Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wydział Medyczny

Od Zespołu Nauczania Klinicznego
Krakowskiej Akademii Medycznej
do Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

W Rzeszowie i regionie podkarpackim już od połowy ubiegłego wieku istniały tendencje, a nawet próby uruchomienia studiów lekarskich. Wiązało się to z jednej strony z istniejącym wówczas niedoborem lekarzy w regionie podkarpackim, a z drugiej strony z problemami, jakie pojawiały się w rekrutacji na studia lekarskie na Akademii Medycznej w Krakowie, Lublinie czy innych miastach akademickich w Polsce. Kształcenie młodzieży w ośrodkach odległych, bardzo często nawet o kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania, generowało również duże koszty, które często były barierą nie do przebycia dla najzdolniejszej, a często wywodzącej się z biednych rodzin młodzieży z regionu, do podejmowania studiów lekarskich.

W roku 1970 staraniem docenta Lesława Grzegorczyka i przy pomyślnych decyzjach Senatu Akademii Medycznej w Krakowie został powołany Zespół Nauczania Klinicznego. Początkowo szkolenie studentów odbywało się w kilku większych miastach regionu, czyli w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie i Sanoku, ale we wszystkich tych miejscach występował brak miejsc noclegowych oraz związane z tym kłopoty z organizacją procesu dydaktycznego w różnych miejscach i brakiem dostatecznego nadzoru dydaktycznego. Dlatego na wniosek kierownika Zespołu Nauczania Klinicznego - docenta Lesława Grzegorczyka krakowska Akademia Medyczna utworzyła w roku akademickim 1975-1976 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ulicy Szopena w Rzeszowie Stacjonarne Studia Lekarskie dla studentów IV, a następnie V i VI roku studiów. Zaowocowało to zatrudnieniem w Rzeszowie kilkunastu samodzielnych pracowników nauki - lekarzy, którzy w sposób bardzo profesjonalny prowadzili i kierowali zajęciami dydaktycznymi w latach osiemdziesiątych. Byli to profesorowie Andrzej Bentkowski, Emil Bryk, Radosław Cebulski, Władysława Garska, a w dalszej kolejności Marek Grzywa, Stanisław Hady, Ryszard Korczowski, Roman Kurcbauer, Andrzej Skręt, Jacek Spławiński, Zbigniew Szmigiel, Kazimierz Ulewicz, Tadeusz Żaczek. Był to więc zespół doświadczonych, pracujących wcześniej w innych ośrodkach akademickich profesorów. W tym okresie kształcono w Rzeszowie już 150 studentów na IV, V i VI roku studiów. Studenci ci byli przekazywani z macierzystej uczelni - Akademii Medycznej w Krakowie do kontynuowania studiów w regionie, w którym mieszkali. Profesor Tadeusz Popiela - ówczesny rektor Akademii Medycznej w Krakowie wspierał działania władz Instytutu Medycyny Klinicznej, co owocowało dalszym dynamicznym jego rozwojem. Przejawem tego była konferencja zorganizowana w 1985 roku w Rzeszowie z udziałem wiceministra zdrowia Lesława Krysta, rektora AM w Krakowie prof. Marka Sycha i władz wojewódzkich. Przyjęto wspólnie deklarację, że w Rzeszowie zostanie utworzony II Wydział Lekarski (zamiejscowy) AM w Krakowie. W celu realizacji tak ambitnego planu podjęto próby organizacji innych komórek organizacyjnych i zakładów teoretycznych, co pozwoliłoby objąć procesem kształcenia studentów już od I roku studiów. Ustalono wówczas, że w roku 1995, a więc po 10 latach, studenci, którzy cały proces dydaktyczny odbędą w Rzeszowie, opuszczą mury uczelni rzeszowskiej jako pierwsi lekarze w całości wykształceni w Rzeszowie [1, 2].

Zmiany zachodzące w kraju w następstwie odzyskania niepodległości w 1989 roku wpłynęły jednak na zmianę decyzji AM w Krakowie odnośnie do powstania samodzielnego wydziału medycznego w Rzeszowie, a nawet podjęto decyzję o likwidacji Instytutu Nauczania Klinicznego, co nastąpiło w roku 1991. Było to o tyle niekonsekwentne, że w poprzednich latach, dokładnie w 1989 roku, oddano wreszcie budowany przez kilkanaście lat nowy Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, który miał stanowić nowoczesną bazę dydaktyczną i naukową wydziału medycznego. W ten sposób Rzeszów stracił, wydawałoby się bezpowrotnie, szansę na uzyskanie praw do studiów lekarskich czy innych studiów związanych z medycyną.

W zaistniałej sytuacji dyrektor Instytutu Nauczania Klinicznego profesor Lesław Grzegorczyk w roku 1992 przeszedł do pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie włączył się do kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne. W tym też roku dołączyli do zespołu profesorowie Ryszard Cieślik, Władysława Garska, Stanisław Hady i Jan Przybyłowski oraz samodzielni pracownicy naukowi z dziedzin pokrewnych, profesorowie Stanisław Krawczyk, Zygmunt Wnuk i Jerzy Piórecki. Profesor dr hab. n. med. Lesław Grzegorczyk został pierwszym dyrektorem Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, gdyż taką nazwę przyjęto dla instytutu ze względu na udział w kształceniu kilku profesorów - lekarzy, a także ze względu na próbę zachowania ciągłości z Instytutem Nauczania Klinicznego. W roku 1994 dyrektorem instytutu został dr hab. Kazimierz Obodyński, a instytut wszedł w skład Wydziału Pedagogicznego WSP w Rzeszowie.

W roku 1996 do instytutu został przyjęty dr hab. n. med. Andrzej Kwolek, specjalista z neurologii i rehabilitacji, co umożliwiło utworzenie na kierunku studiów wychowanie fizyczne specjalności rehabilitacja. Specjalność ta traktowana była jako etap przejściowy do utworzenia samodzielnego kierunku rehabilitacja ruchowa, a po zmianie nazwy dokonanej przez Ministerstwo Zdrowia w 1997 roku na kierunek fizjoterapia, jako kierunku medycznego. Ze względu na zwiększanie się liczby samodzielnych pracowników naukowych wywodzących się z kręgów medycznych, podjęli oni próbę utworzenia w Wyższej Szkole Pedagogicznej oddzielnego wydziału medycznego bądź collegium medicum.

Konkretnym przejawem tych działań było utworzenie Stowarzyszenia Profesorów Medycyny w Rzeszowie, które zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie 20 maja 1999 roku. Jako główny cel statutowy Stowarzyszenie przyjęło "zorganizowanie samodzielnych pracowników nauki w zakresie medycyny lub posiadających stopień naukowy doktora nauk medycznych oraz łączenie ich wysiłków zmierzających do utworzenia Instytutu Nauczania Klinicznego w wydziale medycznym przyszłego uniwersytetu w Rzeszowie" [3]. Członkami założycielami Stowarzyszenia byli profesorowie i doktorzy habilitowani: Andrzej Bętkowski, Ryszard Cieślik, Lesław Grzegorczyk, Marek Grzywa, Stanisław Hady, Ryszard Korczowski, Andrzej Kwolek, Andrzej Skręt, Andrzej Skwarcz oraz doktorzy: Stanisław Bajcar, Jarosław Janeczko, Wojciech Kądziołka, Zbigniew Kozdronkiewicz, Sławomir Łukasik, Piotr Małek, Andrzej Pogorzelski, Wrzesław Romańczuk i Józef Rusin. Przewodniczącym Stowarzyszenia został wybrany dr hab. n. med. prof. nadzw. WSP Andrzej Kwolek, a zastępcą przewodniczącego prof. dr hab. n. med. Marek Grzywa. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia z dziekanem Wydziału Pedagogicznego WSP prof. Ryszardem Cieślikiem na spotkaniu z ówczesnym wojewodą Zbigniewem Sieczkosiem przedstawili istniejące możliwości, a zarazem konieczność utworzenia collegium medicum (wydziału medycznego) w realnie rysującym się już wówczas kształcie uniwersytetu w Rzeszowie. Tak więc w chwili powołania Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2001 roku środowisko medyczne Podkarpacia w znacznym stopniu było już przygotowane do dalszych prac nad utworzeniem wydziału.

W długim procesie w zmierzaniu do uruchomienia wydziału medycznego szczególnie istotne okazało się utworzenie pierwszego "medycznego" kierunku studiów - fizjoterapii. Fakt ten przekonał wielu lekarzy, że możliwe jest tworzenie kierunków z zakresu nauk medycznych w WSP oraz, że dochodzenie do nauczania klinicznego (kształcenia lekarzy) musi odbywać się inną (pośrednią) niż to było wcześniej drogą. Prowadzone w Instytucie Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego dyskusje zaowocowały wnioskiem do rektora WSP o utworzenie nowego kierunku studiów - FIZJOTERAPIA. Senat WSP uchwałą z dnia 22 października 1998 roku utworzył ten nowy kierunek studiów. W następnym 1999 roku, 19 lutego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej zatwierdził uchwałę Senatu WSP i ustalił rozpoczęcie studiów licencjackich z terminem od lutego 2000 roku. Z dniem 1 kwietnia 1999 roku rektor powołał dr. hab. prof. nadzw. WSP Andrzeja Kwolka na Pełnomocnika Rektora ds. uruchomienia nowego kierunku studiów. W następstwie rozlicznych starań prezydent Rzeszowa Andrzej Szlachta wyraził zgodę na użyczenie (wydzierżawienie) bezpłatnie na 3 lata dla WSP, na potrzeby Instytutu Fizjoterapii, budynku po przychodni lekarskiej przy ulicy Hoffmanowej z dniem 1 stycznia 2000 roku. To użyczenie (nie przekazanie na własność) nie pozwoliło jednak na uzyskanie dotacji z ministerstwa na remont budynku, gdyż nie był on własnością uczelni. Pomimo tego, ze skromnych środków WSP przeprowadzono bardzo sprawnie niezbędną adaptację budynku i już 17 lutego 2000 roku odbyła się uroczysta inauguracja nowego kierunku - fizjoterapi, a od 18 lutego rozpoczęto zajęcia w trybie stacjonarnym z pierwszą 55-osobową grupą studentów. Wcześniej, po odpowiednich procedurach konkursowych, zatrudniono od 1 grudnia 1999 roku dla potrzeb fizjoterapii prof. dr. hab. Marka Grzywę i dr. hab. prof. nadzw. WSP Andrzeja Plutę, opracowano też strukturę Instytutu Fizjoterapii (w początkowym okresie Katedry Fizjoterapii) oraz zatrudniono podstawową grupę asystentów i pracowników administracyjno-gospodarczych. Dyrektorem Instytutu Fizjoterapii został dr hab. prof. nadzw. WSP Andrzej Kwolek, zastępcą ds. naukowych prof. dr hab. n. med. Marek Grzywa, a po Jego rezygnacji dr hab. prof. nadzw. WSP Sławomir Snela, zaś zastępcą ds. dydaktycznych dr n. med. Halina Gregorowicz.

RYC. 1 Postanowienie Sądu Okręgowego o zarejestrowaniu
w rejestrze Stowarzyszenia Profesorów Medycyny w Rzeszowie

RYC. 2. Zarządzenie ministra o utworzeniu
Wydziału Nauk o Zdrowiu w UR

RYC. 3. Uchwała Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany nazwy
Wydziału Nauk o Zdrowiu na Wydział Medyczny

W dniu 7 czerwca 2001 roku Sejm RP przyjął Ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień ten jest obchodzony corocznie jako Święto Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po przeprowadzonej wizytacji, decyzją Państwowej Komisji Akredytacyjnej z 2001 roku Instytut Fizjoterapii uzyskał prawo do prowadzenia na tym kierunku studiów I i II stopnia (studiów magisterskich). Starania pierwszego i drugiego rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego profesora Tadeusza Lulka i profesora Włodzimierza Bonusiaka zostały zrealizowane w roku 2003, kiedy to Uniwersytet uzyskał zgodę na utworzenie kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Pełnomocnikiem rektora do tworzenia tego kierunku został dr hab. n. med. prof. UR Sławomir Snela, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego doktor hab. n. med. Wrzesław Romańczuk, który też został pierwszym dyrektorem Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa. Jego zasługą było zaproszenie do pracy w UR wybitnych profesorów medycyny z Warszawy, co pozwoliło na spełnienie wymogów Państwowej Komisji Akredytacyjnej i uzyskanie akredytacji do kształcenia na tych kierunkach na poziomie studiów I stopnia. Po śmierci profesora Wrzesława Romańczuka dyrektorem Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa został prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz, zastępcą prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko i mgr Monika Binkowska-Bury. Kierownikiem Katedry Pielęgniarstwa jest prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko, a kierownikiem Katedry Położnictwa prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt.

Warunki utworzenia Wydziału Medycznego zostały w tym okresie spełnione. Istniały wprawdzie w zespole profesorów medycyny różne opinie co do terminu powołania i nazwy wydziału - od Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Wydziału Nauk Medycznych do obecnie obowiązującej nazwy, ale ostatecznie przeważyła opinia o szybkim uruchomieniu samodzielnego wydziału, który decyzją Senatu UR z dnia 27 maja 2004 roku został wydzielony z Wydziału Pedagogicznego jako Wydział Nauk o Zdrowiu.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Zarządzeniem nr 13 z dnia 4 lipca 2005 roku utworzył w Uniwersytecie Rzeszowskim Wydział Nauk o Zdrowiu. Pierwszym dziekanem nowego wydziału został wybrany prof. dr hab. n. med. Ryszard Cieślik, prodziekanami zostali dr n. med. Małgorzata Marć i dr n. o kult. fiz. Teresa Pop.

O procesie powstawania Wydziału Medycznego i różnych, często sprzecznych opiniach środowiska świadczą najlepiej wyciągi z posiedzeń Senatu i Rady Wydziału Pedagogicznego i Wydziału Nauk, o Zdrowiu. Ostatecznie, po licznych dyskusjach, Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu podjęła decyzję o zmianie nazwy na Wydział Medyczny. Senat UR zatwierdził tę decyzję uchwałą z 24 listopada 2005 roku.

Aktualnie w skład Wydziału Medycznego wchodzą trzy kierunki medyczne: fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo. Rada Wydziału Medycznego we wrześniu 2006 roku podjęła decyzję o utworzeniu w roku akademickim 2007/2008 nowych kierunków medycznych, tj. zdrowie publiczne, w którym będą też realizowane specjalności ratownictwo medyczne i elektroradiologia oraz kierunku dietetyka. Takie zwiększenie liczby kierunków kształcenia w wydziale pozwoli na dalsze jego umacnianie i rozwój.

RYC. 4. Pierwsza inauguracja roku akademickiego
w Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

W Wydziale Medycznym UR pracuje obecnie 8 profesorów tytularnych, 10 doktorów habilitowanych - profesorów nadzwyczajnych UR, 47 doktorów nauk, 1 lekarz i 27 magistrów. Na warunkach umowy o dzieło zatrudnionych jest 89 pracowników dydaktycznych. Na kierunku fizjoterapia na studiach I i II stopnia studiuje 958 studentów, a na pielęgniarstwie i położnictwie 641 studentów. Wydział posiada własny, w większości wyremontowany, dwupiętrowy budynek przy ul. Warszawskiej dla kierunku fizjoterapia, który został doskonale wyposażony dzięki wygraniu i realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, natomiast zajęcia dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo odbywają się w przekazanej dla wydziału, częściowo zaadaptowanej stołówce akademickiej i obu szpitalach wojewódzkich. W trakcie projektowania jest nowoczesny kompleks naukowo-dydaktyczny z siedzibą dla dziekanatu Wydziału Medycznego przy ulicy Warzywnej.

Dobra, stała współpraca ze szpitalami wojewódzkimi i innymi placówkami Służby Zdrowia w Rzeszowie i w Łańcucie pozwala na pełną i bardzo dobrą realizację programów zajęć klinicznych. Starania ze strony wydziału i uniwersytetu oraz pełne zrozumienie Urzędu Marszałkowskiego, przy korzystnych zmianach przepisów pozwoliły na podpisanie stosownych umów i uruchomienie z nowym rokiem akademickim 2006/2007 pięciu oddziałów klinicznych. W Szpitalu Wojewódzkim nr 2 jest to: Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Nefrologii, Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej, Oddział Kliniczny Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej i Oddział Kliniczny Dziecięcy, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym jest to Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa. Szanse na dalszy rozwój Wydziału Medycznego i tworzenie nowych oddziałów klinicznych, co jest niezbędne, są duże, a perspektywa szpitala klinicznego (uniwersyteckiego) w Rzeszowie staje się coraz bardziej realna.

 

PIŚMIENNICTWO

  1. Cieślik R.: Wystąpienie na Inauguracji roku akademickiego 2005/2006 w Wydziale Nauk o Zdrowiu UR.
  2. Grzegorczyk L.: Instytut Medycyny Klinicznej w Rzeszowie. Działalność i upadek (1970 - 1991). Maszynopis.
  3. Statut stowarzyszenia "STOWARZYSZENIE PROFESORÓW MEDYCYNY w RZESZOWIE"

 

 

Dziekan Wydziału Medycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Dr hab n med prof UR Andrzej Kwolek

 

 

 

Decyzją Senatu UR z dnia 27 maja 2004 roku został wydzielony z Wydziału Pedagogicznego Wydział Nauk o Zdrowiu. Minister Edukacji Narodowej i Sportu Zarządzeniem nr 13 z dnia 4 lipca 2005 roku utworzył w Uniwersytecie Rzeszowskim Wydział Nauk o Zdrowiu. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w 2005 roku podjęła decyzję o zmianie nazwy na Wydział Medyczny. Senat UR zatwierdził tę decyzję uchwałą z 24 listopada 2005 roku. Nowa nazwa Wydziału obowiązuje od 1 kwietnia 2006 r.

          W  październiku 2006 roku zmarł profesor dr hab. n. med. Ryszard Cieślik – dziekan Wydziału Medycznego. Rektor UR  powołał profesora dr. hab. n. med. Józefa Ryżkę do pełnienia obowiązków dziekana. Po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających w grudniu 2006 roku dziekanem Wydziału Medycznego został prof. UR dr hab. n. med. Andrzej Kwolek.

           Duże zainteresowanie kierunkami medycznymi i ogromne potrzeby w tym zakresie sprzyjały dalszemu rozwojowi najmłodszego Wydziału w UR. Dlatego Rada Wydziału Medycznego w dniu 8 lutego 2007 roku podjęła uchwałę o uruchomieniu od roku akademickiego 2007/2008 trzech nowych kierunków studiów w Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Były to: Ratownictwo Medyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, Zdrowie Publiczne  - studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, Zdrowie publiczne ze specjalnością Elektroradiologia – studia stacjonarne I stopnia. Istniejące potrzeby i zainteresowanie pozwoliły na podjęcie kolejnej decyzji o uruchomieniu od roku akademickiego 2011/2012 kierunku dietetyka.  W październiku 2007 roku dziekan Wydziału prof. Andrzej Kwolek uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych, a dyplom odebrał z rąk profesora Lecha Kaczyńskiego - Prezydenta RP.

W kadencji władz uniwersyteckich 2008/2012 władze w Wydziale Medycznym przedstawiały się następująco:

Dziekan:  Prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek

Prodziekani:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt - prodziekan ds. Nauki,

zadania: rozwój kontaktów z placówkami naukowymi za granicą, nadzór nad realizacją umów o współpracy naukowej i dydaktycznej, nadzór nad grantami promotorskimi, nadzór nad pracą wydziałowego samorządu studentów i studenckich kół naukowych oraz nadzór nad rozwojem kadry naukowej,

dr n. med. Małgorzata Marć – prodziekan ds. pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i dietetyki

zadania: kierowanie tokiem studiów i sprawowanie nadzoru nad pracą dydaktyczną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, dietetyka

dr n. o kult. fiz. Teresa Pop – prodziekan ds. fizjoterapii

zadania: kierowanie tokiem studiów i sprawowanie nadzoru nad pracą dydaktyczną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku fizjoterapia.

W Wydziale Medycznym UR pracuje aktualnie 14 profesorów tytularnych, 12 doktorów habilitowanych - profesorów nadzwyczajnych UR, 68 doktorów nauk, 3 lekarzy              i 50 magistrów. Na warunkach umowy o dzieło zatrudnionych jest 212 pracowników dydaktycznych. Od momentu powołania Instytutu Fizjoterapii, a później również Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa stopień doktora nauk medycznych uzyskało 25 osób, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych – 6 osób, tytuł profesora 2 osoby.

 W Wydziale Medycznym funkcjonuje Instytut Fizjoterapii, Instytut Pielęgniarstwa                 i Nauk o Zdrowiu oraz Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, a w trzech instytutach funkcjonuje 10 katedr, 13 zakładów, 32 pracownie.

Struktura i obsada instytutów jest następująca:

                

INSTYTUT FIZJOTERAPII

 

1. Katedra  Nauk Podstawowych – kierownik prof. dr hab. n. med. Tetyana Boychuk

1.1  Pracownia Anatomii Prawidłowej, Funkcjonalnej i Rentgenowskiej – kierownik dr n. med. Wiesław Guz

dr n. med. Lidia Perenc

dr n. med. Marzanna Obrzut

 

      1.2. Pracownia Biologii – kierownik dr Krzysztof Golec

 

      1.3.Pracownia Fizjologii – kierownik dr n. med. Joanna Kądziołka

                 dr n. med. Jacek Kultys

                 dr n. med. Krzysztof Gutkowski

  dr n. med. Stanisław Rzucidło

 

2.  Katedra Kinezyterapii – kierownik dr hab. n med. prof. UR Anna Wilmowska –

    Pietruszyńska

       2.1.  Pracownia Kinezyterapii – kierownik dr Teresa Pop

dr Agnieszka Bejer

dr Ewa Puszczałowska – Lizis

dr Sławomir Jandziś

mgr Ewa Szeliga

mgr Anita Pacześniak - Jost

 

        2.2.  Pracownia Fizjologii Wysiłku – kierownik dr n. med.  Anna Pluta

mgr Anna Misior

mgr Anna Samojedna – Kobosz

mgr Iwona Opalińska

 

2.3.    Pracownia Diagnostyki Fizjoterapeutycznej – kierownik dr Katarzyna Zajkiewicz

 

 2.4 Pracownia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Narządu Ruchu i

       ADHD  – kierownik dr hab. n med. prof. UR Bartosz Korczowski

 

  1. Katedra Neurologii i Neurochirurgii – kierownik dr hab. n med. prof. UR Andrzej Maciejczak

      3.1.  Pracownia Terapii Kręgosłupa – kierownik dr n. med.  Grzegorz Przysada

dr Adrian Kużdzał

dr Grzegorz Kogut

mgr Paweł Jaźwa

mgr Grzegorz Trojan

                  mgr Andżelina Wolan - Nieroda

                 mgr Grzegorz Magoń

                

3.2 Zakład Onkologii – dr hab. n. med. prof. UR Bożenna Karczmarek – Borowska

 

  1. Katedra Ortopedii i Traumatologii – dr hab. n med. prof. UR Sławomir Snela

dr hab. n med. prof. UR Andrzej Pluta

 

4.1      Pracownia Biomechaniki Ruchu – kierownik dr Mariusz Drużbicki

mgr Katarzyna Bazarnik - Mucha

mgr Daniel Szymczyk

mgr Joanna Dudek

mgr Magdalena Szczepanik

 

       4.2.  Pracownia Protetyki i Zaopatrzenia Medycznego – kierownik dr n. med. Aleksander

              Panek

 

       4.3. Pracowania Traumatologii – kierownik  dr n. med. Ryszard Bielak

dr n. med. Stanisław Dziurzyński

dr n. med. Arkadiusz Bielecki

dr hab. n. med. prof. UR Janusz Cwanek

 

      4.4. Pracownia Informatyki Medycznej – kierownik dr Julian Skrzypiec

 

  1. Zakład Pediatrii – prof. dr hab. n. med. Ludwika Sadowska

dr Łukasz Przygoda

dr Marta Rachel

mgr Ewelina Czenczek

 

  1. Katedra  Rehabilitacji – dr n. med. Joanna Grzegorczyk

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek

 

      6.1. Pracownia Ergoterapii – kierownik dr n. med. Ewa Lenart – Domka

mgr Elżbieta Domka –Jopek

mgr Agnieszka Brzozowska – Magoń

mgr Renata Kielnar

dr n. med. Aleksandra Wilczek - Banc

 

     6.2. Pracownia Rehabilitacji Ręki - kierownik dr Krzysztof Kołodziej

lek. Olga Wolińska

mgr Agnieszka Guzik

 

     6.3 .Pracownia Sportu Niepełnosprawnych – kierownik mgr Artur Sochacki

mgr Mirosław Probachta

 

     6.4.  Pracownia Arteterapii – kierownik dr n. med.  Agnieszka Ćwirlej-Sozańska

 

    6.5. Pracownia Antropometryczna – kierownik dr Wojciech Rusek

mgr Anna Rojek

dr Katarzyna Walicka – Cupryś

                 

   6.6. Pracownia Zdrowia Publicznego - kierownik dr n. med.  Joanna Grzegorczyk

                   mgr Justyna Podgórska          

    6.7. Zakład sportu niepełnosprawnych i metodyki nauczania ruchu – kierownik dr n. med. Katarzyna Walicka - Cupryś

 

  7. Zakład Fizykoterapii – kierownik dr Piotr Szpunar

   

   7.1. Pracownia Masażu - kierownik dr Piotr Szpunar

         dr Justyna Drzał - Grabiec

               

   7.2. Pracownia Fizykoterapii – kierownik mgr Monika Bal – Bocheńska

       dr Jolanta Zwolińska

       mgr Aneta Weres

       mgr Justyna Rykała

      

INSTYTUT PIELĘGNIARSTWA I NAUK O ZDROWIU

 

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA 

KIEROWNIK – Prof. dr hab. n. med.  Józef Ryżko

 

1. Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa:

Kierownik :  dr n. med. Monika Binkowska – Bury

 Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko

Mgr Katarzyna Wardak

Mgr Dariusz Bazaliński

Mgr Paweł Więch

Mgr Małgorzata Nagórska

Mgr Izabela Pieniążek

Mgr Anna Fąfara

Mgr Danuta Pięciak – Kotlarz

 

1 A. Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich:

Opiekun: mgr Paweł Więch

 

2. Pracownia Badań Fizykalnych :

Kierownik: dr n. med. Tomasz Łoziński

 

3. Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego:

Kierownik: dr n. med. Małgorzata Marć

Dr n. med. Józef Rusin

Dr n. med. Barbara Gugała

Mgr Lucyna Boratyn – Dubiel

Mgr Zdzisława Chmiel

Lek. med. Helena Romańczuk

 

3. Zakład Promocji Zdrowia:

Kierownik: dr n. med. Beata Penar – Zadarko

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Piontek

 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

Prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka

Dr hab. n. med. Prof. UR Danuta Celińska – Cedro

Dr hab. n. med. Prof. UR Katarzyna Dzierżanowska – Fangrat

Dr Anna Iwanicka – Maciura

 

KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO  

KIEROWNIK – Prof. dr hab. n. med.  Paweł Januszewicz

 

  1. Zakład Zdrowia Publicznego:

Kierownik: dr n. med. Wacław Kruk

Dr Anna Jacek

Mgr Filip Osuchowski

Mgr Maciej Masłowski

Mgr Sylwia Wierzbińska – Karakuła

 

1 a. Pracownia  Farmakologii                                                     

Kierownik:  dr n. farm. Jan Rutowski

Prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk


2. Zakład Epidemiologii:  

Kierownik: dr n. med. Dorota Gutkowska

Dr Jolanta Gruszecka

 

2 b. Samodzielna Pracownia Zakażeń Wirusowych

Kierownik:  mgr Waldemar Burzyński

Mgr  Małgorzata Gajdek

     

2c. Pracownia Rentgenografii

Kierownik: Dr n. med. Jan Gawełko

               Dr n. med. Janusz Rolski

 

KATEDRA  DIETETYKI  

KIEROWNIK – Dr hab. n. med. Prof. UR Artur Mazur

 

  1. Zakład  Dietetyki

Kierownik:  Dr hab. n. med. Prof. UR Artur Mazur

                     Prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha

                     Dr hab. n. med. Prof. UR  Serhiej Nyankovsky

Dr n. med. Marta Rachel

Dr n. med. Radosława Jakóbiec

Dr n. med. Anna Sobel – Maruniak

Dr n. med. Mariusz Partyka

Dr n. med. Jacek Huk

Dr n. med. Mariusz Dąbrowski

Mgr Natasza Tobiasz - Kałkun

 

 

INSTYTUT POŁOŻNICTWA I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

                

KATEDRA POŁOŻNICTWA  

po. KIEROWNIK – Dr n. med. Edyta Barnaś

1. Zakład Opieki Położniczej

Kierownik: dr n. med. Elżbieta Kraśnianin

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt

dr n.med Tomasz Kluz

1.A. Pracownia Umiejętności Położniczych

Opiekun: mgr Anna Kremska

1.B. Pracownia Technik Położniczych

Opiekun: mgr Romana Bukała

1.C. Pracownia wczesnej adaptacji noworodka

Kierownik: dr n. med. Barbara Zych

mgr Bernadeta Kołodziej

mgr Anna Przybyło

2. Zakład Opieki Ginekologicznej

po. Kierownik: dr n. med. Edyta Barnaś

dr hab. n. med. Prof. UR Grzegorz Panek

dr n. med. Roman Kluza

dr n. med. Bogdan Obrzut

     3. Zakład Epidemiologii Nowotworów Narządu Rodnego

Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Bidziński

dr n. med. Joanna Skręt-Magierło

     4. Pracownia Biologii Molekularnej

po. Kierownik: dr Agnieszka Banaś

 

KATEDRA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Kierownik: dr hab. n. med., Prof. UR Bogumił Lewandowski


 1. Zakład Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych

po. Kierownik: dr n. med. Marek Wojtaszek

dr hab. n. med. prof. UR  Janusz Olędzki

dr n. med. Maciej Naróg
 

1.A. Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych
Opiekun: mgr Marzena Jędrzejczyk

 mgr Grzegorz Kucaba
1.B. Pracownia Technik Zabiegowych w Ratownictwie
Opiekun: mgr Dominika Pasierb
mgr Dorota Ozga

mgr Justyna Kosydar

1.C. Pracownia Ratownictwa Specjalistycznego

po. Kierownik: dr Iwona Tabaczek-Bejster


2. Zakład Traumatologii i Chirurgii Głowy i Szyi

Kierownik: dr hab. n. med., Prof. UR Bogumił Lewandowski

Mgr Marek Muster
 

3. Zakład Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Kierownik: dr hab. n. med., Prof. UR Romuald Krajewski

 

4. Zakład Intensywnej Terapii Medycznej i Transplantologii
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński

dr n. med. Anna Hartman-Ksycińska
dr Stanisław Szela

                

Po kilkuletnich staraniach Wydział Medyczny UR decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych uzyskał w 2011 roku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu.

W roku akademickim 2011/2012 Na studiach I i II stopnia w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku fizjoterapia studiuje w bieżącym roku akademickim 1182 studentów, na pielęgniarstwie i położnictwie 921 studentów, a studia na pozostałych kierunkach realizuje 565 studentów. Łącznie, więc w Wydziale Medycznym                w tym roku akademickim kształci się 2668 studentów.

Wydział posiada własny, czterokondygnacyjny budynek przy ulicy Warszawskiej dla kierunku fizjoterapia, również dla pielęgniarstwa i położnictwa. Tu też mieści się Dziekanat Wydziału Medycznego. Po kapitalnym remoncie dolnej kondygnacji budynku uzyskano pomieszczenia na pracownie i gabinety dla pracowników. Wyposażenie większości pracowni dzięki wygraniu i realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz pozyskiwaniu środków z innych źródeł jest nowoczesne i bardzo dobre.

Wydział dysponuje infrastrukturą dydaktyczno-laboratoryjną o powierzchni użytkowej 3660 m2, w tym 3 dużymi salami wykładowymi, 13 salami ćwiczeniowymi i 11 salami laboratoryjnymi oraz Biblioteką z Czytelnią Instytutu Fizjoterapii.

 Zajęcia dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo odbywają się również w budynku Studium Medycznego przy ulicy Warzywnej i podobnie jak dla kierunku fizjoterapia, w obu szpitalach wojewódzkich w Rzeszowie, Szpitalu MSW w Rzeszowie, Szpitalu Miejskim               w Rzeszowie i w Centrum Medycznym w Łańcucie. Ratownictwo Medyczne i Położnictwo otrzymało w tym roku akademickim dwa piętra w zwalnianym przez Instytut Biologii Budynku przy ulicy Cegielnianej, które już są dobrze zagospodarowane. Od roku akademickiego 2006/2007 w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 funkcjonuje Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii, Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej,  Kliniczny Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej i Kliniczny Oddział Dziecięcy, natomiast w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Kliniczny Oddział Ginekologii                   i Położnictwa oraz Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowej.

Szanse na dalszy rozwój Wydziału Medycznego i tworzenie nowych oddziałów klinicznych, co jest niezbędne, są duże a perspektywa szpitala klinicznego (uniwersyteckiego) w Rzeszowie staje się coraz bardziej realna, tym bardziej, że wojewódzkie władze samorządowe i administracyjne wykazują duże zainteresowanie tym problemem. Ze względu na brak lekarzy w Polsce i w Unii Europejskiej oraz potrzeby naszego regionu coraz bardziej oczywista staje się konieczność uruchomienia kształcenia na kierunku lekarskim.

Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego wydawany systematycznie od 7 lat jest punktowanym czasopismem medycznym, w którym drukują prace pracownicy naukowi           z naszego Uniwersytetu, ale też innych uczelni krajowych a nawet zagranicznych. W tym roku czasopismo uzyskało już bardzo wysoką ocenę (6 pkt.) w rankingu MNiSW i 4,59 IC,           a od  trzeciego numeru 2010 roku jest wydawane wspólnie z Narodowym Instytutem Leków w Warszawie. Zachęcam w tym miejscu do czytania naszego kwartalnika.

W ciągu pierwszych 11 lat studia na kierunkach medycznych ukończyło łącznie 4676 studentów, w tym studia licencjackie 2688 studentów a studia magisterskie 1988 studentów.

W roku bieżącym studia ukończyło lub kończy 1131 studentów.

 

Dorobek naukowy na Wydziale Medycznym w 2011 roku kształtował się następująco:

Liczba artykułów: 174,

Rozdziały w książkach 33

Podręczniki: 4

Monografie: 4

Wydział Medyczny był organizatorem oraz współorganizatorem niżej wymienionych Konferencji w 2011 r.:

·         Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Postępy w ratownictwie medycznym. Seminarium ratownictwa”, 13. 10 2011 r. , miejsce: Uniwersytet Rzeszowski

·         VII Jesienne Dni Fizjoterapii „Roztocze” Zwierzyniec k. Zamościa 1-2. 10. 2011 r.

·         II Międzynarodowa Konferencja „Teoria i Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej”, 26.10.2011 r. Warszawa

·         Zebranie naukowo – szkoleniowe dla mikrobiologów 14 - 15. 10. 2011 r. Sandomierz

·         XX Jubileuszowe Sympozjum PTED 6 - 8. 09. 2011 r. Rzeszów

·         I Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci, 20 - 23. 10. 2011 r. Rzeszów

·         IV Międzynarodowe Sympozjum „Profesjonalizacja pielęgniarstwa z wyznacznikiem jakości opieki pielęgniarskiej.”, Rzeszów, 15 – 16. 09. 2011 r.

·         IX Sympozjum Chirurgiczno – Neonatologiczne „ Optymalizacja diagnostyki
i leczenia chirurgicznego noworodków”, grudzień 2011 r.

·         Akcja Edukacyjna dla posłów VII kadencji Sejmu pod hasłem „Na zdrowie posłowie” przy współpracy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 21. 12. 2011 r. Warszawa

·         III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji”Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego” Rzeszów, 3-4. 03 2011 r.

·         Międzynarodowy Dzień Inwalidy – Życie bez bólu. Zgorzelec 24-27. 03. 2011 r.

·         II Podkarpacka Konferencja Naukowa „Oblicza Położnictwa, Ginekologii, Neonatologii i medycyny Ratunkowej, „ Rzeszów, 6-7 maj 2011 r.

·         X Konferencja „Anatomia i techniki operacyjne w chirurgii podstawy czaszki”, Warszawa 17-19.03. 2011 r.

Nagrody i wyróżnienia: 18

Liczba przedstawionych prac na konferencjach: 228.

 

 Aktualnie realizowana jest ze środków unijnych budowa Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych (całkowity koszt  88 mln PL), w skład którego wchodzi 17 niżej wymienionych laboratoriów:

  • Laboratorium innowacyjnych badań układów krążenia i oddechowego

Pracownia innowacyjnych badań układu krążenia – ergospirometria

Pracownia fizjopatologii układu oddechowego i polisomnografii

§  Laboratorium czynników fizykalnych w rehabilitacji
Pracownia fizykalnych czynników mechanicznych i cieplnych

§  Laboratorium nowoczesnych metod klinimetrycznych i planowania rehabilitacji

§  Laboratorium patofizjologii narządu ruchu człowieka
Pracownia biomechaniki projektowania przestrzennego i analizy ruchu
Pracownia robotyki i wspomaganego odtwarzania chodu
Pracownia wspomaganego odtwarzania funkcji kończyny górnej

§  Laboratorium metod wspomagania funkcjonowania osób niepełnosprawnych

§  Laboratorium innowacyjnych metod antropometrycznych
Pracownia oceny antropometrycznej
Pracownia monitorowania rozwoju morfofunkcjonalnego

§  Laboratorium gerontoprofilaktyki

§  Laboratorium badań ośrodkowego układu nerwowego i kręgosłupa

§  Laboratorium procesów metabolicznych, zaburzeń i modeli rozwoju organizmu dziecięcego
Pracownia zaburzeń metabolicznych i innowacyjnych badań składu masy ciała
Pracownia innowacyjnych badań chorób przewodu pokarmowego

§  Laboratorium innowacyjnych metod biologicznego sprzężenia zwrotnego

§  Laboratorium badań innowacyjnych w pielęgniarstwie
Pracownia badań teorii w pielęgniarstwie
Pracownia badań nad historią pielęgniarstwa
Pracowania wdrażania procedur pielęgniarskich
Pracownia telematyki w pielęgniarstwie
Pracownia teleedukacji w pielęgniarstwie
Pracownia innowacyjnych metod pomiaru umiejętności pielęgniarskich
Pracownia badań w pielęgniarstwie pediatrycznym
Pracownia badań w pielęgniarstwie internistycznym
Pracownia badań w pielęgniarstwie chirurgicznym
Pracowania badań w pielęgniarstwie geriatrycznym
Pracownia badań w pielęgniarstwie onkologicznym
Pracownia badań w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
Pracowania badań w opiece środowiskowej
Pracownia epidemiologii w pielęgniarstwie
Pracownia badań fizykalnych w pielęgniarstwie
 

§  Laboratorium badań innowacyjnych w opiece położniczej
Pracownia innowacyjnych metod pomiaru umiejętności położniczych
Pracownia badań w onkologii ginekologicznej
Pracownia badań innowacyjnych w opiece neonatologicznej
Pracownia badań nad wczesną adaptacją noworodka
 

§  Laboratorium badań innowacyjnych w ratownictwie
Pracownia innowacyjnych metod symulacji w ratownictwie
Pracownia prewencji urazów i wypadków
Pracownia organizacji ratownictwa medycznego
Pracownia ratownictwa specjalistycznego
Pracownia medycyny katastrof
Pracownia pomiaru kształtowania umiejętności czynności ratowniczych
Pracownia badań nad wstrząsem pourazowym

§  Laboratorium badań innowacyjnych w zdrowiu publicznym
Pracownia badań nad jakością życia
Pracownia badań nad zachowaniami
Pracowania promocji zdrowia
Pracownia telemedycyny
Pracownia farmako-epidemiologii
Pracowania badań nad lekiem
Pracownia nowych metod badań nad filozofią i bioetyką
Pracownia planowania i leczenia w radioterapii
Pracownia badań innowacyjnych w zakresie dozymetrii i kontroli jakości w radioterapii

§  Laboratorium biologii molekularnej
Pracownia proteomiki
Pracownia genomiki I, II
Pracownia cytometrii przepływowej
Pracownia hodowli tkankowych
Pracownia immunohistochemii
Pracownia pozyskiwania izolacji i frakcjonowania (I i II)
 

§  Laboratorium przetwarzania danych

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Medycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Prof. dr hab n med. Andrzej Kwolek

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow