Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów02.03.2017 15:11

Uniwersytet Rzeszowski w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

Konkurs: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków - nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków, zawierający co najmniej dwa z następujących elementów:

a. uczelniany program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwa i/lub położnictwa: mający charakter motywacyjny,

b. finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia,

c. dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych (realizowanych zgodnie ze standardem kształcenia) do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży,

d. finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych,

e. szkolenia dla kadry dydaktycznej uczelni.

Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie i realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. 

2. Kryteria oceny merytorycznej wyboru Partnerów - punktacja.
I. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa (0-10 pkt.),

II. deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (0-20 pkt.), tj.:
a) realizacja założeń określonych w c i d punktu 1 oraz w dokumentacji konkursowej przedmiotowego projektu, 
b) zakres współpracy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie; intensywność zaangażowania podczas przygotowania projektu,

III.  zdolność do zaciągania zobowiązań publiczno-prawnych przez potencjalnego Partnera (0-5 pkt.);

IV.  doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze tj. projektów dla studentów publicznych uczelni wyższych (0-15 pkt.).

Maksymalna liczba: 50 pkt. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę

25 lub mniej punktów.

Uniwersytet Rzeszowski wybierze ofertę jednego lub więcej Partnerów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w wyniku ww. weryfikacji.

3. Do oferty należy załączyć:
I. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres rozliczeniowy,
II. listę projektów zrealizowanych dla studentów publicznych uczelni wyższych.
III. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
IV. Statut.
 
4. Oferta oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 3, musi zawierać:
a) termin i miejsce realizacji Projektu,
b) harmonogram działań w ramach Projektu,
c) propozycje budżetu Projektu zawierający kalkulacje przewidywanych kosztów,
d) propozycje wskaźników i ich utrzymania po zakończeniu Projektu,
e) dodatkowe informacje oraz propozycje, które mogą mieć wpływ na podniesienie jakości realizacji projektu, a które będą miały znaczenie przy ocenie oferty;

f) informacje o realizacji kryteriów wskazanych w pkt 2. II

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, iż potencjalny Partner nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie ustawy o finansach publicznych (art. 33 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020) 

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach konkursu POWER nr  POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17" osobiście lub pocztą na adres Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, 35-959 Rzeszów, ul. Kopisto 2a, pok. 18 w terminie do 24 marca 2017 do godz. 9.00 z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
●      unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
●      wyboru jednego lub więcej Partnerów do wspólnej realizacji projektu.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 24 marca 2017 r. o godz. 14.00 i zostanie podane do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow