Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR

Dane kontaktowe

 • telefon: 17 872 1666
 • e-mail: gslusarz@ur.edu.pl
 • adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, pok. 303, 35-601 Rzeszów

English

Stanowisko

 • Profesor nadzwyczajny

Prowadzone zajęcia

 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Gospodarka regionalna
 • Teoria gospodarki przestrzennej

Granty i zadania badawcze

 1. Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy przedsiębiorcami z obszarów wiejskich a sektorem badawczo-rozwojowym na przykładzie powiatów: rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego i bieszczadzkiego nr Z/2.18/II/2.6/65/06 – kierownik projektu finansowanego ze środków UE w latach 2006-2007.

Pełnione funkcje i prace organizacyjne

a) na Wydziale Ekonomii

 • Dziekan Wydziału Ekonomii

b) poza Wydziałem Ekonomii

 • Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN w latach 2007-2011 oraz 2011-2014
 • Członek Rady Naukowej Statystyki przy Prezesie GUS od 2014
 • Członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN 2011-2014
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011-2014

Publikacje

 • Ślusarz G.,  Koncepcja inteligentnej specjalizacji w rolnictwie i obszarach wiejskich. Dylematy i wyzwania Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVI, Z.6, 2015, s.287-293.
 • Błachut B., Cierpiał-Wolan M,. Czudec A., Ślusarz G., Obszary trans graniczne Polski,   Słowacji i Ukrainy - czynniki progresji i peryferyzacji, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2015, ss 136, ISBN 978-83-7406-217-6
 • Kaliszczak L., Ślusarz G., Przedsiębiorczość lokalna i jej uwarunkowania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z[4]2015, s.57-72, ISSN 1426-9724.
 • Ślusarz G., Pukała R., Strategie w rozwoju obszarów cennych przyrodniczo, [w:] Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, (red.) B. Grzebyk A. Walenia, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo FOSZE, Rzeszów 2014, s.40-52.
 • Ślusarz G., Gołębiewska B., Wykorzystanie endogenicznych, cennych przyrodniczo zasobów regionu w jego rozwoju, Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVI, Z.6, 2014, s.302-308. 
 • Ślusarz G., Cierpiał-Wolan M., Przeobrażenia strukturalne w rolnictwie Podkarpacia w dekadzie pełnego członkostwa Polski w UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  Nr 361,· 2014, s.227-238.
 • Gołębiewska B., Ślusarz G., Zróżnicowanie nakładów na ochronę środowiska na terenach wiejskich w ujęciu regionalnym w latach 2005-2012, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr107, 2014, s.93-103. 
 • Ślusarz G., Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, Recenzja książki; Anna Matuszczak, Gospodarka Narodowa 5/2014, s.113-119, ISSN 0867-0005.
 • Ślusarz G., Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, Recenzja książki; Andrzej Czyżewski i Katarzyna Smędzik-Ambroży, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej z 3/ 2014r, s. 154-160, ISSN 0044-1600,
 • Ślusarz G., Wyzwania rozwojowe regionów rozdrobnionego rolnictwa, Roczniki naukowe SERiA, Tom XV, Z.6, 2013, s.302-308.
 • Ślusarz G., Zasoby ziemi Podkarpacia i ich wykorzystanie, [w:] Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa, red. A Czudec, M. Cierpiał-Wolan, Uniwersytet Rzeszowski, Wyd. FOSZE, 2013, s. 27-45.
 • Ślusarz G., (red. naukowa), Doskonalenie procesu kształcenia na kierunkach ekonomicznych a wyzwania rynku pracy,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo PINTPAP Łódź - Rzeszów 2012, s. 144.
 • Ślusarz G., (red. naukowa), Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 28, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, ss.414.
 • Ślusarz G., (red. naukowa), Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 28, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, ss.354.
 • Ślusarz G., Walenia A., Competitiveness of Rzeszow in Comparison to the Union of Polish Metropolises, w druku Ukraina, Nacjonalna Akademija Nauk Ukraini, Instityt Regionalnich Doslidżeni, Wipusk 1(87), Lwiw 2011, s. 141-149.
 • Cyrek M., Ślusarz G., Wyzwania edukacyjne wynikające z rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [w:] Współczesne wyzwania  rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych pod red. G. Ślusarza,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2011, s.5-15.
 • Ślusarz G., (red. naukowa), Współczesne wyzwania  rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych pod red. G. Ślusarza,  Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2011, ss. 128.
 • Ślusarz G., Kadyjewski R., Obszary górskie w warunkach konkurencyjnej gospodarki, [w:] Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie Karpat) pod red. A. Czudeca, Wydawnictwo  Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 90-104.
 • Ślusarz G., Pawłowska-Mielech J., Identyfikacja potrzeb rynku pracy w kontekście przygotowania absolwentów kierunku ekonomia [w:] Wyzwania i potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych pod red. G. Ślusarza, Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2010, s.51-60.
 • Ślusarz G., (red. naukowa), Uwarunkowania zmian w kształceniu na kierunkach ekonomicznych,  Wydawnictwo MITEL, Rzeszów 2010
 • Ślusarz G., Recenzja monografii naukowej „Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania” ( red.) A. Grzelak i A. Sapa, ss.398, Wieś i Rolnictwo, Nr 4 (149) 2010, s. 191- 195. 
 • Ślusarz G., Podkarpacie w procesie przebudowy strukturalnej, [w:] Możliwości i bariery rozwoju regionu, pod red. A. Czudeca, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 31- 50.
 • Ślusarz G., Rozwój obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją (na przykładzie Podkarpacia), [w:] Polityka gospodarcza a rozwój kraju, pod red. U. Płowiec. VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE Warszawa 2009, s. 475- 497.
 • Ślusarz G., Rol organiw teritorialnowo samouprawlennia i aktywizacji lokalnoj spilnoty, [w:] institucjonalnaja paradigma ciwilizacjonowo rozwitku, monografia pod red. A. Tkacza, Melitopolskij Instytut Derżawnowa ta Munipalnowo Uprablinnaja Kłasicznowo  Uniwersiteta, Rzeszuwskij Uniwersytet, Melitopol – Kijw- Krokiw- Rzeszów – Zaporiżża, 2008, s.357-370.
 • Ślusarz G., Wykorzystanie endogenicznych czynników regionu w kształtowaniu jego konkurencyjności, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z.2, 2008: s.257-263.
 • Ślusarz G., Potrzeby i możliwości rozwoju współpracy transgranicznej na przykładzie Podkarpacia, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, pod red. M.G. Woźniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s.58-67.
 • Ślusarz G., Recenzja książki; Waldemar Czternasty, Bazyli Czyżewski, Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza, i tendencje, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, Gospodarka Narodowa 4/2008, s.113-119.
 • Ślusarz G., Przedsiębiorczość w strefie wpływu Aglomeracji Rzeszowskiej, [w;] rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej, pod red T. Marszała, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia TOM CXX, 2008, s. 218-229.
 • Ślusarz G., Przedsiębiorczość jako forma przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich, [w:] Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, praca zb. pod red. A. Czudeca, Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s.15-33.
 • Ślusarz G., Strategia rozwoju obszarów wiejskich w woj. podkarpackim, Biuletyn KPZK PAN z. 234, 2007, s.189-206.
 • Ślusarz G., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w strategii województwa podkarpackiego, [w:] Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, , praca zb. pod red. A Czudeca, B. Grzebyk, G Ślusarza, Uniwersytet Rzeszowski,  Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie „Klub Integracji z Wiejską Europą”, Rzeszów 2006, s.14-28.
 • Ślusarz G., Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją (na przykładzie województwa podkarpackiego), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005, ss. 380.
 • Ślusarz G., Potrzeby rozwoju współpracy transgranicznej, [w:] Uwarunkowania działalności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy jako podstawa rozwoju współpracy transgranicznej, praca zb. pod red. G. Ślusarza. Uniwersytet Rzeszowski, Państwowy Uniwersytet Rolniczy we Lwowie-Dublanach, Rzeszów 2006, s.7-14.
 • Ślusarz G., Problemy rolnictwa i obszarów wiejskich woj. podkarpackiego, Biuletyn KPZK PAN z. 228, 2006 s.162-181.
 • Ślusarz G., Pozarolnicza działalność gospodarcza w Bieszczadach w okresie transformacji, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich PAN z. 53, 2006: s.39-51.
 • Ślusarz G., Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego – specyfika, potrzeby i wyzwania, Problemy Zarządzania nr 3/2006(13), Wydział Zarządzania UW, 2006, s.39-56.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow