Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Erasmus+

 

Rok akademicki 2013/2014  - archiwum

Rok akademicki 2014/2015-2020/2021

 

 

 

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

 67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
  Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC number - 984448830
 
 
 
 
1. Cel wyjazdu
 
W ramach prgramu Erasmus+ pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą wyjechać za granicę:
 

-   w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich

 
Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy UR, którzy w uczelni partnerskiej, tzn. uczelni, z którą UR podpisał umowę, przeprowadzą min. 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 2 do 5 dni roboczych (bez podróży).
 
-  w celach szkoleniowych 
 
Pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego  (nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy nie będący nauczycielami) mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, które posiadają Kartę Erasmusa+, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział  w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu job shadowing itp.).
 
 
                Pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą wyjechać zarówno do krajów programu:

a. 28 państw członkowskich UE, b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia, c. Serbia, Turcja, d. Była republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

 
jak i do krajów partnerskich, czyli do Armenii, Azerbejdżanu, Chin, Gruzji, Kazachstanu, Rosji, USA, na Ukrainę
 
 
 
 
 
 

 

2. ZASADY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW UR NA WYJAZDY ZA GRANICĘ

w ramach programu Erasmus+ 

 

 

                       

 

 • ·        Na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ może zostać zakwalifikowana osoba uprawniona do uczestnictwa w programie zgodnie z ogólnymi zasadami programu.
 • ·        Pracownicy UR będą kwalifikowani na:

- wyjazdy w celach dydaktycznych 

- wyjazdy w celach szkoleniowych.

Pobyt na uczelni / w instytucji może trwać od 2 do 5 dni roboczych (bez podróży) w krajach programu, 5 dni roboczych (bez podróży) w krajach partnerskich.

Przedłużenie pobytu będzie rozpatrywane indywidualnie.

Podróż należy zaplanować na dzień przed pobytem w instytucji przyjmującej i dzień po pobycie w instytucji przyjmującej.

 • Podstawowym językiem programu Erasmus+ jest język angielski. Wymagany poziom znajomości języka angielskiego i/lub języka obowiązującego w danym kraju:

- poziom B2 – wyjazdy dydaktyczne

- poziom B1 – wyjazdy szkoleniowe

            Znajomość języka obcego może zostać wyrywkowo sprawdzona.

 • Priorytetowo będą traktowani pracownicy UR:

- ubiegający się o wyjazd z programu Erasmus po raz pierwszy,

-  prowadzący zajęcia w języku obcym dla studentów Erasmusa,

-  posiadający krótszy staż pracy

-  zatrudnieni na umowę o pracę

-  będący koordynatorami kierunkowymi

-  niebędący nauczycielami akademickimi (wyjazdy szkoleniowe)

-  nauczyciele akademiccy, którzy poprzez specjalistyczne kursy metodyczne lub działania typu job shadowing będą podnosić własne kompetencje dydaktyczne (wyjazdy szkoleniowe),

-  zaangażowani w przygotowanie projektu z krajami partnerskimi (Chiny, Ukraina i inne)

 • Pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat akademickich wyjeżdżali za granicę 3 razy i więcej, nie otrzymają dofinansowania na wyjazd w najbliższym roku akademickim. Istnieje jednak możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ bez dofinansowania.
 • Zgłoszenia pracowników (kwestionariusz on-line oraz opis korzyści/efektów i wykaz publikacji wynikających z poprzednich wyjazdów w ramach programu) na wyjazd przyjmowane są przez Dział Współpracy z Zagranicą we wrześniu każdego roku po ogłoszeniu rekrutacji. Zgłoszenia późniejsze będą umieszczane na liście rezerwowej. Listy rankingowe, opracowane przez koordynatora ds. programów międzynarodowych na podstawie ww. priorytetów oraz liczby zrealizowanych wyjazdów w ciągu ostatnich 5 lat, przesyłane są do Dziekanów Wydziałów/kierowników jednostek administracyjnych.
 • Dziekani Wydziałów/komisje wydziałowe/kierownicy jednostek administracyjnych - biorąc dodatkowo pod uwagę złożone programy nauczania/szkolenia i ich korzyści dla wydziału/jednostki, jak i efekty poprzednich wyjazdów - akceptują listy rankingowe lub ustalają nowe, ostateczne listy rankingowe, czyli listy pracowników w kolejności pierwszeństwa do wyjazdu i przyznania funduszy z programu Erasmus+. Dziekani Wydziałów/komisje wydziałowe/kierownicy jednostek administracyjnych podejmują również decyzję, co do miejsca wyjazdu pracownika, jeśli nie akceptują jego wyboru.
 • Na podstawie list rankingowych, podpisanych i opieczętowanych przez Dziekanów Wydziałów/kierowników jednostek administracyjnych i przesłanych do Działu Współpracy z Zagranicą, koordynator ds. programów międzynarodowych ustala ogólnouczelnianą listę podstawową i rezerwową, biorąc pod uwagę dostępny budżet oraz liczbę zgłoszeń z poszczególnych jednostek.
 • Listy rankingowe ustalane są oddzielnie na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe.
 • W danym roku akademickim można wyjechać za granicę tylko raz niezależnie od tego czy jest to wyjazd dydaktyczny czy szkoleniowy. Kolejny wyjazd pracownika w danym roku akademickim jest możliwy tylko w przypadku braku innych kandydatów.
 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą zatwierdza ogólnouczelniane listy rankingowe (podstawową i rezerwową).
 • Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na wyjazd po rezygnacji z wyjazdu kandydatów z listy podstawowej lub ewentualnym zwiększeniu funduszy. W przypadku rezygnacji pracownika danej jednostki z wyjazdu, kolejna osoba z listy rezerwowej danej jednostki zostanie zakwalifikowana do wyjazdu przez Dział Współpracy z Zagranicą. Jeśli zostanie wyczerpana liczba osób chętnych do wyjazdu z danej jednostki, Dział Współpracy z Zagranicą wybierze osobę z innej jednostki.
 • Pracownicy, którzy nie znaleźli się na liście podstawowej, mogą wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus+ bez dofinansowania.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w drugiej połowie października (e-mailowo).
 • Pracownicy mają możliwość odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników/wysłania e-maila. Pozytywna opinia Prorektora o zakwalifikowaniu pracownika na wyjazd, spowoduje jego umieszczenie na szczycie listy rezerwowej.
 • Wyjazdy powinny przyczyniać się m.in. do:

- opracowania nowych materiałów dydaktycznych,

-  opracowania wspólnych programów nauczania,

-  wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami,

-  przygotowania przyszłych projektów współpracy,

-  zwiększenia oferty zajęć dydaktycznych prowadzonych w językach obcych,

-  podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Oferty szkoleniowe i dydaktyczne dla pracowników uczelni typu „Staff training weeks”.

 

PROCEDURA APLIKACYJNA

- należy zapoznać się z ww. zasadami

- z Zasadami podziału stypendium dla pracowników UR

- z wykazem Uczelni partnerskich UR

- należy wypełnić, wysłać kwestionariusz on-line, wydrukować, podpisać
i dostarczyć wraz z opisem korzyści/efektów i wykazem publikacji wynikających z poprzednich wyjazdów w ramach programu

do Działu Współpracy z Zagranicą do dnia 28 września 2018.

 

KWESTIONARIUSZ ON-LINE 

 

 

 

3. Informacje dla zakwalifikowanych nauczycieli akademickich

 

 

 

 • Wyjazd może nastąpić w terminie:

- listopad - 15 lipca - przy wyjazdach dydaktycznych

- listopad - 15 sierpnia - przy wyjazdach szkoleniowych - Instytucje uprawnione do przyjęcia pracowników UR na szkolenie

 • Podstawą wyjazdu będzie złożenie w Dziale Współpracy z Zagranicę Indywidualnego programu nauczania / szkolenia, zaakceptowanego przez instytucję przyjmującą

- ok. 2 tygodnie przed wyjazdem w semestrze zimowym

- do 19 stycznia 2018 przy wyjeździe w semestrze letnim

Indywidualny program nauczania   lub   Indywidualny program szkolenia 

         Właściwy dokument powinien zostać wypełniony na komputerze i odpowiednio podpisany przez uczelnię partnerską oraz kierownika jednostki UR (dziekana wydziału/dyrektora instytutu) oraz pracownika wyjeżdżającego.

 • Pracownicy, którzy nie złożą dokumentów w ww. terminach – bez powiadomienia Działu Współpracy z Zagranicą - zostaną automatycznie przesunięci na koniec listy rezerwowej danej jednostki, a do wyjazdu zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej danej jednostki.
 • Po złożeniu dokumentów pracownik rejestruje wniosek o wyjazd zagraniczny w systemie EOD.

 

    Kilka dni przed wyjazdem pracownik podpisuje umowę, przygotowaną przez Dział Współpracy z Zagranicą oraz odbiera przyznane stypendium (w Euro).  

 

Zasady podziału stypendium dla pracowników UR 

Ubezpieczenie: 

- Wyjazd do krajów objętych ubezpieczeniem NFZ

 - Na wyjazd do pozostałych krajów pracownicy UR objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym, na podstawie polisy, którą otrzymają w Dziale Współpracy z Zagranicą przed wyjazdem.
 
Wzór umowy jaką pracownik podpisuje przed wyjazdem

 

4. Jak rozliczyć się z wyjazdu?

Po powrocie należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą Certyfikat czyli dokument wydany przez uczelnię przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji (zgodny z umową, chyba, że pobyt w uczelni partnerskiej został zmieniony) i przeprowadzenie min. 8 godzin zajęć dydaktycznych  w ramach programu Erasmus+. Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany i opieczętowany.

Po powrocie należy również wypełnić sprawozdanie on-line EU Survey, do którego link otrzyma Pracownik e-mailem.  

Nauczyciele akademiccy mogą zostać poproszeni o napisanie artykułu, na temat pobytu i jego efektów, na stronę internetową i do Gazetki uczelnianej.

 

 

 
 
 
 
 
KONTAKT: 
 
 Dział Współpracy z Zagranicą
 
 ul. Rejtana 16 C, pok. 26
 35-959 Rzeszów
 
 
- wyjazdy w celach dydaktycznych - mgr Lucyna Kustra-Kłeczek - kierownik Działu, koordynator uczelniany ds. programów międzynarodowych
- lkustra@ur.edu.pl - tel. 17 872 10 71
- wyjazdy w celach szkoleniowych - mgr Anna Zając -  dzwz@ur.edu.pl - tel. 17 872 10 71
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rok akademicki 2013/2014                                   A R C H I W U M

 

Extended Erasmus University Charter (2007-2013)
67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1
Erasmus code: PL RZESZOW02

 

 

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego

w celach dydaktycznych

w ramach

Programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme)
- ERASMUS

 

I. Zasady ogólne wyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich w ramach LLP- Erasmus (STA)


Program Erasmus oferuje nauczycielom akademickim następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni:

 • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Teaching assignments);
 • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (Staff training mobility);
 • udział w projektach typu "Kurs intensywny" (Intensive Programme - IP; współpraca
  z partnerami z innych krajów przy opracowywaniu i prowadzeniu cyklu zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów);
 • udział w projektach wielostronnych i w sieciach tematycznych Erasmusa;
 • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions).

Kraje uczestniczące w programie ERASMUS:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria
 • kraje kandydujące: Chorwacja, Turcja.

Do udziału w programie są uprawnieni pracownicy uczelni będący obywatelami wyżej wymienionych krajów, a także osoby mające kartę stałego pobytu lub status uchodźcy w jednym z tych krajów.

Cele:

 • stworzenie nauczycielom możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
 • zachęcenie uczelni do rozszerzenia i wzbogacenia wachlarza oraz treści prowadzonych studiów,
 • stworzenie studentom, którzy nie uczestniczą w wymianie, możliwości skorzystania
  z fachowej wiedzy i kwalifikacji kadry akademickiej przyjeżdżającej z uczelni
  w innych krajach europejskich,
 • wzmocnienie więzi między uczelniami w różnych krajach,
 • promowanie wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń w zakresie metod dydaktycznych.

II. Zasady szczegółowe wyjazdów dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu LLP-ERASMUS

1. Rekrutacja nauczycieli akademickich na wyjazd dydaktyczny

 • Na wyjazd za granicę w celu przeprowadzenia min. 5 godzin zajęć dydaktycznych może zostać zakwalifikowana osoba uprawniona do uczestnictwa w programie Erasmus, zgodnie z ogólnymi zasadami programu.
 • Na wyjazd może zostac zakwalifikowana wyłącznie osoba posługująca się językiem angielskim i/lub językiem obowiązującym w danym kraju w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie zajęć w uczelni partnerskiej.
 • Priorytetowo będą traktowani nauczyciele akademiccy
  • ubiegający się o wyjazd po raz pierwszy,
  • młodsi stażem,
  • będący koordynatorami kierunkowymi,
  • prowadzący zajęcia w języku obcym,
  • będący inicjatorami podpisania nowej umowy bilateralnej z nową uczelnią/wydziałem,
  • zaproszeni przez uczelnię partnerską w celu przeprowadzenia cyklu zajęć dydaktycznych w kolejnych latach akademickich, będących integralną częścią zajęć obowiązkowych w danej uczelni.
 • Na podstawie zgłoszonej liczby osób oraz środków finansowych dostępnych z programu Erasmus na dany rok akademicki ustalana jest lista podstawowa oraz lista rezerwowa pracowników zgłoszonych na wyjazd.
 • Zgłoszenia pracowników na wyjazd przyjmowane są w Dziale Współpracy z Zagranicą przeważnie do końca maja każdego roku (kwestionariusz). Późniejsze zgłoszenia pracowników będą umieszczane na liście rezerwowej. O wynikach rekrutacji pracownicy zostaną powiadomieni e-mailowo do końca czerwca.
 • W przypadku większej liczby zgłoszeń z danego wydziału/instytutu decyzję o umieszczeniu nauczyciela akademickiego na liście podstawowej podejmuje kierownik jednostki (instytutu/wydziału).
 • Ostateczną decyzję o wyjeździe podejmuje Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
 • Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na wyjazd po ewentualnej rezygnacji z wyjazdu kandydatów z listy podstawowej.
 • Kolejny wyjazd nauczyciela akademickiego w danym roku akademickim jest możliwy tylko w przypadku braku innych kandydatów.
 • Pracownicy zostaną e-mailowo poinformowani o zakwalifikowaniu
 • Wyjazdy powinny przyczyniać się dodatkowo do:
  • opracowania nowych materiałów dydaktycznych,
  • wspólnych programów nauczania,
  • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami,
  • przygotowania przyszłych projektów współpracy.

2. Co warto wiedzieć przed wyjazdem w celach dydaktycznych?

 • Wyjazd dydaktyczny musi odbywać się zgodnie z ogólnymi zasadami programu LLP Erasmus.
 • Czas trwania wyjazdu - od kilku dni do 6 tygodni.
 • W trakcie tygodniowego wyjazdu (tzn. 5 dni roboczych + 2 dni podróży) należy przeprowadzić minimum 5 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, seminaria, warsztaty) dla tamtejszych studentów. Wyjazd krótszy może nastąpić tylko w uzasadnionym przypadku. Przy wyjeździe krótszym niż 5 dni należy przeprowadzić również 5 godzin zajęć dydaktycznych.
 • Wyjazd dłuższy niż jeden tydzień wiąże się z przeprowadzeniem odpowiednio większej liczby godzin zajęć dydaktycznych.
 • Wyjazd dłuższy niż jeden tydzień może zostać pokryty z funduszy programu Erasmus tylko w przypadku wolnych środków finansowych.
 • Koszty podróży za granicę mogą zostać sfinansowane ze środków instytutu/wydziału o ile jest na to zgoda kierownika jednostki (instytutu/wydziału).
 • Przed wyjazdem konieczne jest uzgodnienie programu zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej - Teaching Programme. Dokument musi być zatwierdzony przez uczelnię macierzystą i przyjmującą.
 • Wyjazdy nauczycieli odbywają się do uczelni partnerskich, na podstawie podpisanych umów międzyuczelnianych.
  Wykaz uczelni partnerskich - 2013/2014      A R C H I W U M
 • Nauczyciel akademicki otrzymuje grant na wyjazd za granicę. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu Erasmus zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych lub tygodniowych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach oraz na podstawie wysokości środków finansowych otrzymanych na realizację programu Erasmus w danym roku akademickim.
  Zasady podziału grantu dla wykładowców Uniwersytetu Rzeszowskiego - 2013/2014           A R C H I W U M
 • Otrzymane dofinansowanie z budżetu programu LLP-Erasmus jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem
  w uczelni partnerskiej.

3. Nauczyciele akademiccy zakwalifikowani na wyjazd za granicę w celach dydaktycznych w ramach Programu Erasmus powinni:

 • dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą nw. dokumenty min. dwa tygodnie przed wyjazdem:
  • Wniosek o wyjazd za granicę
  • Teaching Programme. TP powinien być wypełniony na komputerze i odpowiednio podpisany przez uczelnię partnerską, kierownika jednostki (dyrektora instytutu/ dziekana wydziału) oraz beneficjenta.

Po zaakceptowaniu wyjazdu przez Prorektora pracownik podpisuje - kilka dni przed wyjazdem - umowę, przygotowaną przez Dział Współpracy z Zagranicą oraz odbiera przyznany grant (w Euro) w kasie bankowej przy ul. Rejtana 16C.  Pracownik otrzymuje również polisę ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo, można zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w NFZ.

4. Jak rozliczyć się z wyjazdu?

 • W ciągu 7 dni po powrocie należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:
  • Certyfikat czyli dokument wydany przez uczelnię przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji (zgodny z umową, chyba, że pobyt w uczelni partnerskiej został skrócony) i przeprowadzenie 5 (lub więcej) godzin zajęć dydaktycznych  w ramach programu Erasmus. Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany i opieczętowany.
  • Fakturę za bilet, bilet kolejowy lub internetowe potwierdzenie zakupu biletu
   z zaznaczoną datą wyjazdu i powrotu oraz ceną (jeżeli koszty podróży są rozliczane z funduszy wydziału). W przypadku przelotu samolotem należy również dostarczyć karty pokładowe
 • W ciągu dwóch tygodni po powrocie należy wypełnić sprawozdanie on-line z pobytu w uczelni przyjmującej. Zalecane jest wyczerpujące wypełnienie sprawozdania.
  Login i hasło  znajdują się na umowie - Ankieta stypendysty Erasmusa
 • Nauczyciele akademiccy mogą zostać poproszeni o napisanie artykułu, na temat pobytu i jego efektów, na stronę internetową i do Gazetki uczelnianej.

 

 

Pracownicy uczelni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmusa, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w Narodowej Agencji Programu Erasmus w ramach specjalnego funduszu w budżecie Erasmusa. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o dodatkowe stypendium dla niepełnosprawnych stypendystów Erasmusa są dostępne na stronie http://www.erasmus.org.pl/strefa-pracownika-uczelni/dokumenty-do-pobrania.

 

 

Kadra UR za granicą

Statystyka wyjazdów nauczycieli akademickich UR w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus

Statystyka przyjazdów pracowników uczelni partnerskich do Uniwersytetu Rzeszowskiego

Narodowa Agencja LLP-Erasmus w Warszawie

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow