Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów15.06.2018 12:44

Uniwersytet Rzeszowski w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Nr konkursu POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18

„Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego

kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”

 

 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych przez uczelnie uczestniczące w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku lekarskiego, w tym utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 1. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
 2. realizacja przedmiotu konkursu określonego w punkcie 1 oraz zasad wynikających z dokumentacji konkursowej przedmiotowego projektu,
 3. współpraca w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,
 4. zdolność do zaciągania zobowiązań publiczno-prawnych.

 

 1. Zakres współpracy:
 1. analiza treści kształcenia na kierunku lekarskim objętych nauczaniem z wykorzystaniem Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej,
 2. współpraca w tworzeniu scenariuszy symulacyjnych,
 3. współpraca w przygotowaniu zajęć dodatkowych dla studentów.

 

 1. Do oferty należy załączyć:
 1. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres rozliczeniowy,
 2. listę zrealizowanych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE,
 3. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych,
 4. statut, jeżeli posiada.

 

 1. Oferta oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 4, musi zawierać:
 1. termin i miejsce realizacji Projektu,
 2. harmonogram działań w ramach Projektu,
 3. propozycje budżetu Projektu zawierający kalkulacje przewidywanych kosztów,
 4. propozycje wskaźników i ich utrzymania po zakończeniu Projektu,
 5. dodatkowe informacje oraz propozycje, które mogą mieć wpływ na podniesienie jakości realizacji projektu, a które będą miały znaczenie przy ocenie oferty.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach konkursu POWER nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18" osobiście lub pocztą na adres Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, 35-959 Rzeszów, ul. Kopisto 2a, pok. 18, z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

●      unieważnienia naboru bez podania przyczyny,

●      wyboru jednego lub więcej Partnerów do wspólnej realizacji projektu.

●      Wskazania dodatkowych kryteriów po wstępnej weryfikacji ofert.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 9 lipca 2018r. o godz. 8.00 i zostanie podane do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow