Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR jest zobowiązana do złożenia następujących dokumentów (W OPISANEJ TECZCE – IMIĘ, NAZWISKO, DYSCYPLINA):
  • podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim (wzór formularza zamieszczony w zakładce pliki do pobrania);
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego; tegoroczni absolwenci nieposiadający dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  i uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu);
  • kopia suplementu do dyplomu (lub stron indeksu z tematem i oceną pracy magisterskiej w przypadku osób, które nie otrzymały suplementu) – oryginał do wglądu;
  • zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich;
  • życiorys naukowy /ewentualnie CV/;
  • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, jeśli kandydat taki certyfikat posiada;
  • trzy aktualne i podpisane fotografie w formacie przewidzianym dla dokumentu tożsamości;
  • kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów za granicą, zgodnie   z przepisami o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zobowiązany jest złożyć:
  1. dyplom zalegalizowany lub opatrzony klauzulą apostille,
  2. zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym – o ile nostryfikacja jest wymagana przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  • cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 lub zaświadczenie wydane przez Uniwersytet Rzeszowski, potwierdzające, że posiadany przez niego stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie kształcenia w tym języku.
  • kandydat niespełniający wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będący absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, zobowiązany jest złożyć odpowiednio: oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów) lub wystawione przez dziekanat zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów)  albo zaświadczenie  o zaliczeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich (wraz ze średnią ocen z przebiegu toku studiów)  oraz opis dotychczasowych osiągnięć naukowych, wraz z opinią dziekana, wykaz oraz kopie artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku, związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi.

 

 1. Kandydat może złożyć ponadto dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe i artystyczne, o których mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt. 8.

 

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

 1. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej zobowiązani są do złożenia dodatkowych dokumentów i materiałów, których szczegółowy wykaz podany  jest w szczegółowych zasadach rekrutacji  w ramach danej dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej.

 

 1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać (listem poleconym; liczy się data nadania) na adres i w terminie rekrutacji ogłoszonych na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej UR. Przy osobistym składaniu dokumentów wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości. 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow