Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR

 • telefon: 17 872 1666
 • e-mail: gslusarz@univ.rzeszow.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, pok. 303, 35-601 Rzeszów

Stanowisko:

Profesor nadzwyczajny

Prowadzone zajęcia:

 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Gospodarka regionalna
 • Teoria gospodarki przestrzennej

Zakres badań naukowych:

 • Procesy

Granty i zadania badawcze:

 1. Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy przedsiębiorcami z obszarów wiejskich a sektorem badawczo-rozwojowym na przykładzie powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i bieszczadzkiego nr Z/2.18/II/2.6/65/06 – kierownik projektu finansowanego ze środków UE w latach 2006-2007.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne:

a) na Wydziale Ekonomii

 • Dziekan Wydziału Ekonomii

b) poza Wydziałem Ekonomii

 • Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN w latach 2007-2011 oraz 2011-2014
 • Członek Rady Naukowej Statystyki przy Prezesie GUS od 2014
 • Członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN 2011-2014
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011-2014

Publikacje

2006

 • Ślusarz G., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w strategii województwa podkarpackiego, [w:] Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,  praca zb. pod red. A Czudeca, B. Grzebyk, G Ślusarza, Uniwersytet Rzeszowski,  Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie „Klub Integracji z Wiejską Europą”, Rzeszów 2006, s.21-32.
 • Ślusarz G., Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego – specyfika, potrzeby i wyzwania, Problemy zarządzania, nr 3/2006 (13), Wydział Zarządzania UW, 2006, s.39-56.

2007

 • Ślusarz G., Strategia rozwoju obszarów wiejskich w woj. podkarpackim, [w] Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle programu obszarów wiejskich 2007-2013/15, Warszawa 2007, Biuletyn PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z.234, s.189-207.

 

 • Ślusarz G., Przedsiębiorczość jako forma przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich [w] Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Rzeszów 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s.15-33.

2008

 • Ślusarz G., Struktury Kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, recenzja książki Waldemar Czternasty Bazyli Czyżewski, Wydawnictwo AE w Poznaniu 2007, 4/2008 s.113-119. Gospodarka Narodowa
 • Ślusarz G., Wykorzystanie endogenicznych czynników regionu w kształtowaniu jego konkurencyjności, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.X, z.2, 2008, s.257-263
 • Ślusarz G., Przedsiębiorczość w strefie wpływu Aglomeracji Rzeszowskiej, [w:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, pod red. T. Marszała, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia TOM CXX, 2008, s.218-229. Studia  Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Ślusarz G., Potrzeby i możliwości rozwoju współpracy transgranicznej na przykładzie Podkarpacia, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, pod red. M.G. Woźniaka, Rzeszów 2008, s.58-67 Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Ślusarz G., Rol organiv teritorialnowo samouprawlennia i aktywizacji lokalnoj spilnoty, [w:] Institucjonalnaja paradigma ciwilizacjonowo rozwitku, monografia pod red. A. Tkacza, Melitopolskij Instytut Derżawnowa ta Munipalnowo Prrablinnaja Kłasicznowo Uniwersiteta, Rzeszuwskij Uniwersytet, Melitopol – Kijw – Krakiw-Rzeszów-Zaporiżża, 2008, s.357-370. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Ślusarz G., Rozwój obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie Podkarpacia [w] Polityka gospodarcza a rozwój kraju, Warszawa 2008, s. 475-490. Wydawnictwo PTE w Warszawie.

2009

 • Ślusarz G., Podkarpacie w procesie przebudowy strukturalnej [w] Możliwości i bariery rozwoju regionu, Rzeszów 2009 s.31-50. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

2010

 • Ślusarz G., Kadyjewski R., Obszary górskie w warunkach konkurencyjnej gospodarki, [w:] Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie Karpat) (red.) A. Czudec, Wydawnictwo  Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 90-104.
 • Ślusarz G., Pawłowska-Mielech J., Identyfikacja potrzeb rynku pracy w kontekście przygotowania absolwentów kierunku ekonomia [w:] Wyzwania i potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych  (red.) G. Ślusarz, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2010, s.51-60.
 • Ślusarz G., Recenzja monografii naukowej „Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania” ( red.) A. Grzelak i A. Sapa, ss.398, Wieś i Rolnictwo, Nr 4 (149) 2010, s. 191- 195.

2011

 • Ślusarz G., Walenia A., Competitiveness of Rzeszow in Comparison to the Union of Polish Metropolises, Nacjonalna Akademija Nauk Ukraini, Instityt Regionalnich Doslidżeni, Wipusk 1(87), Lwiw 2011, s. 141-149.
 • Cyrek M., Ślusarz G., Wyzwania edukacyjne wynikające z rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Współczesne wyzwania  rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych  (red.) G. Ślusarz,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2011, s.5-15.

2013

 • Ślusarz G., Wyzwania rozwojowe regionów rozdrobnionego rolnictwa, Roczniki naukowe SERiA, Tom XV, Z.6, 2013, s.302-308.
 • Ślusarz G., Zasoby ziemi Podkarpacia i ich wykorzystanie, [w:] Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa, (red.) A Czudec, M. Cierpiał-Wolan, Uniwersytet Rzeszowski, Wyd. FOSZE, 2013, s. 27-45.

2014

 • Ślusarz G., Pukała R., Strategie w rozwoju obszarów cennych przyrodniczo, [w:] Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, (red.) B. Grzebyk A. Walenia, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo FOSZE, Rzeszów 2014, s.40-52.
 • Ślusarz G., Gołębiewska B., Wykorzystanie endogenicznych, cennych przyrodniczo zasobów regionu w jego rozwoju, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVI, Z.6, 2014, s.302-308.
 • Ślusarz G., Cierpiał-Wolan M., Przeobrażenia strukturalne w rolnictwie Podkarpacia w dekadzie pełnego członkostwa Polski w UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  Nr 361,· 2014, s.227-238.
 • Gołębiewska B., Ślusarz G., Zróżnicowanie nakładów na ochronę środowiska na terenach wiejskich w ujęciu regionalnym w latach 2005-2012, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr107, s.93-103.

Redakcja naukowa monografii i zeszytów naukowych

 • Ślusarz G., (red.), Uwarunkowania zmian w kształceniu na kierunkach ekonomicznych,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2010.
 • Ślusarz G., (red.), Współczesne wyzwania rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2011, s.125.
 • Ślusarz G., (red.), Doskonalenie procesu kształcenia na kierunkach ekonomicznych a wyzwania rynku pracy,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo PINTPAP Łódź - Rzeszów 2012, s. 144.
 • Ślusarz G., (red.), Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 28, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, ss.414.
 • Ślusarz G., (red.), Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 28, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, ss.354.
 • Czudec A., Ślusarz G. (red.) Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej, [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z.40 (40/2014)

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow