Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki prawne

 1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w dyscyplinie nauki prawne skierowane jest do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu nauk prawnych i wykazują zainteresowania naukowe lub osiągnięcia naukowe z tego zakresu. Kandydat do Szkoły Doktorskiej powinien uzyskać efekty uczenia się dla kwalifikacji Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego powinny być potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2. Jednocześnie od kandydatów oczekuje się rzetelności, zdyscyplinowania, otwartości na nowe wyzwania i gotowość podejmowania obowiązków nieodzownych w podejmowaniu zadań badawczych.
 2. Do rekrutacji może przystąpić osoba, o której mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt 2, przy czym w przypadku osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych z oceną co najmniej dobrą plus (4.5), a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia dyplom z oceną bardzo dobrą (5,0), natomiast w przypadku studentów, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich wymagana jest średnia ocen z dotychczasowego toku studiów 5,0.
 3. Kandydat przedkłada następujące dodatkowe dokumenty:
 1. w przypadku uzyskania „Diamentowego Grantu” w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki – poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;
 2. proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej oraz wstępną bibliografię;
 3. wykaz prac naukowych, a także informację o działalności popularyzującej naukę potwierdzoną przez upoważnione podmioty, w szczególności informację o publikacjach, udziale w konferencjach naukowych, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach naukowych;
 4. informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora, potwierdzoną przez właściwą jednostkę;
 5. opinię samodzielnego pracownika naukowego co do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR.
 1. Kandydat  może dodatkowo przedstawić: 
 1. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana;
 2. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.
 1. Kandydat, który ukończył inny kierunek studiów niż prawo zobowiązany jest przedłożyć co najmniej dwie publikacje w punktowanych czasopismach prawniczych, a także wydane przez uprawniony podmiot zaświadczenie o czynnym udziale w co najmniej dwóch konferencjach naukowych z zakresu nauk prawnych albo o udziale w co najmniej jednym projekcie naukowym z zakresu nauk prawnych.
 2. Jeżeli kandydatem jest absolwent studiów pierwszego stopnia  lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich zobowiązany jest przedłożyć co najmniej jedną publikację w punktowanym czasopiśmie prawniczym albo wydane przez uprawniony podmiot zaświadczenie o czynnym udziale w co najmniej  jednej konferencji naukowej z zakresu nauk prawnych albo o udziale w co najmniej jednym projekcie naukowym z zakresu nauk prawnych.

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow