Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Szczegółowe warunki rekrutacji dla dyscypliny naukowej nauki medyczne

 1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej  w dyscyplinie nauk medycznych może ubiegać się kandydat, o którym mowa w ogólnych warunkach rekrutacji pkt 2, a w szczególności będący absolwentem następujących kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, biologii, biotechnologii lub farmacji.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej powinien wykazać się kompetencjami i osiągnięciami naukowymi pozwalającymi na podjęcie kształcenia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w  dyscyplinie naukowej  nauk medycznych.
 3. Kandydat powinien posiadać  dorobek naukowy w dyscyplinie  nauk o zdrowiu lub nauk medycznych oraz znać język obcy nowożytny na poziomie biegłości językowej  co najmniej B2.
 4. Kandydat zobowiązany jest przedstawić projekt pracy badawczej.
 5. Kandydat na studia doktoranckie w dyscyplinie nauki medyczne zobowiązany jest przedstawić  dokumenty wymienione w wykazie wymaganych dokumentów, a ponadto:
 1. certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego  na poziomie co najmniej B2;
 2. dokumenty potwierdzające dorobek naukowy kandydata w szczególności kopie artykułów;
 3. projekt pracy badawczej;
 4. kserokopię dokumentu poświadczającego prawo wykonywania zawodu (dotyczy lekarzy medycyny i lekarzy dentystów).
 1. Ocena punktowa w zakresie dodatkowych wymagań  w zakresie dorobku naukowego: maksymalnie 30 pkt, w tym :
 1. publikacje  naukowe  opublikowane w czasopismach recenzowanych i/lub czasopismach umieszczonych na listach  MNiSW  (kserokopia publikacji) : w czasopismach krajowych, w czasopismach zagranicznych; maksymalnie 15   pkt;
 2. czynny udział w konferencjach naukowych (potwierdzenie wystąpienia na konferencji lub kserokopia streszczenia z książki abstraktów), rodzaj konferencji: krajowe, międzynarodowe. Ocenie podlegają najlepsze 4 streszczenia; maksymalnie 4 pkt;
 3. nagrody otrzymane na konferencjach naukowych (dyplom nagrody – kserokopia), rodzaj konferencji:  krajowe, międzynarodowe. Ocenie podlegają najlepsze 2 nagrody; maksymalnie 4 pkt;
 4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów (dyplom otrzymania stypendium – kserokopia);  maksymalnie 2 pkt;
 5. laureaci konkursu „Diamentowy Grant” (decyzja dotycząca przyznania grantu – kserokopia); maksymalnie 3 pkt;
 6. naukowe staże zagraniczne (potwierdzenie odbycia stażu z określeniem czasu jego trwania  - powyżej 30 dni); maksymalnie 2 pkt.
 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą prace własne kandydata (praca magisterska, publikacje, plany badawcze). Wypowiedzi kandydata zostaną ocenione w sześciu kategoriach.  Ocenie podlegają:
 1. świadomość własnych zainteresowań naukowych i umiejętności przedstawienia projektów badawczych (0-20 pkt);
 2. rozeznanie w metodologii badań w zakresie nauk medycznych  (0-6 pkt);
 3. rozumienia kategorii i pojęć naukowych (0-6 pkt);
 4. umiejętność syntetycznej prezentacji danego zagadnienia (0-6 pkt);
 5. zdolność krytycznego myślenia, formułowania sądów oceniających (0-6 pkt);
 6. umiejętność określania relacji, różnic, zależności, współwystępowania, itp. między zjawiskami przynależnymi do dyscypliny nauk medycznych   (0-6 pkt).
 1. Za wynik rozmowy  kwalifikacyjnej uznaje się sumę  punktów uzyskanych w kategoriach określonych w pkt 7 ppkt 1) – 6). W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 50 punktów, przy czym za wynik pozytywny uznaje  się rozmowę ocenioną na co najmniej 15 punktów.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow