Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Pomoc materialna i stypendia dla studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodnicznego

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów

 Chcący ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym w roku akad.2019/2020 mogą składać wnioski w formie papierowej

w terminie   od 02.09.2019r. do 20.09.2019 r.

w Dziekanacie ul .Pigonia 1 bud.AO/B1-P-pok.46 

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej,  formularze i załączniki znajdują się na stronie

www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow

●   Wykaz wymaganych dokumentów określa zał..nr 9

●  Zasady ustalania i obliczania dochodów określa zał..nr 8

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE świadczeń pomocy materialnej NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Informujemy, że od 4 czerwca 2019 r. istnieje możliwość składania wniosków na rok akademicki 2019/2020 w systemie Wirtualna Uczelnia.
Każdy student ubiegający się o to świadczenie (z wyjątkiem osób przyjętych na I rok studiów w r.ak. 2019/20) ma obowiązek wypełnienia wniosku w systemie, a po wydrukowaniu złożenia wniosku wraz z załącznikami – w Dziekanacie Socjalnym Wydziału do 15 lipca 2019 r. (I rok do 5 października), stypendium Rektora w Dziale Kształcenia do 5 października.

PRZYPOMIAMY! Niezłożenie wniosku we wskazanym wyżej terminie może skutkować odmową przyznania świadczenia.

Uwaga!!! Jeżeli studiujesz na kilku kierunkach (również w innych uczelniach) i ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, to zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy PSWN możesz otrzymywać świadczenia (stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, Rektora, zapomogę oraz stypendium ministra) tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku, dlatego przed złożeniem wniosku zastanów się, na którym kierunku będziesz chciał otrzymywać.

 

 

 

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA (STYPENDIA) DLA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

 

                W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest nowy Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów. Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r.Ponieważ jednak studenci już w najbliższym okresie będą ubiegali się o świadczenia na przyszły rok akademicki 2019/2020 proszę zapoznać się z poniżej przedstawionymi informacjami:

1.Wnioski oprzyznanie stypendium na rok akademicki 2019/2020 będzie można składać
od 1 czerwca 2019 r. w następujących terminach:

  1. dla stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
  • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY roku akad. 2019/2020
  • do 15 lipcadla studentów II roku studiów i wyżej,
  • do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,
  1. dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów w r.ak. 2019/2020:
  • do 5 października,
  1. dla zapomogi – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Jeżeli terminy przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy, ulegają one przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

2.Wnioski należy złożyć w wersji papierowej (nie będą jeszcze dostępne w systemie Wirtualna Uczelnia). Wzory wniosków będą dostępne na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow pod koniec maja wraz z nowym Regulaminem.

 3.UWAGA!!!

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W WW. TERMINACH WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI.
Niezłożenie wniosku w terminie porządkowym określonym wyżej, może skutkować odmową przyznania świadczenia, nawet jeśli zostaną spełnione kryteria do jego otrzymania, wynika to
z ograniczonych środków budżetowych przeznaczonych na cele stypendialne.

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne zawierającego braki formalne, dostarczenie przez studenta wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji materialnej rodziny, może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach do 5 października.

4. Doktoranci II roku i wyżej ubiegają się o ww. świadczenia na podstawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów. Oznacza to m.in. że obowiązują ich odpowiednio zasady przyznawania Stypendium Rektora określone w Regulaminie dla studentów, w tym kryteria oceny wniosków określone w zał. nr 8 do nowego Regulaminu.

5. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

Przepisy nowej ustawy tak jak dotychczas regulują większość zagadnień związanych z systemem przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym przyznawanych wewnątrz uczelni. Poniżej omówione zostały wyłącznie zagadnienia związane z przyznawaniem studentom pomocy materialnej.

 

 

 

 

GŁÓWNE ZMIANY:

• rozszerzenie przesłanek przyznania zwiększonego stypendium socjalnego bez ograniczaniado kwestii dojazdowych

• rezygnacja z oświadczeń studenta o pobieraniu stypendium na jednym kierunku

wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej

• doprecyzowanie okresu dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej

• zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów

• zmodyfikowanie wymagań dotyczących przyznania stypendium Ministra oraz rozszerzeniekryteriów przyznania stypendium rektora

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student, nie uległ zmianie.W dalszym ciągu obejmuje on następujące formy pomocy przyznawane przez uczelnie (dalej jako „świadczenia uczelniane”):

• stypendium socjalne

• stypendium dla osób niepełnosprawnych

• zapomogę

• stypendium rektora

Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi świadczenia uczelnianeoraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługująone na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiachmagisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jestkontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnegorekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskaniaświadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znacząceosiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistrainżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku.Prawado tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżynieraalbo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazaneobostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstaław trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczeniena kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Student ubiegający się o świadczenie w postaci stypendium socjalnego, stypendium dla osóbniepełnosprawnych lub stypendium rektora, albo otrzymujący takie świadczenie, ma obowiązekniezwłocznie powiadomić uczelnię o uzyskaniu przez siebie tytułu zawodowego, skutkującymutratą prawa do tych świadczeń lub o upływie terminu, w którym mógł o te świadczeniasię ubiegać lub je pobierać.

Decyzja o przyznaniu uczelnianego świadczenia z zakresu pomocy materialnej wygasaz ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskaniatytułu zawodowego lub został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, naktórym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, w którym świadczenie mógł pobierać.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Nie uległy zmianie przesłanki otrzymywania stypendium socjalnego ani sposób ustalania wysokościmiesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania sięo stypendium socjalne.Zasadniczo zmianie nie uległ też sposób ustalania miesięcznego dochodu na osobę w rodziniestudenta ubiegającego się o stypendium socjalne, poza niezbędnym dostosowaniem godo pozostałych regulacji ustawy. Podobnie, bez istotnych zmian, uregulowana została instytucjastudenta samodzielnego, mogącego składać wnioski bez dokumentowania dochodówinnych oznaczonych osób. Zrezygnowano z odrębnego regulowania w ustawie sposobu ustalaniadochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, zatem znajdują tu zastosowanie zasadyokreślone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

UWAGA!!!

Istotną zmianą w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nieprzekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. –528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojejoraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnieniasprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowaniaadministracyjnego.
Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia.

Warto zaznaczyć, że obowiązek przedłożenia zaświadczeniadotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna możeprzyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia downiosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznejo sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz studentw sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, żestudent nie udokumentował źródeł utrzymania rodzinyw sposób wiarygodny i zupełny, implikujeodmowę przyznania stypendium.W założeniach nowego Regulaminu ustalono, że za uzasadniony przypadek o którym mowa w art. 88 ust. 5 ustawy, uznaje się: nie dołączenie do wniosku zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w wyniku potwierdzonego odpowiednim dokumentem wypadku losowego, choroby, niewydania zaświadczenia z winy urzędu (zbyt długi okres oczekiwania) w wyznaczonym terminie.

Inną istotną zmianą jest dopuszczenie otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”
, a nie tylko – jakdotychczas – z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniuutrudniał studiowanie. Sprecyzowanie takich przypadków nastąpi w Regulaminieprzyznawania świadczeń studentom. Przy tym, aby uzyskać stypendium socjalnew zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, niejest to bowiem odrębne stypendium.W założeniach nowego Regulaminu jest aby zwiększenie stypendium socjalnego otrzymał student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 zł.

 

 

STYPENDIUM REKTORA

Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały jedynie nieco rozszerzone. Może je otrzymaćstudent, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne,lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.W poprzednim stanie prawnym jedną z przesłanek była „wysoka średnia ocen”, zastąpionaobecnie „wyróżniającymi wynikami w nauce”.

UWAGA!!! Warunkiem otrzymania stypendium Rektora jest uzyskanie średniej ocen, która będzie określona w Regulaminie jako „wyróżniające wyniki w nauce”. Oznacza to, że student, który nie uzyskał wymaganej średniej ocen ale osiągnął jedynie punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe, nie otrzyma stypendium Rektora.

Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszyrok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględniew przypadku złożenia stosownego wniosku:

• laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopniacentralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, żeuprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni

• medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danymsporcie,
o którym mowa w przepisach o sporcie.

Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów naokreślonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektoramoże być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanychwyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożeniaegzaminu maturalnego.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W katalogu świadczeń pomocy materialnej przysługujących studentom pozostawiono takżestypendium dla osób niepełnosprawnych. W aktualnym stanie prawnym może otrzymać jestudent posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:

• orzeczenie o niepełnosprawności

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

• orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów

• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolnoścido samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

ZAPOMOGA

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi. Może otrzymaćją student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”,jak dotychczas)
i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to z „przyczyn losowych”. Tym samymzapomoga może być przyznana w sytuacji nielosowej, np. urodzenia dziecka. Pojęcie„trudnej sytuacji życiowej” może precyzować regulamin świadczeń dla studentów w ramach„szczegółowych kryteriów”. Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpićczęściej niż dwa razy do roku.

STYPENDIUM MINISTRA DLA STUDENTÓW

W aktualnym stanie prawnym stypendium Ministra może otrzymać student wykazujący sięznaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymiosiągnięciami sportowymi. Tym samym kryterium przyznania tego stypendium zostałonieco złagodzone, ponieważ w poprzedniej ustawie student w celu uzyskania stypendiummusiał posiadać osiągnięcia o charakterze „wybitnym”. Stypendium jest przyznawane na rokakademicki.

Pozostawiono zasadę, że stypendium przyznaje Minister na wniosek rektora, zatem to dopierowniosek rektora rekomendujący przyznanie stypendium określonemu studentowi inicjujepostępowanie administracyjne w sprawie. Rozstrzygnięcie rektora o nieprzedłożeniu wnioskuo przyznanie stypendium Ministra studentowi może zostać zaskarżone do sądu administracyjnego,choć nie jest decyzją administracyjną.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów Ministra, rodzajeosiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę stypendiów przyznawanychstudentom, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie– określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w drodze rozporządzenia.

FUNDUSZ STYPENDIALNY

Fundusz stypendialny w uczelni stanowią środki finansowe przyznane przez Ministra naświadczenia dla studentów oraz zwiększenia z innych źródeł. Rektor, w porozumieniu z samorządem studenckim, dokonuje podziału dotacji ze środkówfinansowych przyznanych przez Ministra na pomoc materialną dla studentów. Dotacja wydatkowana w danym roku na stypendia rektora nie może stanowić więcej niż 60%środków wydatkowanych łącznie w danym roku na stypendia rektora, stypendia socjalneoraz zapomogi.

 

 

 

 

 

 

STYPENDIA SOCJALNE NA SEMESTR  LETNI

2018/2019

 

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2018/19 zobowiązani są do wypełnienia wniosków elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy WIRTUALNA UCZELNIA (wu.ur.edu.pl)i złożenie ich w Dziekanacie ul .Pigonia 1 bud.AO/B1-P-pok.46 do 31 stycznia 2019 r.

 Studenci którzy pobierają już stypendium socjalne  zobowiązani są do wypełnienia wniosku elektronicznie . Należy wpisać skład rodziny oraz dołączyć zał. nr 7 i 9 F (w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości).Studenci pobierający  stypendium w semestrze zimowym nie składają ponownie całego kompletu dokumentów. Jeśli sytuacja materialna (utrata/uzyskanie dochodu) lub liczba osób w rodzinie uległa zmianie po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy i nie została wcześniej zgłoszona należy ten fakt uwzględnić we wniosku składanym na semestr letni oraz dołączyć stosowne dokumenty .

Studenci, którzy składają wniosek po raz pierwszy zobowiązani są do dołączenia wszystkich wymaganych załączników (wykaz wymaganych dokumentów określa zał.nr 9)

Studenci, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów w semestrze letnim zobowiązani są do złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do 5 marca 2019 (tylko w wersji papierowej)

 

 

 

 

W dniu 17.10.2018 r. Pan Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z przedstawicielami Samorządu Studentów i Doktorantów ustalił szczegółowe zasady przyznawania oraz wysokość stypendiów socjalnych i specjalnych  w roku akademickim  2018/19.

 Stypendium socjalne

 

Dochód na 1 członka rodziny

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości

0,00  -  1.000,00

600,00

750,00

  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawność

Kwota stypendium

  Lekki

450,00

  Umiarkowany

  Znaczny

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej, jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej .

 Termin wydawania decyzji o stypendium socjalnym i specjalnym :

 29-30 X 2018 , 5-9 XI 2018    

 

 

 

UWAGA

 Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów  w roku akademickim 2018/2019
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

 

Studenci , którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 i chcą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019 składają wnioski w wersji papierowej w terminach :

I termin  od 16.07 -30.07.2018

II termin  od 03.09.- 14.09.2018

Wnioski należy składać w Dziekanacie  ul. Pigonia 1 bud.AO/B1-P-pok.46

( Dziekanat czynny od poniedziałku do czwartku od 9 -13 w piątek od 8-11 )

 REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej,  formularze i załączniki znajdują się na stronie

www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow

   ●  Zasady ustalania i obliczania dochodów określa zał.nr 8

   ●   Wykaz wymaganych dokumentów określa zał.nr 9

 

 

 

 

 

 POMOC  MATERIALNA  – rok akademicki  2018/2019
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Studenci II roku studiów i wyżej chcący ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązani są do wypełnienia  wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej elektronicznie w systemie UCZELNIA 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.edu.pl). Wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować, uzupełnić wymagane pola i podpisać, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Dziekanacie  ul. Pigonia 1 bud.AO/B1-P-pok.46

w  terminach :

SEMESTR ZIMOWY

dla stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

  • do  15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej,

 

SEMESTR LETNI

         ●      do  31 stycznia

   

          Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie papierowej.

UWAGA !!!

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej , będzie odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej oraz złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów , w tym na innej uczelni

Studenci I roku studiów, którzy składają wniosek zgodnie z terminem porządkowym wskazanym wyżej i nie posiadają legitymacji studenckiej (nie mają możliwości zalogowania się w systemie Wirtualna Uczelnia) mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tylko w wersji papierowej.

NOWY  REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej, instrukcja wypełnienia wniosków oraz formularze i załączniki znajdują się na stronie

www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow

● Zasady ustalania i obliczania dochodów określa zał.nr 8

● Wykaz wymaganych dokumentów określa zał.nr 9

  • INSTRUKCJA AKTYWACJI LEGITYMACJI STUDENCKIEJ DOSTĘPNA NA STRONIE: https://wu.ur.edu.pl/
  • NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ SWÓJ NUMER KONTA BANKOWEGO W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow