Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Strategia rozwoju Wydziału Medycznego

Strategia
rozwoju Wydziału Medycznego UR
na lata 2017-2020
 
Misja Wydziału Medycznego odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego, takie jak tworzenie kapitału intelektualnego dla regionu w oparciu o wysoko wykwalifikowaną własną kadrę, nowoczesną bazę naukowo-badawczą i wysokiej jakości badania naukowe.
 
Analiza SWOT perspektyw rozwoju Wydziału Medycznego UR
 
Mocne strony:
 
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni dla których Wydział stanowi podstawowe miejsce pracy. Ich liczba i kompetencje pozwoliły w ostatnim czasie znacząco poszerzyć ofertę dydaktyczną Wydziału o kierunki cieszące się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży oraz przychylnością regionalnych pracodawców.
 • Nowoczesna naukowa i dydaktyczna baza aparaturowa i lokalowa. Duża jej część została oddana do użytku dzięki pozyskanym przez Wydział i Uczelnię w latach 2010-2014 znaczącym środkom finansowym. Wydział zaliczany jest do grupy wyróżniających się w Uniwersytecie pod względem inwestycji umożliwiających rozwój infrastruktury naukowej.
 • Kierunki studiów prowadzone przez Wydział. Prowadzone są studia I i II stopnia na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, dietetyka. Natomiast studia licencjackie prowadzone są w zakresie: elektroradiologii i ratownictwa medycznego. Jednolite studia magisterskie stacjonarne oraz niestacjonarne prowadzone są na kierunku lekarskim. Programy kształcenia realizowane na naszych kierunkach studiów odpowiadają wymogom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Świadczy o tym utrzymująca się na stałym poziomie liczba kandydatów na studia, pomimo wyraźnie zaznaczającego się niżu demograficznego.
 • Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu.
 • Utrzymanie tempa wzrostu liczby publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej oraz w wysoko punktowanych czasopismach krajowych.
 • Utrzymanie tendencji wzrostu liczbowego stanu kadry naukowo-dydaktycznej, w szczególności w gronie pracowników samodzielnych.
 • Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału oparty na rozwoju własnej kadry naukowej i infrastruktury naukowo-dydaktycznej, na programach kształcenia dostosowanych standardów kształcenia (pielęgniarstwo, położnictwo, lekarski) oraz do Krajowych Ram Kwalifikacji (pozostałe kierunki) przy udziale regionalnych pracodawców, a także na efektywnych procedurach weryfikacji efektów kształcenia i organizacji toku studiów.
 • Umiędzynarodowienie działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału. W ramach wielu umów międzynarodowych pracownicy Wydziału prowadzą aktywną współpracę naukową, której przejawem są wspólne publikacje, projekty badawcze, staże naukowe, wizyty studyjne i in. Pracownicy i studenci korzystają z międzynarodowych programów Erasmus, Comenius, a także z programów uniwersyteckich zorientowanych na międzynarodową współpracę.
 • Organizacja staży i praktyk studentów w wyróżniających się publicznych i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej, sanatoriach ośrodkach wypoczynkowych, DPS-ach nie tylko na terenie Podkarpacia, całego kraju ale również poza granicami Polski.
 • Systematyczna aktualizacja programu uwzględnia opinie interesariuszy zewnętrznych, analizy rynku pracy, doświadczenia zagranicznych uczelni oraz organizacji, potrzeby zdrowotne społeczeństwa, aktualny stan wiedzy oraz tendencje zmian w zakresie przygotowania do działalności zawodowej.
 • Rosnąca liczba publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej oraz wysoko punktowanych czasopismach krajowych.
 
Szanse:
 
 • Staże studenckie i absolwenckie. Biuro Karier monitorujące losy absolwentów uczelni. Informacje uzyskiwane poprzez staże, systematyczne konsultacje z potencjalnymi pracodawcami sektora medycznego, opracowania monitoringu Biura Karier UR oraz inne źródła służyć będą ciągłemu doskonaleniu programów kształcenia na wszystkich rodzajach studiów prowadzonych przez Wydział.
 • Międzynarodowa współpraca jak również systematyczna modernizacja bazy aparaturowej pozwolą na istotne przyspieszenie rozwoju kadry naukowej i jej udziału w badaniach prowadzonych z użyciem nowoczesnych technologii, ukierunkowanych na uzyskanie praktycznych efektów w zakresie doskonalenia procedur medycznych. Daje to szansę na publikowanie wyników procesu badawczego w wysokiej rangi krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych.
 • Uruchomione nowe kierunki studiów są zorientowane na nowoczesne technologie i aktualne potrzeby rynku pracy, między innymi: kierunek lekarski, elektroradiologia, dietetyka, systemy diagnostyczne w medycynie prowadzony wspólnie z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym oraz biotechnologia medyczna – specjalność prowadzona wspólnie z Zamiejscowym Instytutem Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych UR. Planowane uruchomienie nowych kierunków studiów: terapia zajęciowa, optometria, protetyka słuchu. Dostosowywanie programów kształcenia do standardów europejskich i oczekiwań środowiska medycznego. Stwarza to szansę na utrzymanie stałego poziomu rekrutacji, a także na dobre przygotowanie absolwentów studiów do wymogów współczesnego medycznego rynku pracy zorientowanego na wysokie technologie o zauważalny wzrost efektywności leczenia.
 • Intensywne działania ukierunkowane na uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych, co stworzyłoby możliwość uruchomienia studiów III stopnia na Wydziale i istotnie umocniłoby jego pozycję w Uniwersytecie. Planuje się też uzyskanie uprawnień habilitacyjnych z zakresu nauk o zdrowiu (aktualnie złożony wniosek).
 • Szersze wykorzystanie stypendiów post doktorskich i staży naukowych w celu przyspieszenia postępowań habilitacyjnych dla pracowników Wydziału w ramach już funkcjonujących umów międzynarodowych. Wydział przygotowuje się do prowadzenia procesu dydaktycznego w języku angielskim dla studentów z zagranicy.
 • Kontynuacja realizowanych projektów oraz aktywne włączenie się w nowe projekty wpisujące się w kolejne strategiczne plany regionalne na lata 2017-2020, w ramach nowych programów europejskich.
 • Konkursy uaktywniające proces budowy Trzeciej Misji Uniwersytetu, umożliwiające nawiązanie relacji Wydziału Medycznymi UR ze społecznością lokalną/ z potencjalnymi odbiorcami oferty dydaktycznej jeszcze przed podjęciem przez nich decyzji dot. dalszej edukacji.
 • Wdrażanie na Uczelni/ jednostce mechanizmu awansu naukowego oraz systemu zapewnienia jakości kształcenia.
 
Słabe strony:
 
 • Niewystarczająco jeszcze rozwinięty system monitoringu losów absolwentów.
 • Niewystarczająca oferta dydaktyczna na kierunku zdrowie publiczne skutkująca niską rekrutacją.
 • Niedostateczny udział w programach badawczych i edukacyjnych finansowanych przez NCN, NCBiR , Unię Europejską oraz innych beneficjentów.
 • Nie zostały uruchomione stałe studia w języku angielskim, co skutkuje brakiem stałych grup studenckich spoza kraju.
 • Niewystarczający poziom współpracy z partnerami regionalnymi – Pozostałe Uczelnie Wyższe Podkarpacia, Jednostki Służby Zdrowia – w planie rozwoju nowych form działalności naukowej i aplikacyjnej na rzecz Podkarpacia.
 • Relatywnie niski (zdecydowanie poniżej ambicji kadry naukowo-dydaktycznych Wydziału) wskaźnik oceny parametrycznej, stopień kategoryzacji.
 • Niezadawalająca znajomość organizacji/finansowania projektów badawczych/ edukacyjnych wśród części kadry dydaktyczno-naukowej
 
Zagrożenia:
 
 • Brak uprawnień habilitacyjnych z nauk o zdrowiu utrudnia możliwości uruchomienia studiów III stopnia oraz tworzenia nowych kierunków studiów wynikających z potrzeb regionu.
 • Możliwy silny spadek liczby kandydatów na studia, zwłaszcza niestacjonarnych związany z niżem demograficznym, konkurencją szkół wyższych, słabszym przygotowaniem młodzieży do studiowania na kierunkach medycznych.
 • Brak studiów doktoranckich ogranicza przyspieszony rozwój młodej kadry naukowej z nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 • Nieadekwatny do planów rozwoju poziom finansowania Wydziału.
 • Nadal spore obciążenie nauczycieli akademickich czynnościami administracyjnymi i sprawozdawczością.
 • Prawdopodobny odpływ studentów z powodu braku studiów w języku angielskim.
 • Brak bazy dydaktycznej w pełni odpowiadającej potrzebom kształcenia na obecnie prowadzonych i planowanych kierunkach studiów.
 • Niewystarczający do aktualnych i planowanych potrzeb poziom finansowania Wydziału.
 
Strategia rozwoju Wydziału wynikająca z analizy SWOT
 
Założenia strategii Wydziału Medycznego są zgodne ze strategią Uniwersytetu Rzeszowskiego i obejmują następujące cele rozwojowe:
 • Kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy w zakresie zdrowia i aktualnym stanem nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, realizowane ze szczególną troską o ich jakość i praktyczne zastosowanie, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez różnorodne interdyscyplinarne formy kształcenia, rozwijanie oferty studiów podyplomowych oraz innych form dokształcania.
 • Podniesienie ilości, jakości i efektywności badań naukowych w medycynie i naukach o zdrowiu, zapewniających Wydziałowi stałą obecność w krajowych i międzynarodowych projektach i programach naukowo-badawczych i aplikacyjnych, a także szczególna dbałość o rozwój młodej kadry naukowej w tym kadry pracowników samodzielnych.
 • Systemowe i profesjonalne budowanie relacji z medycznym środowiskiem regionu poprzez zaangażowanie w różnorodne badania na rzecz podwyższenia standardów opieki zdrowotnej, poprzez transfer wiedzy nowoczesnych technologii, a także poprzez rozbudowę praktycznych specjalizacji programów nauczania i upowszechnianie osiągnięć naukowych Wydziału oraz doskonalenie form upowszechniania wiedzy.
 • Dalszy rozwój bazy dydaktycznej Wydziału.
 • Utworzenie/ budowa szpitala uniwersyteckiego, w którym odbywałaby się dydaktyka i leczenie na wysokim poziomie trudnych przypadków.
Strategiczny naukowy kierunek rozwoju Wydziału zakłada szczególną troskę o rozwój młodej, samodzielniej kadry naukowej w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 
Celowi temu podporządkowane są wydziałowe inwestycje skierowane na rozwój własnej infrastruktury naukowo-badawczej, zwłaszcza unikatowej bazy aparaturowej pozwalającej prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie.
 
Otwiera to także szanse dla międzynarodowej współpracy naukowej na bazie wydziałowego centrum badań, instytutowych laboratoriów i pracowni badawczych oraz dla szerszego udziału w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii wspólnie z jednostkami opieki zdrowotnej Podkarpacia. Dążyć będziemy również do podwyższenia statusu wydziałowego czasopisma naukowego „ Medical Review” w rankingu krajowym, jak również międzynarodowym.
 
Wśród naukowych celów szczegółowych wymienić należy jako pierwszorzędne:
 • uzyskanie uprawnień habilitacyjnych z nauk o zdrowiu
 • uzyskanie uprawnień doktorskich z nauk medycznych.
Uzyskanie powyższych uprawnień daje możliwość uruchomienia studiów doktoranckich na kierunkach prowadzonych na Wydziale oraz studiów podyplomowych w zakresie nowoczesnych technologii i procedur medycznych co przełoży się w znaczący sposób na rozwój kadry naukowej i badawczej Uczelni i Województwa, podwyższenie jakości kształcenia oraz poszerzy naszą ofertę edukacyjną dla Podkarpacia.
 
W planach rozwoju dydaktyki na Wydziale przewidziane jest uruchomienie kierunku terapia zajęciowa, optometria, protetyka słuchu. Ponadto Wydział weźmie udział w pracach nad rozpoczęciem na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kształcenia na inżynierskich studiach na kierunkach: inżynieria medyczna, bioinformatyka.
 
Najbliższym celem jest powołanie Zakładu/Centrum Symulacji Medycznych. Planuje się także stałe podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej pod względem merytorycznym, metodycznym i językowym, w celu prowadzenia zajęć na jak najwyższym poziomie naukowym (pozyskując środki na ich finansowanie m.in. w konkursach NCBIR – aktualnie złożony wniosek w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie „Ścieżki Kopernika 2.0”). Wydział planuje wdrożenie w strukturze jednostki Przyrodniczo- Medycznego Centrum Innowacji Banku Tkanek i Komórek, Biobanku i Informatorium Naukowego, przedsięwzięcia mającego m.in. na celu intensyfikację działań kadry naukowodydaktycznej na polu przygotowania i udziału w projektach krajowych i międzynarodowych oraz rozwoju badań stosowanych.
 
W ramach Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badan Innowacyjnych rozwijana będzie działalność naukowa studentów Wydziału Medycznego UR. Zostaną utworzone nowe Studenckie Koła Naukowe, które pozwolą studentom Wydziału rozwijać ich pasje naukowe oraz nabywać doświadczenia w prowadzaniu badan naukowych i publikowaniu ich wyników. Kolejnym działaniem ukierunkowanym na rozwój studentów będzie organizacja letnich szkół dla studentów wykazujących się wybitnymi osiągnięciami. Letnie szkoły będą przedsięwzięciem ogólnopolskim integrującym środowisko młodych naukowców oraz promującym Wydział Medyczny UR na forum ogólnopolskim.
 
W planach rozwojowych Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych jest uzyskanie statusu ośrodka referencyjnego w dziedzinach takich jak cytometria przepływowa, diagnostyka molekularna chorób człowieka, dietetyka itp. Pozwoli to na prowadzenie kursów doskonalących dla przedstawicieli zawodów biomedycznych na różnych poziomach szkolenia.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow