Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Wydział Ekonomii

 1. Kata R., Majka A., Jankowska D.: Znaczenie cech społeczno-osobowych użytkowników gospodarstw rolnych w absorpcji funduszy unijnych, OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, 2010,  nr 1 (45), s. 104-120.
 2. Kata R., Walenia A.: Regional diversity in absorbing the EU funds supporting transformation and development of agriculture in Poland. Research Papers of Wrocław Uniwersity of Economics, 2009, No. 59, s. 217-227.
 3. Kata R., Zając D.: Bariery we współpracy rolników z otoczeniem instytucjonalnym. Zeszyty Naukowe UR Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 14, Rzeszów 2009, s. 541-550.
 4. Kata R., Zając D.: Role of Territorial Government in the Development of Agriculture and Non-Agricultural Entrepreneurship in Rural Areas [w:] Rural Development: Quo Vadis?, ed. Z. Floriańczyk, „Rural Areas and Development”, vol. 8; 2011, s. 23-32.
 5. Kata R., Zaręba L.: Wieloczynnikowa analiza rozwoju rynku bankowości detalicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Studia Ekonomiczne. Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych 2011, Nr 80, s. 169-178.
 6. Kata R.: Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie, ZN SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 88; 2011, s. 127-139.
 7. Kata R.: Development of Retail Banking Market in Countries of Central and Eastern Europe [in:] 20 Years of Socio – Economic Transformations in Countries of Central and Eastern Europe – an Attempt of Accounts. Geopolitical Studies vol. 16,  Warsaw, 2010 (druk 2011),  p. 89 – 114.
 8. Kata R.: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami. 2011, ss. 432.
 9. Kata R.: Farm earnings in the structure of agricultural family sources of income in mountaineous areas. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 2009, z. 56, s. 149-160.
 10. Kata R.: Instytucjonalne uwarunkowania w dostępie rolników do kapitału w regionie Polski południowo-wschodniej. Zeszyty Naukowe UR Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 15, Rzeszów 2009, s. 344-354.
 11. Kata R.: Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – Ekonomika Rolnictwa”, t. 98, z. 2; 2011, s. 116-126.
 12. Kata R.: Korzystanie przez rolników i przedsiębiorców wiejskich z usług bankowych – analiza preferencji i ograniczeń, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2010,  nr 1 (322), s.143-162.
 13. Kata R.: Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development. 2011, Nr 4(22), s. 87-99.
 14. Kata R.: Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW,  Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8 (XXIII), 2009, s. 85-94.
 15. Kata R.: Problem wykorzystania kredytu bankowego w finansowaniu rolnictwa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, nr 9 (3), s. 149-156.
 16. Kata R.: Relacje kredytowe rolników z bankami, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA, 2010, t. XII, z. 3, s. 187-192.
 17. Kata R.: Sector of Co-operative Banks  in Poland under Crisis Conditions on Financial Markets [in:] Global Economic Crisis and Countries of Central & Eastern Europe . Geopolitical Studies vol. 15, Warszawa 2009, p. 109-122.
 18. Kata R.: Spółdzielczy sektor bankowy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego i recesji [w:] Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji. Kitowski J. (red.), Rzeszów 2010, s. 61-80.
 19. Kata R.: Sytuacja ekonomiczna i perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego [w:] Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej. Borowska A., Daniłowska A. (red.), Warszawa 2009, rozdz. 17, 187-198.
 20. Kata R.: Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw rolnych położonych w regionie górskim [w:] Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat), Czudec A., (red.),  2010,  rozdz. 6, s. 121-148.
 21. Kata R.: Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na zadłużenie gospodarstw rolnych w Polsce. „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – Ekonomika Rolnictwa”, t. 98, z. 3, 2011,  s. 73-83.
 22. Kata R.: Wyniki ekonomiczne i pozycja rynkowa spółdzielczego sektora bankowego w Unii Europejskiej [w:] Banki na rynku finansowym- dziś i w przyszłości. M. Dębniewska (red.), 2010, s. 205-221.
 23. Kata R.: Znaczenie banków lokalnych w dostępie rolników do kredytu bankowego. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 4, s. 95-104.
 24. Kata R.: Znaczenie banków lokalnych w kredytowaniu rolnictwa w warunkach globalizacji rynków finansowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA , 2009, t XI, z. 5, s. 119-124.
 25. Kata R.: Znaczenie kredytów bankowych w finansowaniu rozwoju rolnictwa, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. XIII, z. 2, Warszawa – Poznań – Wrocław 2011, s. 196-200.
 26. Kata R., 2008: Relation between farmers and financial institutions after the accession of Poland to the European Union (on the example of the dispersed agriculture), [w:] Hradecké Economické Dny 2008. Ekonomický rust a rozwoj regionu, Univerzita Hradec Králové, Fakulta Informatiky a Managmentu, s. 357-364.
 27. Kata R., Rogowski J., (red.), 2008: Wybrane problemy rachunkowości finansowej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 28. Kata R., 2008: Aktywa trwałe [w:] Wybrane problemy rachunkowości finansowej, Kata R., Rogowski J. (red.), rozdz. 4, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 66-99.
 29. Kata R., 2008: Rozrachunki i roszczenia [w:] Wybrane problemy rachunkowości finansowej, Kata R., Rogowski J. (red.), rozdz. 6, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 116-141.
 30. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., 2008: Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 31. Kata R., 2008: Relacje rolników z otoczeniem instytucjonalnym [w:] Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Czudec A., Kata R. i in. (red.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, rozdz. 7, Rzeszów, s. 166-202.
 32. Kata R., 2008: Efekty i bariery współpracy rolników z instytucjami [w:] Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Czudec A., Kata R. i in. (red.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, rozdz. 8, Rzeszów, s. 203-238.
 33. Kata R., 2008: Znaczenie lokalnych instytucji w procesach rozwoju rolnictwa rozdrobnionego [w:] Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Czudec A., Kata R. i in. (red.), Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, rozdz. 9, Rzeszów, s. 239-258.
 34. Kata R., 2008: Rola otoczenia instytucjonalnego w poprawie pozycji konkurencyjnej gospodarstw rolnych na rynku, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 1, Warszawa - Poznań-Lublin, s. 144-149.
 35. Kata R., 2008: Rola banków spółdzielczych w poszerzaniu dostępu rolników do kredytu w makroregionie rolnictwa rozdrobnionego [w:] Agrobiznes a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, (red.) F. Kapusta, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 1192, s. 120-127.
 36. Kata R., Zając D., 2008: Dochody gospodarstw rolnych w aspekcie relacji rolników z otoczeniem instytucjonalnym [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, (red.) J. Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, t. II, Jelenia Góra, s. 273-282.
 37. Kata R., 2008: Koncepcja relationship banking w działaniu banków spółdzielczych na rynku finansowym, „OPTIMUM - Studia Ekonomiczne”, nr 2 (38), s. 113-124.
 38. Kata R., 2008: Znaczenie instytucji sektora publicznego we wspieraniu przekształceń rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw [w:] Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, (red.) R. Przygodzka, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 366-376.
 39. Walenia A., Kata R., 2008: Audyt funduszy ze źródeł zagranicznych [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, TNOiK, Oddział w Rzeszowie, Rzeszów, s. 395-420.
 40. Kata R., 2008: Potrzeby rolników w zakresie wsparcia ze strony otoczenia instytucjonalnego w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW seria „Problemy rolnictwa światowego”, tom 4 (XIX), Warszawa, s. 235-245.
 41. Kata R., 2007: The Role of Local Financial Institutions in Mitigating Access Barriers to Credits Given to Farmers and Rural Entrepreneurs [w:] Hradecké Economické Dny 2007. Ekonomický rust a rozwoj regionu, Univerzita Hradec Králové, Fakulta Informatiky a Managmentu, t.1, s. 314-319.
 42. Kata R., 2007: Proinnowacyjna rola instytucji i otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości na wsi, [w:] Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, A. Czudec (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, rozdz. 3.1, s. 145-166.
 43. Kata R., Wdowiarz J., 2007: Zwrotne źródła finansowania innowacji [w:] Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, A. Czudec (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, rozdz. 3.2, s. 167-190.
 44. Kata R., 2007: Kredyt jako instrument finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, [w:] Innowacyjność przedsiębiorstw, M. Cisek, B. Domańska-Szaruga (red.), Monografie nr 81, rozdz. 1.7, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 83-94.
 45. Kata R., 2007: Ograniczenia kredytowe w finansowaniu innowacyjności małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty, S. Makarski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 315-326.
 46. Czudec A., Kata R., 2007: Farmers' Relations with the Institutional Environment after the Accession of Poland into the European Union, Ekoлгiчнi, Ekoнomiчнi Ta Texнoлoгiчнi Acпekти Bиkopиcтaння Зemeлъниx Pecуpciв, Львiвcьkий Дepжaвний Aгpapний Yнiвepcитeт, Львiв 2007, s. 160-168.
 47. Kata R., 2007: Relacje rolników z bankami po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW seria „Problemy rolnictwa światowego”, tom 2 (XVII), Warszawa, s. 79-88.
 48. Grzebyk B., Kata R., 2007: Znaczenie funduszy unijnych w kształtowaniu przestrzeni rolnośrodowiskowej (przykład regionu małopolskiego). Biuletyn PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 234, Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013, red. A. Stasiak, Warszawa, s. 226-241.
 49. Kata R., Kawa M., 2007: Stan i możliwości rozwoju spółdzielczości na wsi po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Ekonomiczna, Ekonomika 1, nr 42, s. 83-92.
 50. Kata R., Zając D., 2007: Influence of integration processes on transformation of cooperative banking sector in Europe, 2nd Central European Conference in Regional Science, Technical University of Košice, Faculty of Economics, Novỳ Smokovec, s. 411-416.
 51. Kata R., Grzybek B., Pierścieniak A., 2006: Znaczenie informacji w absorpcji środków unijnych przez rolników, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (309), s. 78-89.
 52. Kata R., Grzebyk B., 2006: Barriers of Absorption of European Union Funds by Individual Farmers in Poland on the Area of Dispersed Agriculture, Technical University of Košice, Faculty of Economics, Slovak Section of ERSA, s. 151-156.
 53. Kata R., 2006: Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie w Unii Europejskiej i w Polsce. Odnawialne źródła energii jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, A. Czudec, G. Ślusarz, B. Grzebyk (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 32-45.
 54. Kata R., 2006: Konsolidacja spółdzielczego sektora bankowego w Polsce w latach 1998-2004, [w:] S. Urban (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1118, Wrocław, t. 1, s. 393-400.
 55. Kata R., 2006: Bankowość spółdzielcza na rynku usług finansowych w Polsce (na tle wybranych krajów Unii Europejskiej), Gospodarka Narodowa, nr 7-8/2006 (179-180), s. 113-125.
 56. Kata R., 2006: Arłamów 21-24 maja 2006 r. Regionalna współpraca transgraniczna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – bilans dokonań. Gazeta Uniwersytecka nr 6-7 (42), s. 30-31.
 57. Zając D., Kata R., 2006: Znaczenie kapitału ludzkiego i czynników demograficznych w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich [w:] Przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich, A. M Rak (red.), Monografie nr 72, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, rozd.1.3, s. 35-40.
 58. Kawa M., Kata R., 2006: Spółdzielczość w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce w aspekcie europejskich procesów integracyjnych, Zeszyty Naukowe SGGW seria „Problemy rolnictwa światowego”, nr XV, Warszawa, s. 424-432.
 59. Kata R., 2006: Cooperative Banking in Poland and Other European Union Countries (Comparative Analysis in View of European Integrational Processes), Geoplitical Studies, vol. 14, Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, s. 231-241.
 60. Kata R., Zając D., 2006: Znaczenie lokalnych instytucji finansowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Prace Naukowe nr 39, Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, Adamowicz M. (red.) Przedsiębiorstwa i organizacje publiczne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 159-168.
 61. Kata R., Miś T., 2006: Regional Differences of Poland’s Agriculture in Aspect of its Financing from the European Union Funds [w:] New Members - New Challenges for the European Regional Development Policy, Technical University of Košice, University of Economics in Bratislava, German Section of ERSA, Novy Smokovec, s. 164-170.
 62. Kata R., Zając D., 2005: Directions of structural changes in dispersed agriculture of the Podkarpacki region in 1996-2002 years, National and Regional Economics V, Faculty of Economy Technical University of Košice, (ERSA) European Regional Science Association, Herľany, Slovak Republic, s. 321-326.
 63. Kata R., 2005: Banki spółdzielcze jako lokalne instytucje finansowe na tle sektora bankowego w Polsce. [w:] S. Urban (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1070, Wrocław, s. 412-419.
 64. Miś T., Kata R., 2005. Conditions of non-agricultural enterprises in rural areas in a structurally dispersed agricultural region. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, Volume 8, Issue 3, art. 19.
 65. Kata R., Miś T., 2005: Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy publicznych przez rolników w aspekcie zróżnicowania regionalnego rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 7, Warszawa-Zamość, s. 139-147.
 66. Kata R., Miś T., 2005: Czynniki kształtujące funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw pozarolniczych na wsi w ocenie przedsiębiorców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 3, zeszyt 28/2005, s. 36-47.
 67. Kata R., 2005: Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi w procesie rozwoju lokalnego (na przykładzie gminy Tyczyn i Towarzystwa Rolno-Przemysłowego „Dolina Strugu”). Samorząd lokalny - istota, efekty i doświadczenia, A. Czudec, G. Ślusarz (red.), Wyd. Oświatowe FOSZE, s. 127-145.
 68. Kata R., 2005: Financial situation of local banks compared to the situation of bank sector in Poland [w:] Finance, Banking, Investment, Technical University in Košice, Faculty of Economics, Herľany 2005, Slovak Republic, art. 11.
 69. Kata R., 2005: Zasady opodatkowania w rolnictwie podatkiem VAT [w:] Ekonomika gospodarstw rolnych w świetle dostępnych instrumentów WPR i obowiązujących obciążeń finansowych, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, PODR w Boguchwale, Uniwersytet Rzeszowski, Boguchwała 2005, s. 18-27.
 70. Kata R., 2005: Spółdzielczość bankowa na tle sektora bankowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 29, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 3, s. 172-184.
 71. Kata R., 2004: Efekty kredytów inwestycyjnych w gospodarstwach rolniczych na Podkarpaciu w aspekcie ich przekształceń strukturalnych, Acta Scientiarum Polonorum seria Oeconomia, nr 3(1) 2004, s. 35-44.
 72. Kata R., 2004: Rola rachunkowości w zarządzaniu działalnością gospodarczą w małych i średnich przedsiębiorstwach, Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich, rozdz. 3.1, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 96-104.
 73. Kata R., Zając D., 2004: Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia kredytowe w rolnictwie rozdrobnionym [w:] Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 1015, t.1, s. 358-367.
 74. Kata R., 2004: Efekty inwestycji finansowanych kredytami w gospodarstwach rolniczych regionu podkarpackiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 2, zeszyt 18, s. 48-59.
 75. Miś T., Kata R., 2004: Determinanty rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2 (38), s. 139-145.
 76. Zając D., Kata R., 2004: Możliwości łagodzenia ograniczeń w rozwoju działalności pozarolniczej rolników przez samorządy lokalne, Roczniki Naukowe SERiA, tom VI, zeszyt 4, Warszawa -Poznań -Puławy, s. 231-235.
 77. Kata R., 2004; Kredytowanie rolnictwa przez banki spółdzielcze a ich efektywność ekonomiczno-finansowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Ekonomiczna, Marketing i Zarządzanie 2, z. 20, Rzeszów, s. 113-120.
 78. Kata R., 2004: Znaczenie gospodarstw rolniczych w działalności kredytowej banków spółdzielczych w obszarze rolnictwa rozdrobnionego, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4 (40), s. 90 -102.
 79. Kata R., 2003: Uwarunkowania rozwoju działalności kredytowej banków spółdzielczych w sferze rolnictwa rozdrobnionego [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. 2, s. 53-62.
 80. Miś T., Kata R., 2003: Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Grodzisko Dolne) [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, t. 2, s. 326-335.
 81. Kata R., Sołtysiak M., 2003: Jakość obsługi kredytowej gospodarstw rolniczych przez banki spółdzielcze w obszarze rolnictwa rozdrobnionego [w:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 983, t. 1, s. 344-353.
 82. Kata R., Miś T., 2003: Zróżnicowanie popytu na kredyty inwestycyjne w rolnictwie regionu podkarpackiego, Wieś i Doradztwo, nr 2 (34), s. 40-44.
 83. Kata R., 2003: Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych przez banki spółdzielcze w obszarze rolnictwa rozdrobnionego, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2 (1), s. 97-105.
 84. Kata R., Zając D., 2003: Perspektywy kredytowania rolnictwa podkarpackiego w opiniach prezesów banków spółdzielczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1, zeszyt 9/03, s. 175-179.
 85. Kata R., 2003: Procesy dostosowawcze banków spółdzielczych do warunków konkurencji rynkowej w latach 1996-1999, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Ekonomiczna, Ekonomika Rolnictwa 1, zeszyt 9/03, s. 168-174.
 86. Kata R., 2003: Znaczenie banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa rozdrobnionego, Roczniki Naukowe SERiA, tom V, zeszyt 1, Warszawa – Poznań - Koszalin, s. 90-95.
 87. Kata R., Miś T., 2003: Wykorzystanie instrumentów kredytowych w finansowaniu przekształceń rolnictwa regionu podkarpackiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uwarunkowania ekonomiczne, zeszyt 2, Uniwersytet Rzeszowski, s. 477-487.
 88. Kata R., 2003: Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa regionu podkarpackiego, Uniwersytet Rzeszowski, Wyd. Oświatowe FOSZE, Rzeszów.
 89. Miś T., Kata R., 2003: Wykorzystanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji w gminie Grodzisko Dolne w latach 1998-2002, Wieś i Doradztwo, nr 4 (36), s. 15-21.
 90. Kata R., 2003: Rola banków spółdzielczych w finansowaniu gospodarstw rolniczych na przykładzie regionu podkarpackiego, Streszczenie rozprawy doktorskiej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, s. 109-116.
 91. Kata R., 2002: Znaczenie rolnictwa w działalności kredytowej banków spółdzielczych a ich efektywność ekonomiczno finansowa, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 941, t. 1, s. 396-402.
 92. Kata R., Zając D., 2002: Wykorzystanie instrumentów kredytowych w restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa rozdrobnionego, [w:] Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku. Politechnika Rzeszowska, Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów-Olszanica 2002, s. 55-62.
 93. Zając D., Kata R., 2002: Wsparcie instytucjonalne przedsiębiorczości pozarolniczej rolników, [w:] Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku. Politechnika Rzeszowska, Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów-Olszanica 2002, s. 139-144.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow