Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Regulamin rekrutacji do Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego
w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018

 

1.      Podstawa prawna rekrutacji do klas pierwszych w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim w Rzeszowie:

a.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ),

b.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletnieniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,

c.       Zarządzenie Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas i publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. C ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie podkarpackim.

2.      O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Listę rankingową przyjętych ustala się od największej do najmniejszej liczby punktów.

3.      Punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się za:

a.       egzamin gimnazjalny,

b.      oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów, określonych dla każdego profilu klas w regulaminie rekrutacji,

c.       test kompetencji lingwistycznych,

d.      inne osiągnięcia, w tym świadectwo z wyróżnieniem i zaangażowanie w wolontariat.

4.      Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych są przyjmowani są do Liceum w pierwszej kolejności.

5.      Kandydatów przyjmuje do liceum Dyrektor Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego, na podstawie wyników postępowania Komisji Rekrutacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.

6.      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum, powinni wykazać się znajomością języka angielskiego potwierdzoną:

a.       zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego w części z języka obcego nowożytnego z zakresu języka angielskiego

b.      wynikiem testu kompetencji lingwistycznych.

7.      Kandydaci w toku postępowania rekrutacyjnego składają do Dyrektora liceum:

a.       podanie wygenerowane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego, podpisane przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego,

b.      kwestionariusz osobowy wygenerowany z elektronicznego systemu rekrutacyjnego, podpisany przez kandydata,

c.       wykaz ocen za I półrocze w III klasie gimnazjum, potwierdzony przez Dyrektora gimnazjum

d.      3 fotografie,

e.       kopię, a następnie oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

f.       kopię, a następnie oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.

8.      Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 220 punktów, w tym:

a.       za wynik egzaminu gimnazjalnego – do 100 punktów, według następujących zasad:

język polski, historia, matematyka, przedmioty przyrodnicze

wynik procentowy x 0,2

język obcy na poziomie podstawowym

wynik procentowy x 0,08

język obcy na poziomie rozszerzonym

wynik procentowy x 0,12

 

b.      za oceny z czterech wybranych przedmiotów według świadectwa gimnazjalnego  – do 80 punktów,

c.       za wynik testu kompetencji lingwistycznych – do 20 punktów,

d.      za inne osiągnięcia, w tym świadectwo z wyróżnieniem oraz zaangażowanie społeczne – do 20 punktów, według następujących zasad:

świadectwo ukończenia z wyróżnieniem

5

tytuł laureata konkursu przedmiotowego

10

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

8

inne konkursy

2-5

zaangażowanie społeczne (wolontariat)

2-3

 

9.      Punktacji podlegają oceny z przedmiotów wytypowanych według preferowanego przez kandydata profilu klasy (według świadectwa ukończenia gimnazjum):

         

klasa

prawno-dziennikarska

klasa

biologiczno-chemiczna

klasa

matematyczno-informatyczna

język polski

biologia

matematyka

historia

chemia

informatyka

matematyka

matematyka

fizyka

język angielski

język angielski

język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Punktację za oceny ustala się następująco:

 

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

20

16

12

8

2

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow