Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Administracja

DZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16C
tel. 17 872 10 93

      17 872 11 23 

      17 872 29 09
tel./fax    17 872 12 87
e-mail: dop@ur.edu.pl

WITAMY W SERWISIE INFORMACYJNYM
DZIAŁU ORGANIZACYJNO - PRAWNEGO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Dział Organizacyjno - Prawny funkcjonuje w oparciu o zarządzenie nr 6/2003 Rektora UR z dnia 20 stycznia 2003 r.  w sprawie stosowania w UR ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.(Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz.664 z późn. zmianami) o zamówieniach publicznych

 

SKŁAD OSOBOWY:

 


PODSTAWOWY ZAKRES CZYNNOŚCI DZ. ORGANIZACYJNO - PRAWNEGO.

Dz. ORGANIZACYJNO - PRAWNY

 1. prowadzi całokształt spraw związanych z obrotem nieruchomościami Uczelni ( zbycie, najem, dzierżawa , sprzedaż) odpowiadając za przestrzeganie , związanych z obrotem, procedur określonych w przepisach prawa ogólnie obowiązujących i w Statucie UR.
 2. Prowadzi zbiór aktów notarialnych, odpisów z ksiąg wieczystych  i innych dokumentów geodezyjno –kartograficznych poświadczających strukturę własnościową nieruchomości.
 3. Prowadzi zbiór umów cywilno-prawnych i porozumień niosących skutki administracyjno-gospodarcze , których stroną jest UR ( w tym umów z dostawcami nośników energii cieplnej, elektrycznej, gazowej i innych mediów). Sporządza projekty umów dzierżawy i najmu nieruchomości UR przez podmioty zewnętrzne.
 4. Sporządza okresowe deklaracje podatku rolnego i  sprawozdania z oddziaływania na środowisko, przygotowuje comiesięczne wykazy wynajmowanych nieruchomości w celu naliczenia przez Kwesturę podatku od nieruchomości .
 5. Prowadzi i na bieżąco aktualizuje elektroniczną ewidencję nieruchomości gruntowych UR oraz ewidencję budynków i budowli .
 6. Opracowuje SIWZ oraz wnioski o zamówienia publiczne dotyczące: dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych, dozorowania i monitoringu obiektów, sprzątania budynków, , odbioru nieczystości stałych, ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych , łączności telekomunikacyjnej dla wszystkich jednostek UR. Rozlicza w kontakcie z ubezpieczycielami powstałe szkody majątkowe i komunikacyjne.
 7. Wdraża procedury związane z dostawą usług i materiałów o wartości nie przekraczających 14 tys. euro ( zapytania ofertowe , umowy z oferentami) dotyczące spraw administracyjnych.
 8. Prowadzi ewidencję kwartalnych kosztów związanych z utrzymaniem budynków UR.
 9. Współpracuje i koordynuje działalność pracowników rejonów administracyjnych.
 10. Koordynuje działania zmierzające do zabezpieczenia potrzeb łączności telekomunikacyjnej , nadzoruje pracę konserwatorów sieci telefonicznej, wstępnie rozlicza faktury za rozmowy telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe.
 11. Prowadzi centralną ewidencje pieczęci służbowych, zamawia i likwiduje zbędne pieczątki służbowe, zamawia potrzebne materiały biurowe dla działów administracji centralnej i rozlicza faktury za dostarczone materiały.
 12. Prowadzi niezbędne czynności formalno-dokumentacyjne związane z przydziałem mieszkań z zasobu Gminy M. Rzeszowa dla kadry naukowo-dydaktycznej.
 13. Nadzoruje pracę Kancelarii Głównej UR.
 1. Opracowywanie w porozumieniu z zainteresowanymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi UR projektów wewnętrznych aktów prawnych, regulaminów i instrukcji oraz ich rozpowszechnianie i ewidencjonowanie.
 2. Weryfikacja formalno-prawna zasadności sporządzanych umów cywilno-prawnych w kontekście zakresu obowiązków pracowniczych jak i zakresu przedmiotowego umowy – kwalifikacja rodzaju umowy.
 3. Prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych
 4. Nadzór nad tworzeniem zbiorów aktów prawnych wpływających na działalność UR oraz komentarzy i publikacji na ich temat.
 5. Udzielanie jednostkom administracyjnym UR pomocy prawnej w spawach dotyczących ich działania , a w szczególności informacji, opinii , porad i wyjaśnień związanych ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawnych – na ich wniosek.
 6. Informowanie władz UR i jednostek organizacyjnych o istotnych dla Uczelni nowo wydanych przepisach prawnych oraz o występujących nieprawidłowościach i faktach naruszenia prawa na podstawie prowadzonych spraw oraz skutkach tych uchybień.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow