rozpoczęciem praktyk programowych, na którym zostają przedstawione zasady organizacji praktyk, w tym m.in.: 
 • zapoznanie studentów z celami praktyki, 
 • przedstawienie oraz zaprezentowanie miejsc wraz z podaniem adresów jednostek, które deklarują chęć przyjęcia studentów na praktyki,
 • przedstawienie obowiązków studenta podczas realizacji praktyki,
 • poinformowania o procedurze formalnej realizacji praktyki, tj. sposobie zgłaszania wybranego przez studenta miejsca odbycia praktyki i warunkach zaliczenia praktyk oraz możliwości zwolnienia z ich odbycia, 
 • zapoznanie z  obowiązującą dokumentacją zaliczeniową,
 • poinformowania studenta o konieczności posiadania ubezpieczenia NNW na okres trwania praktyki.

 

 1. Koordynator praktyk zobowiązany jest do zweryfikowania czy student posiada ubezpieczenie NNW na okres trwania praktyki.

.

 

§4

Obowiązki Studentów

 

 1. Studenci zobowiązani są do zawarcia ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na okres trwania praktyk, we własnym zakresie i na własny koszt. Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w ww. zakresie uniemożliwia odbycie praktyki programowej.

 

 1. Studenci studiów I i II stopnia są zobowiązani w terminie 14 dni po odbytej praktyce przedmiotowo-metodycznej do dostarczenia koordynatorowi praktyki informacji o miejscu, w którym była odbywana praktyka (nazwa placówki oświatowo-wychowawczej, adres, imię i nazwisko opiekuna z ramienia szkoły) do stworzenia listy dla Biura Karier UR.

 

 

 

§5

Warunki zaliczenia praktyk

 

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki programowej (wraz z wpisem do indeksu - III rok)  jest przedłożenie koordynatorowi Arkusza uwag i spostrzeżeń wraz z pozytywną opinią i oceną oraz Dziennika Praktyk w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od daty ukończenia praktyki.  

                                                                                                     

 

       §6      

Zwolnienie z realizacji praktyk

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zwolnienia z części praktyki artystycznej znajdują się w Załączniku nr 1 do Regulaminu praktyk - Organizacja praktyk.

 

                                                                            

         §7      

Informacje końcowe

 

 1. Regulamin praktyk oraz potrzebne do zaliczenia praktyki załączniki (do pobrania) np. wzór Dziennika praktyk, Arkusza uwag i spostrzeżeń, Zgoda Szkoły znajdują się na stronie Wydziału Muzyki w zakładce Praktyki Programowe.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur odbywania praktyk programowych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Regulaminu praktyk - Organizacja praktyk.

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                              Koordynator praktyk

                                                                                           dr Krzysztof Uściłowski

 

 

 

 

 

(Załącznik Nr 1)

 Zasady i procedury organizacji praktyk dla kierunku:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

na  Wydziale Muzyki

 

Celem praktyki pedagogicznej jest:

 1. gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela,
 2. konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu metodyki nauczania muzyki z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

 

Studia I-go stopnia

 1.  Praktyka asystencka realizowana w trakcie trwania II roku (4 semestru)
  w instytucjach oświatowych - 45 godzin

 

Praktyka asystencka jest integralną częścią studiów. Stanowi istotny element przygotowania zawodowego studentów do bezpośredniej pracy w szkole. Jest również terenem osobistych doświadczeń i kształtowania umiejętności dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia w ramach praktyki pedagogicznej obejmują wybrane czynności wychowawcze i dydaktyczne wykonywane przez studentów w charakterze obserwatorów nauczycieli.

 

Szczegółowe zadania merytoryczne i organizacyjne praktyki asystenckiej w szkole podstawowej:

 

 1. Zadania - zapoznanie się z dokumentacją szkoły

 

 • Statut szkoły - 2 godz.
 • Koncepcja pracy szkoły - 3 godz.
 • Regulamin ucznia - 2 godz.
 • Regulamin pracy pedagogicznej - 2 godz.
 • Program profilaktyczno - wychowawczy szkoły - 3 godz.
 • Współpraca rodziny i szkoły - 2 godz.
 • Współpraca szkoły ze środowiskiem - (główne cele: kształcenie uczniów, integracja szkoły ze środowiskiem szkolnym, pozyskania środków finansowych, stymulacja rozwoju psychospołecznego uczniów, podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego uczniów i rodziców) - 5 godz.
 • Szkolny zestaw programów nauczania, w tym program nauczania muzyki - 4 godz.
 • Wewnętrzny system oceniania, w tym przedmiotowy system oceniania z muzyki -  2 godz.
 • Szkolny system zapewniania jakości pracy szkoły - 2 godz.
 • Wewnętrzny system ewaluacji działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły - 2 godz.

 

 

 1. Zadania - zapoznanie się z zasadami pracy nauczyciela wychowawcy, pedagoga szkolnego i nauczyciela świetlicy szkolnej

 

 • Obserwacja zajęć edukacyjnych - tzw. godzin z wychowawcą klasy. (Konflikty w klasie i w rodzinie. Błędy wychowawcze) - 4 godz.
 • Zapoznanie się z dokumentacją pracy nauczyciela wychowawcy - 2 godz.
 • Plan pracy wychowawczej - 2 godz.
 • Poznanie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej nauczyciela, pedagoga szkolnego - 2 godz.

 

 

 1. Opiekunem praktyki powinien być pedagog szkolny.
 2. Warunkiem zaliczenia praktyki wraz z wpisem do indeksu jest:
 • przedłożenie opiekunowi uczelnianemu Dzienniczka praktyki ze zrealizowanymi zadaniami,
 • pozytywnej opinii  i oceny na Arkuszu uwag i spostrzeżeń.

 

 

 

 

Organizacja praktyki przedmiotowo - metodycznej

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

 

 1. Praktyka przedmiotowo  –  metodyczna (4-tygodniowa) po II roku (4 semestrze) studiów.


Praktyka  w klasach I-VII szkoły podstawowej

10 godzin  –  hospitowanie zajęć:  j. polski, historia, plastyka, informatyka, godzina wychowawcza - (przedmioty z bloku humanistycznego), uroczystości szkolne, student może również pełnić dyżury w czasie przerw

35 godzin   – hospitowanie lekcji muzyki w klasach I-VII, zajęć pozalekcyjnych (różne  zespoły muzyczne)              

30 godzin  –  prowadzenie lekcji muzyki w klasach I-VII oraz zajęć pozalekcyjnych (różne zespoły muzyczne)  

 

Łącznie – 75 godzin
 

Założenia ogólne:

 1. W zakresie organizacji zadań szkolnych i dyscypliny pracy, student w czasie praktyki podlega dyrektorowi szkoły,  jako reprezentant Uczelni.

 

 1. W pierwszym dniu praktyki student sporządza harmonogram zajęć na cały okres ich trwania (data, klasa, godzina), który w ciągu trzech dni dostarcza opiekunowi dydaktycznemu w Wydziale Muzyki.

 

 1. Hospitacjami i prowadzeniem zajęć edukacyjnych należy objąć klasy I – III, IV – VII oraz muzyczne zajęcia pozalekcyjne (chóry, zespoły muzyczne, zajęcia muzyczno – taneczne).

 

 1. Do samodzielnie prowadzenia zajęć student przygotowuje szczegółowy konspekt, na papierze kancelaryjnym formatu A-4 według wzoru z Dzienniczka Praktyk.

 

 1. Konspekt ten w przeddzień winien być zatwierdzony do prowadzenia przez szkolnego opiekuna praktyk lub nauczyciela nauczania zintegrowanego.

 

 1. Tuż po przeprowadzeniu przez studenta każdej jednostki edukacyjnej, opiekun lub nauczyciel zamieszcza w konspekcie spostrzeżenia i uwagi z jej przebiegu wraz z datą, oceną, potwierdzając własnoręcznym czytelnym podpisem.

                Jeden temat może być potwierdzony trzykrotnie w równoległej klasie, wówczas  nauczyciel stawia trzy oceny potwierdzone datą i podpisem.

 

 1. Student nie może zastępować w pracy nauczyciela z racji jego nieobecności w szkole. Lekcje tzw. „zastępstw” nie wlicza się do limitu 30 godzin prowadzonych przez studenta zajęć.

 

 1. Przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć, student winien zapoznać się z:
 • dokumentacją nauczyciela (plany pracy, dzienniki lekcyjne itp.),
 • aktualnie realizowanym programem nauczania w danej klasie, obowiązującymi podręcznikami, zeszytami ćwiczeń, itp.
 • wyposażeniem pracowni w pomoce, instrumenty, sprzęt audiowizualny, foniczny, płyto i taśmotekę.

 

 1. Dzienniczek praktyk i konspekty zajęć należy prowadzić starannie i na bieżąco.

Lekcje samodzielnie prowadzone winny zawierać: datę, godzinę, klasę, temat, ocenę i podpis nauczyciela.

               

 1.  Zajęcia hospitowane: datę, klasę, prowadzącego, temat, cel główny, przebieg, spostrzeżenia dotyczące sposobu rozwiązywania problemów wychowawczych.

        W dzienniczku studenta winny się znaleźć też informacje dotyczące pełnionych dyżurów, udziału w konferencji lub innych czynności wynikających z planu praktyk.

 

 1.   Czterotygodniowy pobyt studenta w szkole jest okazją do tworzenia u dzieci pozytywnych motywacji do muzyki, mobilizowania ich do różnorodnej aktywności artystycznej, doskonalenia własnej osobowości, warsztatu muzycznego i pedagogicznego oraz właściwego oddziaływania         wychowawczego.

 

 1.   Student winien dbać o ład i porządek w klasie, kulturę prowadzenia dialogów, jak też i o swój estetyczny wygląd zewnętrzny. Uczestniczy również w posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły.

 

 1.    Po zakończeniu praktyki należy dokonać podsumowania z udziałem szkolnego opiekuna, wypełnić druk: „Arkusz uwag i spostrzeżeń”, na którym winny znaleźć się odcisk pieczęci szkoły, imiennej dyrektora wraz z podpisem oraz podpis szkolnego opiekuna praktyk.

 

 1.    W ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia należy dostarczyć pełną   dokumentację z praktyki opiekunowi dydaktycznemu Uczelni (dziennik praktyk, konspekty przeprowadzonych zająć, zeszyt hospitacji, arkusz uwag i spostrzeżeń).

 

   15.      Zaliczenie praktyki nastąpi po przedłożeniu przez studenta wymaganej dokumentacji, uwzględnieniu opinii szkoły i opiekunów Uczelni wraz z wpisem do indeksu

 

 

 

 1. Praktyka „artystyczna” w trakcie trwania III roku (6 semestru) 
  w szkołach muzycznych I stopnia, placówkach wychowania pozaszkolnego, ośrodkach kultury, parafiach i innych instytucjach, w których prowadzone są zespoły artystyczne 30 godzin

 

Jest to praktyka artystyczna, którą należy odbyć w powyższych placówkach
u opiekunów – instruktorów  prowadzących różne formy zespołów artystycznych: chóry, zespoły wokalne, zespoły instrumentalne, kapele ludowe, orkiestry dęte i inne rodzaje grupowego muzykowania. Student zobowiązany jest do odbycia praktyki artystycznej w dwóch  różnych zespołach artystycznych, np.:

 

 1. Chór  – 8 godzin hospitowanie, 7 godzin prowadzenie
 2. Orkiestra dęta   – 8 godzin hospitowanie, 7 godzin prowadzenie

Ogólna liczba godzin praktyki artystycznej wynosi 30 godzin (16 godzin – hospitowanie zajęć, 14 godzin – prowadzenie zajęć).

W czasie hospitacji student zapoznaje się z metodami i formami pracy zespołu
oraz repertuarem. Prowadzi dzienniczek praktyk, w którym zapisuje informacje o danym zespole, termin hospitowanych i prowadzonych zajęć, notatki z obserwowanych zajęć. Student pisze również scenariusze prowadzonych zajęć z dołączonym repertuarem. Dzienniczek praktyk z podpisami poszczególnych instruktorów stanowi obowiązkową dokumentację praktyk.

Każdy instruktor - opiekun praktyki artystycznej prowadzący dany zespół wypełnia arkusz oceny (według wzoru). Student dostarcza pełną dokumentację z praktyki opiekunowi  uczelnianemu (dziennik praktyk, scenariusze prowadzonych zajęć, arkusze uwag i spostrzeżeń z obu zespołów artystycznych).

Opiekun uczelniany odpowiedzialny za praktykę artystyczną, po sprawdzeniu dokumentacji i uwzględnieniu opinii poszczególnych instruktorów, ustala jedną-wspólną ocenę i zalicza praktykę wpisem do indeksu.

Opiekun praktyki artystycznej (instruktor danego zespołu) powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek muzyczny. Jeżeli student pracuje w domu kultury prowadząc jedną z form zespołów artystycznych wymienionych na wstępie, wówczas może uzyskać zwolnienie z 1/2 części praktyki artystycznej = 15 godzin  (czyli zwolnienie z jednego zespołu artystycznego).

Student, który uzyskał zwolnienie z odbywania 1/2 części praktyki, zobowiązany jest
do odbycia praktyki tylko w jednym zespole w wymiarze 15 godzin
(8 g hospitowanie, 7 g samodzielne prowadzenie zajęć)

 

Studia II-go stopnia

 

 1. Praktyka asystencka realizowana w trakcie trwania I roku (2 semestru) w instytucjach oświatowych  - 45 godzin

 

Praktyka asystencka jest integralną częścią studiów. Stanowi istotny element przygotowania zawodowego studentów do bezpośredniej pracy w szkole. Jest również terenem osobistych doświadczeń i kształtowania umiejętności dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia w ramach praktyki pedagogicznej obejmują wybrane czynności wychowawcze i dydaktyczne wykonywane przez studentów w charakterze obserwatorów nauczycieli.

 

 

Szczegółowe zadania merytoryczne i organizacyjne praktyki asystenckiej w gimnazjum:

 

 1. Zadania - zapoznanie się z dokumentacją szkoły

 

 • Statut szkoły - 2 godz.
 • Koncepcja pracy szkoły - 3 godz.
 • Regulamin ucznia - 2 godz.
 • Regulamin pracy pedagogicznej - 2 godz.
 • Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły - 3 godz.
 • Współpraca rodziny i szkoły - 2 godz.
 • Współpraca szkoły ze środowiskiem - (główne cele: kształcenie uczniów, integracja szkoły ze środowiskiem szkolnym, pozyskania środków finansowych, stymulacja rozwoju psychospołecznego uczniów, podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego uczniów i rodziców) - 5 godz.
 • Szkolny zestaw programów nauczania, w tym program nauczania muzyki - 4 godz.
 • Wewnętrzny system oceniania, w tym przedmiotowy system oceniania z   muzyki -  3 godz.
 • Szkolny system zapewniania jakości pracy szkoły - 2 godz.
 • Wewnętrzny system ewaluacji działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły - 3 godz.

 

II. Zadania - zapoznanie się z zasadami pracy nauczyciela wychowawcy, pedagoga szkolnego

 

 • Obserwacja zajęć edukacyjnych - tzw. godzin z wychowawcą klasy. (Konflikty w klasie i w rodzinie. Błędy wychowawcze) - 5 godz.
 • Zapoznanie się z dokumentacją pracy nauczyciela wychowawcy - 3 godz.
 • Plan pracy wychowawczej - 3 godz.
 • Poznanie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej nauczyciela,   pedagoga szkolnego - 3 godz.

 

 

Opiekunem praktyki powinien być pedagog szkolny.

Warunkiem zaliczenia praktyki wraz z wpisem do indeksu jest:

 1. przedłożenie opiekunowi uczelnianemu Dzienniczka praktyki ze zrealizowanymi zadaniami,
 1. pozytywnej opinii i oceny na Arkuszu uwag i spostrzeżeń.

 

 

 

 

 1. Praktyka po I roku (2 semestrze) studiów II stopnia – 30 godzin w klasie III gimnazjum

 

 

Praktyka  w klasie III gimnazjum

15 godzin – hospitowanie lekcji z przedmiotu "Zajecia artystyczne" w klasie III, hospitowanie muzycznych zajęć pozalekcyjnych oraz uroczystości szkolnych. Student może również pełnić dyżury w czasie przerw  międzylekcyjnych

                

          15 godzin – prowadzenie lekcji z przedmiotu "Zajęcia artystyczne" w klasie III, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (różne zespoły muzyczne).

         Łącznie – 30 godzin

 

Jeżeli student nie ma możliwości hospitowania i prowadzenia wszystkich lekcji muzyki w gimnazjum (w wyznaczonym wymiarze godzin), może uzupełnić praktykę w  klasie  VII  szkoły podstawowej (jeżeli praktyka jest w zespole szkół, w którym uczy ten sam  opiekun szkolny).

 

Opiekunem praktyki szkolnej może być mianowany lub dyplomowany nauczyciel muzyki z wyższym wykształceniem.

 

Studenta obowiązuje dokumentacja w postaci dzienniczka praktyk i sporządzanych  przez siebie konspektów.

 

 

 1. Praktyka „artystyczna” w trakcie trwania II roku (4 semestru)  w szkołach muzycznych I stopnia, placówkach wychowania pozaszkolnego, ośrodkach kultury, parafiach i innych instytucjach, w których prowadzone są zespoły artystyczne  – 75 godzin

 

Jest to praktyka artystyczna, którą należy odbyć w powyższych placówkach
u opiekunów – instruktorów  prowadzących różne formy zespołów artystycznych: chóry, zespoły wokalne, zespoły instrumentalne, kapele ludowe, orkiestry dęte i inne rodzaje grupowego muzykowania. Student zobowiązany jest do odbycia praktyki artystycznej w dwóch  różnych zespołach artystycznych, np.:

 1. Chór  – 19 godzin hospitowanie, 19 godzin prowadzenie
 2. Orkiestra dęta  – 19 godzin hospitowanie, 18 godzin prowadzenie

 

Ogólna liczba godzin praktyki artystycznej wynosi 75 godzin (38 godziny – hospitowanie zajęć, 37 godzin – prowadzenie zajęć).

 

W czasie hospitacji student zapoznaje się z metodami i formami pracy zespołu
oraz repertuarem. Prowadzi dzienniczek praktyk, w którym zapisuje informacje o danym zespole, termin hospitowanych i prowadzonych zajęć, notatki z obserwowanych zajęć. Student pisze również scenariusze prowadzonych zajęć z dołączonym repertuarem. Dzienniczek praktyk z podpisami poszczególnych instruktorów stanowi obowiązkową dokumentację praktyk.

 

Każdy instruktor - opiekun praktyki artystycznej prowadzący dany zespół wypełnia arkusz oceny (według wzoru). Student dostarcza pełną dokumentację z praktyki opiekunowi  uczelnianemu (dziennik praktyk, scenariusze prowadzonych zajęć, arkusze uwag i spostrzeżeń z obu zespołów artystycznych).

Opiekun uczelniany odpowiedzialny za praktykę artystyczną, po sprawdzeniu dokumentacji i uwzględnieniu opinii poszczególnych instruktorów, ustala jedną-wspólną ocenę i zalicza praktykę wpisem do indeksu.

Opiekun praktyki artystycznej (instruktor danego zespołu) powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek muzyczny. Jeżeli student pracuje w domu kultury prowadząc jedną z form zespołów artystycznych wymienionych na wstępie, wówczas może uzyskać zwolnienie z 1/2 części praktyki artystycznej - 30 godzin  (czyli zwolnienie z jednego zespołu artystycznego).

Student, który uzyskał zwolnienie z odbywania 1/2 części praktyki, zobowiązany jest do odbycia praktyki tylko w jednym zespole w wymiarze 30 godzin (16 godz. hospitowanie, 14  godz. samodzielne prowadzenie zajęć).

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow