Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Centrum Sportu i Rekreacji

                                               Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017r.

SYLABUS

dotyczy cyklu kształcenia 2017/2018

 

1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module

Nazwa przedmiotu/ modułu

Wychowanie fizyczne

Kod przedmiotu/ modułu*

WF

Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Wszystkie wydziały

Nazwa jednostki realizującej przedmiot

Centrum Sportu i Rekreacji

Kierunek studiów

Wszystkie kierunki

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie

Profil

Ogólnoakademicki, praktyczny

Forma studiów

Studia stacjonarne

Rok i semestr studiów

Rok I sem.1,2

Rodzaj przedmiotu

Przedmiot kształcenia ogólnego

Język wykładowy

Polski

Koordynator

Dr Miłosz Szczudło

Imię i nazwisko osoby prowa-dzącej / osób prowadzących

Wszyscy pracownicy CSiR

* - zgodnie z ustaleniami na Wydziale

 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

Semestr

(nr)

Wykł.

Ćw.

Konw.

Lab.

Sem.

ZP

Prakt.

Inne (jakie?)

Liczba pkt ECTS

1

 

30

 

 

 

 

 

 

0

2

 

30

 

 

 

 

 

 

0

 

1.2. Sposób realizacji zajęć 

☐ zajęcia w formie tradycyjnej

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu /modułu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

       Zaliczenie z oceną

 

 

 

2.Wymagania wstępne

Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach wychowania fizycznego.

 

3. cele, efekty kształcenia , treści Programowe i stosowane metody Dydaktyczne

3.1 Cele przedmiotu/modułu

C1

 Krzewienie świadomości kultury fizycznej u młodzieży uniwersyteckiej

C2

Harmonijny rozwój psychomotoryczny młodzieży

C3

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych i nawyków systematycznej aktywności fizycznej

C4

Kształtowanie postaw wychowawczych i społecznych związanych z działalnością w grupie.

C5

Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz nawyku uprawiania aktywności fizycznej przez całe życie

C6

Rozwijanie szczególnych umiejętności w zakresie wybranych form aktywności.

 

 

3.2 Efekty kształcenia dla przedmiotu/ modułu ( wypełnia koordynator)

EK ( efekt kształcenia)

 

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

Student:

Odniesienie do efektów  kierunkowych (KEK)

EK­_01

Potrafi kontrolować poziom własnej wydolności i sprawności fizycznej, wykonując podstawowe testy i sprawdziany. Posiada umiejętność doboru ćwiczeń kształtujących odruch prawidłowej postawy ciała.

 

EK_02

Umie  wykonać podstawowe elementy techniczne zespołowych gier sportowych (siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej) i wykorzystać w praktyce ćwiczenia fizyczne, mające wpływ na motorykę organizmu.

 

EK_03

Potrafi podjąć działania prozdrowotne i edukacyjne, wykorzystując w praktyce wiedzę oraz umiejętności  w zakresie różnych form aktywności ruchowej.

 

EK_04

 Współpracuje w zespole  stosując zasady „fair play”.

 

EK_05

Kształtuje samodyscyplinę i samoocenę oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka.

 

EK_06

Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy relaksu fizycznego i psychicznego oraz promuje pozytywną postawę prozdrowotną wpływającą na sprawność funkcjonalną w dorosłym życiu człowieka.

 

 

 

3.3 Treści programowe (wypełnia koordynator)

 1. Problematyka wykładu

-

 1. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych

LP.

 

Treści merytoryczne przedmiotu – ćwiczenia audytoryjne

 

L. GODZIN

 

 

ĆW. 1

Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z obiektów, przyrządów i środowisk związanych z uprawianiem różnych dyscyplin sportu. Zapoznanie z regulaminem CSiR. Organizacja, higiena i porządek pracy

 

2

 

ĆW. 2

 

Gry i zabawy ruchowe, różne formy wyścigów z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

Ćw. ogólnorozwojowe.

4

 

ĆW. 3

 

Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała z wykorzystaniem przyrządów i przyborów.

Wychowanie Zdrowotne: Koncepcje i cele promocji zdrowia oraz zachowania zagrażające sprawności funkcjonalnej człowieka.

 

 

4

ĆW. 4

 

P. Siatkowa : Doskonalenie odbić i zagrywki sposobem górnym i dolnym. Ćw. kształtujące koordynację wzrokowo – ruchową. Taktyka rozegrania piłki w stałych fragmentach gry szkolnej.

 

 

4

ĆW. 5

 

P. Siatkowa: Doskonalenie : wystawy, ataku i zastawiania pojedynczym blokiem. Doskonalenie zastawiania , bloku pojedynczego i podwójnego – gra szkolna. Przepisy gry.

 

4

ĆW. 6

 

P. Siatkowa:  Zadania kontrolno – oceniające – stosowanie znanych elementów techniki podczas gry szkolnej. Przepisy i sędziowanie.

4

 

ĆW. 7

 

P. Ręczna: Doskonalenie : Technika podań półgórnych, górnych, dolnych i kozłem w różnych ustawieniach oraz kozłowania piłki. Technika rzutu w wyskoku oraz chwytów piłek leżących i  toczących się. Gra szkolna.

 

4

 

ĆW. 8

P. Ręczna: Prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach, wyprowadzenie ataku szybkiego podania sytuacyjne, rzuty piłki do bramki z biegu  i w wyskoku.

Obrona „ każdy swego”. Gra szkolna.

 

4

ĆW. 9

 

P. Ręczna : Taktyka gry w obronie 6 : 0.  Zastosowanie doskonalonych elementów w mini turnieju. Zadania kontrolno – oceniające – przepisy gry. 

4

 

ĆW. 10

 

Koszykówka: Doskonalenie  podań sytuacyjnych prawą i lewą ręką , kozłowania ze zmianą ręki i kierunku. Rzut  do kosza po zatrzymaniu na jedno i dwa tempa. Krycie każdy swego , rozegranie piłki na własnej połowie. Przepisy gry – rzut sędziowski.

 

 

 

4

 

 

 

ĆW. 11

Koszykówka: Nauka i doskonalenie ataku 1x1 z piłką i bez piłki. Zbiórka z tablicy – pierwsze podanie i wyprowadzenie szybkiego ataku w trójkach. Doskonalenie współdziałania zespołowego w ataku. Gra właściwa – przepisy i sędziowanie.

 

 

4

 

ĆW. 12

P. Nożna: Doskonalenie techniki : podanie , przyjęcie, strzały do bramki z miejsca , w biegu, po podaniu, żonglowanie piłki, gra głową. Zastosowanie doskonalonych elementów w stałych fragmentach gry. podaniu .  Taktyka  sposobów krycia w obronie - gra szkolna.

 

4

ĆW. 13

P. Nożna: Zadanie kontrolno – oceniające. Gra właściwa  z  doskonaleniem poznanych elementów technicznych i taktycznych.  Przepisy gry.

 

4

 

ĆW. 14

Atletyka Terenowa:  Biegi terenowe ze zmiennym tempem. Orientacja w terenie, ćw. ogólnorozwojowe. Gry i zabawy z pokonywaniem przeszkód naturalnych.

Wychowanie Zdrowotne: Choroby cywilizacyjne i ich wpływ na aktywność psychofizyczną człowieka, koncepcje i cele promocji zdrowia oraz  zachowania zagrażające zdrowiu

 

3

 

 

 

 

ĆW. 15

 

Do wyboru: Łyżwiarstwo: Zasady bezpieczeństwa na lodowisku. Poślizg z odbicia, jazda przodem, zatrzymanie półpługiem i pługiem, jazda tyłem, zatrzymanie zwrotem na jednej i dwóch nogach, przekładanka przodem i tyłem – hamowanie.

Kajakarstwo: Zasady bezpieczeństwa w kajakarstwie, Nauka wsiadania i wysiadania oraz manewrowania kajakiem.

 

3

ĆW. 16

Testy czynnościowe sprawności motorycznej. Przeprowadzenie Wielostopniowego testu wahadłowego lub testu Coopera

 

 

4

 

3.4 Metody dydaktyczne

Np.: Wykład: wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, metody kształcenia na odległość

Ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów(projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny), praca w grupach (rozwiązywanie zadań, dyskusja),gry dydaktyczne, metody kształcenia na odległość

Laboratorium: wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń

 

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

Symbol efektu

 

Metody oceny efektów kształcenia

( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)

Forma zajęć dydaktycznych ( w, ćw, …)

ek_ 01

–  testy czynnościowe kontrolujące postępy w zajęciach,

–  obserwacja w trakcie zajęć

–  świadomy i aktywny udział w zajęciach,

ćw.

Ek_ 02

–  świadomy i aktywny udział w zajęciach,

–  obserwacja w trakcie zajęć

ćw.

Ek_ 03

–  świadomy i aktywny udział w zajęciach,

–przygotowanie i prezentacja materiału dydaktycznego z wychowania zdrowotnego

ćw.

Ek_ 04

–  obserwacja w trakcie zajęć

ćw.

Ek_ 05

- obserwacja w trakcie zajęć

ćw.

Ek_ 06

– przygotowanie i prezentacja materiału dydaktycznego z wychowania zdrowotnego

–  obserwacja w trakcie zajęć

ćw.

 

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania) 

Kryteria oceny:

 • Ocena bardzo dobry- bardzo dobra lub  plus dobra średnia ocen cząstkowych. Maksymalnie jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.
 • Ocena plus dobry- bardzo dobra lub dobra średnia ocen cząstkowych. Jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.
 • Ocena dobry- dobra średnia ocen cząstkowych. Jedna lub dwie nieobecności nieusprawiedliwione.
 • Ocena plus dostateczny dobra lub dostateczna średnia ocen cząstkowych. Jedna lub dwie nieobecności nieusprawiedliwione.
 • Ocena dostateczny- dostateczna średnia ocen cząstkowych. Dwie lub maksymalnie  trzy nieobecności nieusprawiedliwione
 • Ocena niedostateczna- negatywna średnia ocen cząstkowych lub trzy i więcej nieobecności nieusprawiedliwionych.

Ocenie podlega:

 • demonstrowanie poprawnie wybraną technikę aktywności fizycznej zgodnie z zasadami wynikającymi z fachowej literatury
 • prawidłowość realizowania założeń taktycznych, dotyczących współpracy pomiędzy zawodnikami danej drużyny,
 • stopień zaangażowania  w wybranej formie aktywności fizycznej,
 • poprawne wykonywanie wybranych ćwiczeń fizycznych wg wzorca zaprezentowanego na zajęciach,
 • odpowiedni  poziom sprawności fizycznej i wydolność organizmu.

 

 

5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów

60

Inne z udziałem nauczyciela

(udział w konsultacjach, egzaminie)

0

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta

(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.)

0

SUMA GODZIN

60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

0

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.

 

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU

 

wymiar godzinowy

0

zasady i formy odbywania praktyk

0

 

7. LITERATURA

Literatura podstawowa:

 1. Literatura podstawowa:
 2. Gołaszewski J., Piłka nożna, Poznań, 2003.
 3. Huciński T., Metodyka nauczania i doskonalenia podstaw, Wrocław, 2006.
 4. Huciński T., Kelner J., Koszykówka, Wrocław, 2001.
 5. Stawiarski St., Piłka ręczna cz. I i II, Kraków, 2003.
 6. Uzarowicz J., Piłka siatkowa. Co jest grane, Kraków, 2001.
 7. Bondarowicz M., Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych. Warszawa, 2002.

 

Literatura uzupełniająca:

 1. Zaborniak S., Metodyka nauczania ćwiczeń lekkoatletycznych. Poradnik dla nauczycieli, Rzeszów, 2006.
 2. Drabik J., Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, Gdańsk 1996.

 

 

 

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow