Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pacjent w teorii i praktyce - nowe spojrzenie"25.10.2010 13:41

PACJENT W TEORII I PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ
- NOWE SPOJRZENIE

Pod takim hasłem, w dniu 5 grudnia 2008 r. odbyła się konferencja Naukowo - Szkoleniowa dla pielęgniarek. Organizatorami Konferencji byli: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Zarząd Oddziału w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Medyczny - Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

Współpraca Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego z wymienionymi organizacjami pielęgniarskimi działającymi na terenie Podkarpacia nie ogranicza się wyłącznie do organizowania konferencji ale obejmuje również dydaktykę i rozwój naukowy kadry pielęgniarskiej.

Głównym celem spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń, prezentacja najnowszych trendów w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem a także integracja środowiska naukowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa z pielęgniarkami czynnie wykonującymi zawód. Konferencja była również poświęcona uściśleniu współpracy pomiędzy Instytutem Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego a kadrą zarządzającą w pielęgniarstwie. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali: Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego - Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Wojewódzkiego nr 2, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, Wizytator Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości - mgr Teresa Gwizdak, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie - mgr Teresa Kuziara oraz Z- ca Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa - dr n. med. Monika Binkowska - Bury. W imieniu władz Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestników Konferencji powitał Dziekan Wydziału Medycznego - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek oraz w imieniu władz Urzędu Marszałkowskiego - mgr Anna Pakuła- Sacharczuk, życząc owocnych obrad.

Pierwszą część Konferencji rozpoczął wykład inauguracyjny Prof. dr hab. n. med. Józefa Ryżko z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat: Rola i zadania pielęgniarek w zespole terapeutycznym. Autor pdkreślił, że pielęgnowanie od zawsze towarzyszyło człowiekowi, bez niego niemożliwe byłoby zachowanie zdrowia i utrzymanie życia. Zanim jednak stało się zawodem, przeszło długą drogę kształtowania się i rozwoju różnorodnych form opieki nad człowiekiem. Na przestrzeni lat zmieniała się rola zawodowa pielęgniarki. Obecnie na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej - zawód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym. W związku z powyższym pielęgniarstwo XXI wieku zmierza do wykonywania działań autonomicznych, skoncentrowanych na podmiocie opieki, rozszerza zakres kompetencji i samodzielności pielęgniarki, tym samym zwiększając jej odpowiedzialność za proces podejmowania decyzji i za działania z niej wynikające. Aktualnie pielęgniarka odgrywa rolę terapeuty, informatora, koordynatora przez wykonywanie funkcji zawodowych. Ta istotna zmiana roli pielęgniarki pozwala coraz adekwatniej odpowiadać na potrzeby podopiecznego. Jednocześnie zaznaczył, że aktualnie niezbędnym warunkiem profesjonalnej opieki nad pacjentem jest współpraca i wzajemne zaufanie członków zespołu terapeutycznego. Zwrócił uwagę na trzon zespołu, który stanowi lekarz i pielęgniarka oraz inni specjaliści w zakresie psychologii, dietetyki, rehabilitacji a także rodzina chorego.

Merytoryczną część Konferencji wypełniło 7 referatów.

Pierwszy referat w I sesji pt. : Bezpieczeństwo pacjenta w placówkach ochrony zdrowia wygłosiła Naczelna Pielęgniarka Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie - mgr Teresa Gwizdak.

Autorka podkreśliła, że w Polsce nie prowadzi się systematycznej kontroli w zakresie przestrzegania określonych wymagań w opiece nad pacjentem. Doświadczenia ostatnich lat i lawinowo wzrastająca liczba procesów sądowych świadczą o dotychczasowej ignorancji problemu oceny ryzyka pobytu pacjenta w szpitalu. Zaznaczyła, że wielu problemów można uniknąć poprzez zastosowanie odpowiednich programów zapobiegawczych, m. in. wprowadzenia systemów oceny otwartego i uczciwego bezpieczeństwa. Poza tym niezbędny jest system przekazywania danych o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu, zapewniający anonimowość przypadku i zgłaszającego. W uzupełnieniu problem bezpieczeństwa pacjentów w oddziale rehabilitacji obrazowo przedstawiła Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego nr.2 w Rzeszowie Pani mgr Dorota Podolec.

Kolejny referat na temat ,,Zarządzanie w relacjach: szpital - pacjent - otoczenie'' wygłosiła Naczelna Pielęgniarka ZOZ MSWiA w Rzeszowie mgr Anna Mierzwa Gieorgiew.

Autorka dokładnie zdefiniowała szpital jako organizację, otoczenie każdego szpitala z podziałem na strefę zewnętrzną i wewnętrzną oraz najważniejszych odbiorców usług medycznych - pacjentów. Przybliżyła w sposób profesjonalny, różne aspekty zarządzania szpitalem ze szczególnym zwróceniem uwagi na koncepcję zarządzania przez jakość (TQM). Wyjaśniła, że koncepcja zarządzania przez jakość wiąże się z wprowadzaniem wymagań jakości do wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania wyrażonych w określaniu i wprowadzaniu polityki jakości. Jest to sposób zarządzania zmierzający do stałej współpracy członków organizacji w doskonaleniu jakości w celu zaspokojenia potrzeb, oczekiwań klientów ( pacjentów). Najważniejszym celem tej koncepcji zarządzania jest uzyskanie najwyższej satysfakcji pacjenta ze świadczonych usług.

Dr n. med. Beata Penar - Zadarko - Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UR

wygłosiła niezwykle interesujący wykład na temat jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia. Wyjaśniła, że badania nad jakością życia odpowiadają na pytanie gdzie i w jakim zakresie konsekwencje choroby a przede wszystkim zastosowanego leczenia mogą pomimo poprawy stanu fizycznego oznaczać pogorszenie sposobu funkcjonowania pacjentów w określonych warunkach życiowych. Zauważyła, że wprowadzenie badań nad jakością życia uwarunkowaną zdrowiem - (heath - related quality of life HRQOL) do codziennej praktyki lekarza i pielęgniarki może w znaczący sposób warunkować proces decyzyjny dotyczący planu, przebiegu leczenia i opieki nad pacjentem.

W drugiej części konferencji jako pierwsza wystąpiła dr n. med. Monika Binkowska - Bury - Kierownik Zakładu Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich, Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UR

z referatem na temat ,,Innowacje w pielęgniarstwie". Omówiła nowe, ciekawe zagadnienie dotyczące wykorzystania technologii informatycznych w pielęgniarstwie

Podkreśliła, że obecnie, wraz ze światową eksplozją zainteresowania i wykorzystania telekomunikacji i technologii informatycznych takich jak Internet, poczta elektroniczna, fax, interaktywne multimedialne urządzenia, oczywisty jest powód dla którego pielęgniarki w coraz większym stopniu zaczynają być zainteresowane potencjałem ePielęgniarstwa mogącego zapewnić wysoką jakość opieki pielęgniarskiej. Monitorowanie stanu pacjenta z odległości, konsultacje, interwencje otwierają cały nowy świat dla zawodu pielęgniarki. Zwróciła uwagę, że zaangażowanie w nowe technologie musi przyjść wcześniej niż później, bo jeżeli pielęgniarki nie zostaną zaproszone do tego by włożyć swój udział w tworzenie definicji i kierunku telezdrowia, inni członkowie opieki zdrowotnej zrobią to wcześniej i za nie. Zawód pielęgniarki musi być agresywny w podkreślaniu swoich ról i wartości, w zaznaczaniu swojej obecności w telezdrowiu. W przeciwnym razie zostanie sprowadzony do odgrywania w opiece zdrowotnej, roli ubocznej, peryferyjnej a nawet może być zupełnie wykluczony z usług ezdrowia.

Podkreśliła, że ePielęgniarstwo stanowi wspólną wizję, a jego sukces wymaga zintegrowania wszystkich potencjalnych jego użytkowników, włączając w to pielęgniarki, lekarzy, innych pracowników opieki zdrowotnej, administratorów systemów, ekspertów technologii, i co najważniejsze pacjentów i ich rodziny.

Prodziekan Wydziału Medycznego dr n. med. Małgorzata Marć - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UR wygłosiła referat na temat ,, Badania naukowe w pielęgniarstwie'' Pani Prodziekan w sposób szczególny wyjaśniła istotę i znaczenie prowadzenia badań naukowych w tak młodej i prężnie rozwijającej się dziedzinie nauki jaką jest pielęgniarstwo. Przybliżyła historię prowadzenia badań naukowych w pielęgniarstwie na świecie oraz w Polsce z dokładnym kalendarium wydarzeń związanych z rozwojem pielęgniarstwa naukowego w Polsce w latach 1976- 1990. Podkreśliła że, przełomem w rozwoju badań naukowych w pielęgniarstwie polskim było uruchomienie w 1967 roku 3 - letniego Studium Pielęgniarstwa w Akademii Medycznej w Lublinie przekształconego w 1972 roku w Wydział Pielęgniarstwa. Wydarzenie to stało się początkiem akademickiego kształcenia pielęgniarek w tym również merytorycznego przygotowania ich do badań naukowych, organizowania konferencji naukowych, uzyskiwania stopni i tytułów naukowych. Zaapelowała do uczestników konferencji, pielęgniarek o pomoc w zakresie współpracy badawczej miedzy pielęgniarkami praktykami a pielęgniarkami badaczami.

Drugą część konferencji zakończyło wystąpienie Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie mgr Teresy Kuziary na temat ,,Pielęgniarka a praktyka zawodowa i nauka w kodeksie etyki zawodowej''. Autorka przypomniała że etykę zawodową tworzy się w odniesieniu do zawodów, których przedstawiciele mają do czynienia na co dzień, w trakcie wykonywania pracy, z wartościami szczególnie moralnie cenionymi np.: zdrowie i życie ludzkie - etyka pielęgniarska, lekarska; wolność - etyka sędziego, adwokata; kształtowania osobowości dziecka, wychowanka, ucznia - etyka opiekuna nauczyciela. Podkreśliła że specyfiką etyki pielęgniarskiej jest służba życiu i zdrowiu ludzkiemu - bycie powołanym. Rangę powołania przypisuje się ludziom dobrze pełniącym swoje obowiązki a o powołaniu pielęgniarki świadczy szczególna misja związana z ochroną najwyższych wartości człowieka jakimi są życie i zdrowie. Referentka omówiła aktualny Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej z podkreśleniem istoty Przyrzeczenia, które w sposób wyraźny określa działalność pielęgniarską jako moralne zobowiązanie, któremu musi być podporządkowane całe życie pielęgniarki.

Po zakończeniu obrad rozpoczęła się bardzo interesująca, burzliwa dyskusja. Głos zabrali min. : mgr Ewa Zawaliska - Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek i Pielęgniarek Przełożonych; mgr Marzena Pelc - Pielęgniarka Naczelna Szpitala SPZOZ Przeworsk; mgr Irena Bieniek Z Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie; mgr Joanna Walankiewicz - Specjalista Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Środowiskowego; mgr Elżbieta Sułyk - Oddziałowa Oddziału Neurologii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie oraz wiele innych koleżanek i kolegów.

Konferencję uświetnił Koncert w wykonaniu: Krzysztofa Zajdela - tenor, Agaty Mokrzyckiej - sopran, Ewy Orłowskiej - fortepian, Tomasza Pyzika - prowadzenie przygotowany pod kierunkiem dr Anna Szałygi - Kuźmy. Wykonano 7 pieśni polskich kompozytorów: Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Niewiadomskiego.

Konferencja stała się niezwykle ważnym wydarzeniem dla Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UR. Podejście organizatorów i uczestników zintegrowało wszystkich zainteresowanych problematyką współczesnego pielęgniarstwa. Referaty zgodnie z założonym celem zostały opublikowane w najbardziej dostępnym dla pielęgniarek regionalnym czasopiśmie zawodowym - Biuletynie Pielęgniarek i Położnych wydawanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

Dzięki wysiłkowi organizatorów - dr n. med. Moniki Binkowskiej - Bury, dr n. med. Barbary Gugały, mgr Doroty Ozgi, mgr Lucyny Boratyn - Dubiel, mgr I. Kowalskiej, mgr J. Chmiel, Ireny Chorzępy i Agaty Lipiec Konferencja pokazała, że potrzebna jest współpraca i komunikacja a nie konkurencja wszystkich środowisk pielęgniarskich, gdyż to stanowi wyznacznik zapewnienia pacjentowi efektywnej i skutecznej opieki pielęgniarskiej opartej na mocnych podstawach naukowych.

Dr n. med. Monika Binkowska - Bury

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow