Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów08.01.2016 14:22

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Dodano: 8 stycznia 2016 r.

Uniwersytet Rzeszowski w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

 

Oś V: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków

Działanie 5.3: Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Konkurs nr: POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15


1. Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków, poprzez:

a. uczelniany program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwa i/lub położnictwa: mający charakter motywacyjny,

b. finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia,

c. dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży,

d. finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin,

e. zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie:
I. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
II. realizacja złożeń określonych w c i d punktu 1 oraz dokumentacji konkursowej przedmiotowego projektu. W szczególności: podmioty lecznicze lub związki pracodawców, z którymi zawarte zostanie partnerstwo, muszą zapewnić wszystkim studentom odbycie praktyk/staży w ramach projektu, a dla minimum 15% absolwentów muszą zapewnić zatrudnienie przez co najmniej 12 miesięcy od momentu zakończenia udziału w projekcie.
III. zakres współpracy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Intensywność zaangażowania podczas przygotowania projektu,
IV. posiadający zdolność do zaciągania zobowiązań publiczno-prawnych,
 

3. Do oferty należy załączyć:
I. bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres rozliczeniowy,
II. listę projektów zrealizowanych dla studentów publicznych uczelni wyższych.
III. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.
IV. Statut.
 
4. Oferta oprócz dokumentów, o których mowa w punkcie 3, musi zawierać:
a) termin i miejsce realizacji Projektu,
b) harmonogram działań w ramach Projektu,
c) propozycje budżetu Projektu zawierający kalkulacje przewidywanych kosztów,
d) propozycje wskaźników i ich utrzymania po zakończeniu Projektu,
e) dodatkowe informacje oraz propozycje, które mogą mieć wpływ na podniesienie jakości realizacji projektu, a które będą miały znaczenie przy ocenie oferty
 

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:Otwarty nabór Partnera do realizacji projektu w ramach konkursu POWER nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15" osobiście lub pocztą na adres Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, 35-959 Rzeszów, ul. Kopisto 2a, pok. 18, z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
●      unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
●      wyboru jednego lub więcej Partnerów do wspólnej realizacji projektu.
●      Wskazania dodatkowych kryteriów po wstępnej weryfikacji ofert.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi 02 lutego 2016 r. o godz. 15.00 i zostanie podane do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow