Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Informacje ogólne

W dniach 20 – 24 listopada 2017 r. grupa 15 studentów (opiekun – mgr inż. Andrii Pozaruk) kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie w ramach projektu "Kompetentny student SDM - program rozwoju kompetencji studentów kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie na Uniwersytecie Rzeszowskim" wzięła udział w wizycie studyjnej w Darmstadt w Niemczech.

 

Raporty z wizyty: Raport 1, Raport 2, Raport 3 (ang.), Raport 4 (ang).

 

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem http://www.kssdm.ur.edu.pl/.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Profesora Sławomira Sneli (Wydział Medyczny) przesyłam zaproszenie do udziału w I Rzeszowskim Forum Technologia w Medycynie.

 

W celu rejestracji udziału w konferencji proszę o przesłanie do dnia 10 października 2017r. karty zgłoszenia dostępnej na stronie: www.technomed.prz.edu.pl, www.technomed.ur.edu.pl na adres technomed.konferencja@gmail.com.

Program konferencji dostępny jest także na ww. stronach.

 

Pozdrawiam


Dr Magdalena Szczepanik

Komitet Organizacyjny

I Rzeszowskie Forum

Technologia w Medycynie

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków

 

Szanowni Państwo,

Wzorem lat ubiegłych, w dniach 1-2 VI 2017 odbędzie się XII Rzeszowska
Konferencja Młodych Fizyków. W związku z powyższym zwracamy się
z zapytaniem, czy wśród studentów niższych lat, z którymi Państwo współpracują,
znajdują się osoby, które mogłyby wystąpić na tej konferencji z krótkim referatem,
bądź posterem, prezentując wyniki swoich badań?


Uprzejmie prosimy, aby zainteresowani studenci nadsyłali zgłoszenia
osobiście wraz ze streszczeniami na adres labuz@ur.edu.pl do 30 IV 2017.

Z poważaniem,
Organizatorzy XIIRzKMF
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA studenci II SDM

Uruchomiona została strona internetowa poświęcona projektowi

Kompetentny Student SDM

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kierunek Systemy Diagnostyczne w Medycynie

otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością”.

                    

      16 marca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” (http://www.studiazprzyszloscia.pl), organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. 

     Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.  Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji. 

     Eksperci oceniający programy studiów zgłoszone do akredytacji „Studia z Przyszłością” badali m.in. innowacyjność przyjętych przez szkoły wyższe efektów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne czy formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami. Istotne było również to, czy uczelnie, kształcąc studentów, kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez środowiska gospodarcze, takie jak komunikatywność, samodzielność, kreatywność, kwalifikacje językowe.

 

(galeria na dole strony)

 

 

 

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

        

Plan studiów

Zasadniczym celem kształcenia na studiach inżynierskich Systemy diagnostyczne w medycynie jest przygotowanie kadry do pracy w jednostkach służby zdrowia oraz odpowiednich laboratoriach badawczych i przemysłowych. Obecnie obserwowany szybki rozwój specjalistycznej aparatury medycznej powoduje, że w jednostkach służby zdrowia zwiększa się zapotrzebowanie na wysokokwalifikowanych inżynierów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności związane z podstawami fizycznymi wykorzystywanymi w aparaturze medycznej. Absolwenci kierunku będą mogli spełniać rolę kompetentnych partnerów kadry lekarskiej, badawczej lub technicznej oraz pełnić rolę doradców w zakresie rozwiązań wykorzystujących osiągnięcia fizyki – ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w diagnostyce i terapii medycznej (w tym zastosowań z wykorzystaniem promieniowania jonizującego). Unikalną właściwością absolwenta tego kierunku jest połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, medycznych i informatycznych.

 

Możliwość zatrudnienia i kontynuacji studiów

Absolwenta kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie prowadzonego w Uniwersytecie Rzeszowskim cechować będą następujące kompetencje zawodowe:

 • wiedza teoretyczna i umiejętności związane z obrazowaniem medycznym wykonywanym przy pomocy różnych technik pomiarowych;
 • znajomość podstaw fizycznych działania różnych rodzajów aparatury medycznej;
 • umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i medycznych systemów diagnostycznych;
 • podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz patologii;
 • umiejętność przeprowadzania i interpretacji podstawowych analiz statystycznych wykorzystywanych w naukach biomedycznych;
 • umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji;
 • znajomość podstaw analizy sygnałów i obrazów w naukach medycznych i fizycznych;
 • znajomość podstaw etycznych zawodów medycznych.

 

Absolwent tych studiów mając odpowiednie kwalifikacje do stosowania nowoczesnych metod fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej, opartej na osiągnięciach współczesnej fizyki, przygotowany jest do pracy w:

 • szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa;
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych;
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych;
 • instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych;
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych.

 

Wiedza i umiejętności absolwentów są profilowane przez możliwość wyboru specjalności. Uzyskana przez absolwentów wiedza, umiejętności i kompetencje mają charakter uniwersalny pozwalający na łatwy dalszy rozwój. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku systemy diagnostyczne w medycynie. Osiągnięte efekty kształcenia pozwolą również na podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku fizyka. Szeroka gama zajęć laboratoryjnych realizowanych podczas procesu kształcenia pozwoli studentom przygotować się do prowadzenia badań naukowych związanych z wykorzystaniem metod fizycznych w aparaturze medycznej, co jest głównym składnikiem studiów II stopnia. Dużą pomoc w tym przygotowaniu dadzą również praktyki studenckie realizowane w wymiarze 160 godz.

 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – studia pierwszego stopnia.

Kandydat na studia na kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie musi posiadać świadectwo dojrzałości lub równoważnik zagraniczny, uznawany w Polsce.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zasady rekrutacji

 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia następuje w drodze konkursu świadectw dojrzałości.
 2. Przyznany limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do liczby kandydatów ze starą i nową maturą.
 3. W przypadku kandydatów ze starą maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia wyższą z ocen z następujących przedmiotów: 

- matematyka, 

- fizyka,

- biologia.

Z przedmiotów tych obliczana jest średnia arytmetyczna ocen. Na pierwszy rok studiów będą przyjmowane osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Ocenie  z wybranych przedmiotów przypisuje się następujące wartości liczbowe:

- celujący – 6,0;

- bardzo dobry – 5,0;

- dobry – 4,0;

- dostateczny – 3,0;

- dopuszczający – 2,0.

 1. W przypadku kandydatów z nową maturą komisja rekrutacyjna uwzględnia punkty uzyskane w części zewnętrznej egzaminu dojrzałości. Jeżeli przedmiotem zdawanym na maturze jest: matematyka, fizyka, biologia, to liczbę uzyskanych punktów z tych przedmiotów mnoży się odpowiednio przez 2 dla poziomu podstawowego i przez 3 dla poziomu rozszerzonego. Uzyskane przez kandydata punkty są sumowane.

 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc, o ich zróżnicowaniu decyduje średnia arytmetyczna z punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych w pisemnej części egzaminu maturalnego.

[zatwierdzone Uchwałą nr 316/05/2014  Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2015/2016] 

 

Strona rekrutacji na UR

 
 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow