Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Nabór w programie PROM UR Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – rozpoczęty! / Recruitment in the PROM UR program International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff - started!27.11.2019 13:52

Rekrutacja rozpoczęta!

W związku z realizacją projektu „PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej”, ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu PROM, zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników, doktorantów z UR i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, do składania wniosków na stypendia wyjazdowe/przyjazdowe.

 

Termin składania wniosków do 11 grudnia 2019 (godz. 15.00)

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie "PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej"

 

UWAGA: Kompletna dokumentacja rekrutacyjna składa się z następujących dokumentów:

 

1.    formularz uczestnictwa w projekcie (preferowana jest elektroniczna forma wypełnienia formularza), patrz: załącznik nr 1

2.    zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające posiadanie statusu uczestnika/uczestniczki studiów doktoranckich na UR lub w instytucji zagranicznej (zależnie od kierunku wyjazdu) - zaświadczenie musi zawierać informację o średniej z toku studiów.

3.    zaświadczenie o znajomości języka niezbędnego do zrealizowania programu wyjazdu w jednej z następujących form: międzynarodowy certyfikat; zaświadczenie z jednostki, w której Kandydat/Kandydatka ukończył kurs na danym poziomie znajomości języka; kserokopia protokołu z egzaminu doktorskiego potwierdzona za zgodność z oryginałem; oświadczenie Kandydata/Kandydatki (brak wzorca dokumentu)

4.    oryginał lub kopię potwierdzenia przyjęcia Kandydata/Kandydatki z Instytucji przyjmującej, np. w formie: oryginalnego pisma, wydruku z poczty e-mail lub faksu

5.    CV wraz z dorobkiem naukowym

 

Ww. dokumenty wypełnia się w języku polskim lub angielskim. W przypadku osoby z niepełnosprawnością, która uniemożliwia jej złożenie dokumentów w takiej formie, formę złożenia dokumentów – stosownie do rodzaju niepełnosprawności – określi każdorazowo Kierownik projektu.

W przypadku doktorantów i kadry akademickiej UR, komplet oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć osobiście do Działu Nauki
i Projektów pok. 6, al. Rejtana 16 c, 35-959 Rzeszów.

Dokumenty niekompletne, nieczytelne i niespełniające warunków formalnych, w tym złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Przez datę złożenia dokumentów rozumie się dzień wpływu dokumentu do Biura rekrutacji.

Osoby kontaktowe:

Zgodnie z wymogami NAWA wszystkie pytania do projektu prosimy kierować drogą mailową na adres e-mail projektu: promur@ur.edu.pl 

Dr Maciej Kluz -manager projektu, ul. Zelwerowicza 4, 35- 601 Rzeszów, budynek D9, pok. 333, tel. +48177855360, e-mail: mkluz@ur.edu.pl (preferowany kontakt mailowy)

Mgr Ewa Przybyszewska - koordynator administracyjny projektu, al. Rejtana 16 c,
35-959 Rzeszów, Rektorat, pok. 6, tel. +48178721189, e- mail: ewaprz@ur.edu.pl

 

______________________________________________________________________

 

Admissions open now!

In connection with the implementation of the “PROM - International Scholarship Exchange for PhD Students and Academic Staff” project, announced by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) within PROM Programme, we invite all interested PhD candidates  from UR and abroad, including those from outside the EU, to submit applications for exchange scholarships.

 

The deadline for submitting all applications is December 11, 2019 (3:00 p.m.)

 

We invite you to read the Regulations of participation in the “PROM - International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff” project

 

NOTE: A complete set of recruitment documentation consists of the following documents:

 

1.    the project participation data form (preferred an electronically prepared form), see: Annex no. 1

2.    the certificate from the Dean’s Office confirming the status of doctoral student at UR or at a foreign institution (depending on the direction of mobility)

3.    a certificate of the language skills necessary to complete the scholarship exchange programme in one of the following forms: an international certificate; a certificate from the unit where the Applicant completed a course at a given level of proficiency; a copy of the doctoral examination issued for  true copy; the statement of the Applicant (template not provided)

4.    the original or a copy of the acceptance letter from a host institution, e.g. in the form of: an original letter, print from e-mail or fax

5.    CV with list of publications

The documents must be completed in Polish or English. In the case of a person with the special needs which prevents him or her from submitting documents in such a form, the form of submitting documents - appropriate to the type of needs - will be determined each time by the Project manager.

 

In the case of doctoral students and academic staff from a foreign institution, the set of documents should be submitted personally in a scanned form by
e-mail sent to: promur@ur.edu.pl   

The documents which are incomplete, illegible and do not fulfill formal requirements including those submitted after the deadline, will not be considered. The date of submitting the documents is the date of receipt of the document to the Admissions Office.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow