Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Centrum Sportu i Rekreacji

               ZARZĄDZENIE NR 48/2017
REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 03.07.2017r.
w sprawie warunków zaliczania przedmiotu wychowanie fizyczne przez studentów
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) w związku z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 89/05/2009 Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Sportu
i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego zarządzam, co następuje:

                                                                            § 1
1. Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
2. Do zaliczenia roku (semestru), na którym zgodnie z programem i planem studiów przewidziane
są zajęcia z wychowania fizycznego, wymagane jest uzyskanie przez studenta zaliczenia z oceną
tego przedmiotu. Zaliczenie potwierdza się poprzez odpowiedni wpis w protokole zaliczenia
w systemie elektronicznym oraz w indeksie papierowym, w przypadku studentów, którzy go
posiadają.
                                                                           § 2
1. Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w wymiarze 30 godzin w semestrze, przez dwa
semestry.
2. Dopuszcza się inny wymiar godzin zajęć z wychowania fizycznego niż określony w ustępie 1, na
kierunkach, na których kształcenie odbywa się zgodnie ze standardami kształcenia określonymi
na podstawie art. 9b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
3. Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, zajęcia z wychowania fizycznego mogą być
realizowane jako zajęcia dodatkowe, w wymiarze godzin określonym w planie studiów.
                                                                           § 3
1. Zaliczenie z wychowania fizycznego student może uzyskać uczestnicząc praktycznie w jednej
z poniżej wymienionych form organizacyjnych:
1) zajęcia z wychowania fizycznego organizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji UR
(zwanego dalej CSiR) – wpisu dokonuje prowadzący zajęcia;
2) zajęcia w ramach sekcji sportowej Klubu Uczelnianego AZS-UR – wpisu dokonuje prowadzący
zajęcia.
3) Zespół Pieśni i Tańca „ResoviaSaltans” – wpisu dokonuje Kierownik Studium Kulturalno –
Oświatowego lub kierownik albo zastępca kierownika CSiR, na podstawie przekazanej listy
studentów;
4) inne formy zajęć organizowane przez CSiR takie jak obozy, kursy, szkolenia specjalistyczne –
wpisu dokonuje prowadzący zajęcia;
5) zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne (na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub
lekarza Przychodni Akademickiej) – wpisu dokonuje prowadzący zajęcia.
2. Z zastrzeżeniem § 4, studentowi, który nie uczestniczy w zajęciach, o których mowa w § 3 ust. 1,
nie zostaje zaliczony semestr (rok studiów). Student może uzyskać powtórnie zaliczenie na
zasadach określonych w Regulaminie Studiów UR w trybie powtarzania przedmiotu.
                                                                          § 4
1. Student wybitnie uzdolniony i zaangażowany w proces treningowy w innym klubie sportowym,
może ubiegać się o zwolnienie z programowych zajęć wychowania fizycznego, po przedstawieniu
aktualnego zaświadczenia o posiadanej minimum II klasie sportowej.
2. Student długotrwale niezdolny do uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego
posiadający skierowanie od lekarza, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, zgłasza się na początku
semestru do prowadzącego zajęcia z usprawnienia ruchowego (rehabilitacji) celem zapisu na
zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne.
                                                                            § 5
1. Prowadzący przed rozpoczęciem zajęć z wychowania fizycznego podaje do wiadomości
studentów zasady odbywania zajęć oraz szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu
z uwzględnieniem kryteriów oceniania, maksymalnej liczby godzin nieobecności
usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, sposobu i terminu ich usprawiedliwiania lub
odrabiania zajęć.
2. Student może zmienić grupę zajęć tylko za zgodą prowadzącego.
                                                                         § 6
1. Liczba usprawiedliwionych nieobecności studenta na zajęciach z wychowania fizycznego nie
może przekroczyć 50% obowiązujących w danym semestrze.
2. Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się krótkotrwałą nieobecność na zajęciach
z wychowania fizycznego spowodowaną niezdolnością do uczestniczenia w nich wynikającą ze
stanu zdrowia studenta. Student fakt niezdolności zobowiązany jest potwierdzić zaświadczeniem
lekarskim.
3. Zajęcia opuszczone bez usprawiedliwienia, w sposób określony w § 6 ust 2, student może
odrobić, jednakże nie więcej niż dwa razy. Termin i miejsce odrobienia zajęć ustala prowadzący
zajęcia na wniosek studenta.
4. Dopuszcza się jedną w semestrze nieobecność nieusprawiedliwioną, która nie powoduje
obniżenia oceny końcowej.
5. Dopuszcza się odrobienie 1 zajęć dziennie (z wyłączeniem dnia, w którym odbywają się zajęcia
wynikające z harmonogramu).
6. Nie można odrobić zajęć w ostatnim tygodniu semestru.
                                                                       § 7
1. Studenci, którzy rozpoczęli studia w UR przed 1 października 2017r. realizują zajęcia
z wychowania fizycznego na dotychczasowych zasadach.
2. Za realizację niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialnym Kierownika Centrum Sportu
i Rekreacji UR.
3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Studenckich
i Kształcenia.
                                                                        § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.


REKTOR
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
Prof. dr hab. Sylwester Czopek

 

 

Regulamin oparty jest na   ZARZĄDZENIU NR 48/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
                                                                            z dnia 03.07.2017r.

w sprawie warunków zaliczania przedmiotu wychowanie fizyczne przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Student Uniwersytetu Rzeszowskiego, który w danym semestrze ma w planie zajęć przedmiot ; Wychowanie Fizyczne  aktywuje  konto na wirtualnej uczelni  i wybiera  jedną z wybranych form zajęć lub pozostaje w grupie do której został przydzielony.

 • Zajęciach profilowanych .
 • Zajęciach sekcji sportowej Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Zespole Pieśni i Tańca "Resovia-Saltans",
 • Zajęciach wyrównawczo –kompensacyjnych  (rehabilitacji) w przypadku dolegliwości zdrowotnych i  długoterminowych zwolnień lekarskich.

Zapisy na  formy zajęć odbywają się od 02.X.2017 do wyczerpania limitu miejsc.

Uwaga! przed zalogowaniem do Systemu, należy zapoznać się z Regulaminem zajęć Wychowania Fizycznego!

 1. Prowadzący na początku zajęć przedstawia regulamin i podaje do wiadomości szczegółowe kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu.
 2. Studenci posiadający długoterminowe zwolnienia lekarskie zgłaszają się na początku semestru ze skierowaniem od lekarza specjalisty do gabinetu usprawnienia ruchowego  na zajęcia wyrównawczo kompensacyjne .
 3. Krótkotrwałą nieobecność na zajęciach usprawiedliwia się zwolnieniem lekarskim. Liczba godzin usprawiedliwionych nie może przekroczyć 50% obowiązujących w danym semestrze.
 4. Nieobecności podczas zajęć:
  1. Dopuszcza się jedną w semestrze nieobecność nieusprawiedliwioną, która nie powoduje obniżenia oceny końcowej.
  2. Zajęcia opuszczone bez usprawiedliwienia lekarskiego mogą być odrobione (maksymalnie dwa razy w semestrze). W tym celu należy ustalić dogodny termin bezpośrednio z nauczycielem.
  3. Możliwe jest odrobienie 1 zajęć dziennie /z wyłączeniem dnia obowiązkowych ćwiczeń.
  4. Osoby odrabiające nie będą przyjmowane na zajęcia w ostatnim tygodniu semestru.
  5. Odrabianie zajęć może  powodować obniżenie oceny.
 5. Student wybitnie uzdolniony i zaangażowany w proces treningowy w innym klubie sportowym, może ubiegać się o zwolnienie z programowych zajęć wychowania fizycznego po zapisaniu się do danej grupy oraz po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o posiadanej minimum II klasie sportowej.
 6. Przepisanie ocen: Studenci, którzy zaliczyli wychowanie fizyczne na danym poziomie studiów zapisują się do grup poprzez wirtualną uczelnię i uczestniczą w przynajmniej 5 zajęciach (10 godzin).
 7. Studenci posiadający indywidualną organizację studiów muszą uczestniczyć w co najmniej 50% zajęć.
 8. Student dokonuje zapisu jedynie na zajęcia, które są aktywne dla jego kierunku studiów.
 9. Po wyczerpaniu limitu miejsc, zapisy do danej grupy są zakończone. Student winien zapisać się na inną aktywną grupę z listy dostępnych dla jego kierunku.
 10. Studenci, którzy nie dokonali zapisu na żadne zajęcia wychowania fizycznego w wyznaczonym terminie powinni zgłosić się do Centrum Sportu i Rekreacji UR, ul. Ćwiklińskiej 2 bud. D1 pok. 119b do końca pierwszego tygodnia zajęć celem zapisu w trybie administracyjnym.
 11. W razie jakichkolwiek problemów student kontaktuje się z sekretariatem CSiR 17 872 17 51 lub mailowo csir@ur.edu.pl
 12. W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor  CSiR lub działający z jego upoważnienia Zastępca.
 13. W przypadku nie uczęszczania na wybrane zajęcia, przedmiot jest niezaliczony i student ma obowiązek go powtórzyć, zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 14. Obowiązkowe uczestnictwo podlega zaliczeniu z oceną .
 15. Kryteria ocen
 16. Ocena bardzo dobry-wybitna aktywność, zaangażowanie, bardzo dobra średnia ocen cząstkowych . Maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.
 17. Ocena plus dobry- wysoka aktywność, zaangażowanie, bardzo dobra lub dobra średnia ocen cząstkowych. Maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.
 18. Ocena dobry- wysoka aktywność, zaangażowanie, dobra średnia ocen cząstkowych. Jedna lub dwie nieobecności nieusprawiedliwione.
 19. Ocena plus dostateczny- przeciętna  aktywność, zaangażowanie, dobra lub dostateczna średnia ocen cząstkowych. Jedna lub dwie nieobecności nieusprawiedliwione.
 20. Ocena dostateczny- przeciętna aktywność,  zaangażowanie, dostateczna średnia ocen cząstkowych. Maksymalnie trzy nieobecności nieusprawiedliwione
 21. Ocena niedostateczna- niewystarczająca aktywność, zaangażowanie , negatywna średnia ocen cząstkowych lub trzy i więcej nieobecności nieusprawiedliwionych.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow