Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Seminaria dyplomowe

ZARZĄDZENIE Nr 95/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 28.09.2015 r. w sprawie funkcjonowania procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim

Zarządzenie

 

Wykaz archiwalnych prac dyplomowych realizowanych w Katedrze Ratownictwa IPRM

Archiwum prac dyplomowych

 

Ważne dokumenty:

 
 
 

 

 
Dokumenty wymagane do obrony pracy dyplomowej
 
Na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:
 
I. 2 egzemplarze pracy dyplomowej
1 egzemplarz drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie, 1 egzemplarz drukowany jednostronnie w twardej oprawie) - zawierające pisemną akceptację promotora
 
II. 2 wersje pracy dyplomowej na CD lub DVD zapisane w programie MS Word
Koperta z płytą powinna  zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko autora;
- tytuł pracy;
- kierunek studiów i specjalność;
- imię i nazwisko promotora pracy.
Bezpośrednio na płycie należy umieścić imię i nazwisko autora oraz temat pracy.
 
III. oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy i o nienaruszeniu praw autorskich
Oświadczenia są podpisywane przez studenta w dniu obrony.
 
IV. kartę obiegową
 
V. Oświadczenie dotyczace domów studenckich
 
VI. kartę egzaminacyjną + indeks z zaliczoną praktyką
 
VII. potwierdzone informacje o udziale w kołach naukowych, otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach, certyfikatach
Informacje te będą uwzględnione w Suplemencie do dyplomu.
 
VIII. legitymację studencką zwracają tylko studenci II roku studiów II stopnia 
Informacja dla studentów III roku studiów I stopnia
 
Szanowni Państwo!
Informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego z dnia 14 września  2011 r. w sprawie dokumentacji studiów:
 
„Prawo do posiadania legitymacji  studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia  w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów  studiów pierwszego stopnia  – do dnia 31  października roku ukończenia tych  studiów.”
 
W przypadku zgubienia legitymacji fakturę za umieszczenie w prasie ogłoszenia o jej zaginięciu.
 
IX. 5 zdjęć do dyplomu
Zdjęcia w formacie 4,5 x 6,5 cm.
 
X. dowód wpłaty za dyplom ukończenia studiów
Wpłata 60 PLN lub 100 PLN za komplet dokumentów w j. polskim i j. obcym (j. angielskim lub j. niemieckim).
Wpłata powinna być dokonana na indywidualne subkonto studenta.
Należy zalogować się na http://egeria.univ.rzeszow.pl:8080/Student/login.jsp i wykonać następujące kroki:
wejść w zakładkę "zmień kontekst"
wybrać kierunek oraz formę studiów i kliknąć powyżej w okienko "zmień kontekst"
wejść z zakładkę "rachunki bankowe" i pobrać nr subkonta opisany jako "wpłaty inne"
tytuł przelewu: Nr albumu_Dyplom_PL
 
Osoby, które chcą otrzymać dodatkowo dyplom w j. obcym, w tytule przelewu powinny wpisać język, np: 
Nr albumu_Dyplom_PL i ENG (j.angielski)
Nr albumu_Dyplom_PL i DE (j. niemiecki)
 
 
 
Prace dyplomowe złożone w terminie krótszym niż 14 dni przed obroną nie będą dopuszczone do obrony.
 
Ocena pracy dyplomowej
1. Oceny pracy dokonuje promotor oraz jeden recenzent.
2. Promotor zgłasza w Dziekanacie imię i nazwisko recenzenta. Termin obrony wstępnie ustala promotor i zatwierdza Dziekan.
3. Oceną pracy jest średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez promotora i recenzenta.
4. W przypadku wystawienia przez recenzenta oceny niedostatecznej Dziekan podejmuje decyzję o skierowaniu pracy do poprawy lub do oceny przez dodatkowego recenzenta.
5. Na 2 dni przed obroną promotor i recenzent dostarczają do Dziekanatu oceny pracy dyplomowej.
 
Terminarz obrony pracy dyplomowej
1. Egzaminy dyplomowe odbywają się nie później niż:
- 31 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym,
- 30 września na studiach kończących się w semestrze letnim.
2. W sytuacji, gdy student nie przystąpi lub nie złoży egzaminu dyplomowego, Dziekan na pisemny wniosek studenta wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny, z zachowaniem terminów określonych w ust.1.
3. W przypadku otrzymania negatywnej oceny z egzaminu dyplomowego lub nie zgłoszenia się na drugi termin, Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów lub na wniosek studenta o powtarzaniu seminarium dyplomowego.
 
Egzamin dyplomowy
1. Egzaminy odbywają się przed powołaną przez Dziekana komisją, w skład której wchodzą: Dziekan lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora – jako przewodniczący oraz promotor i recenzent.
2. Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym.
3. Egzamin obejmuje:
a) zaprezentowanie pracy przez studenta; prezentacja może być przygotowana i dokonana w dowolny sposób;
b) odpowiedź na zadane przez promotora i recenzenta pytania, które winny być odnotowane  w protokole egzaminu;
 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow