Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Ogólne warunki rekrutacji

1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UR na rok akademicki 2019/2020 prowadzona jest w następujących dyscyplinach naukowych:

oraz dyscyplinie artystycznej:

 

2. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UR może starać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny oraz w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, osoba niespełniająca wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich oraz osoby o których mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

 

3.  Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej UR na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra;
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 6. decyzji administracyjnej Rektora.

 

4. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej.

 

5. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

 1. w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

 

6. Do Szkoły Doktorskiej UR przyjmowani są kandydaci, którzy w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów i spełnili wszystkie wymagania formalne, do wyczerpania limitu przyjęć.

 

7. Z zastrzeżeniem szczegółowych warunków rekrutacji dla poszczególnych dyscyplin, kandydaci muszą spełniać następujące warunki i będą oceniani według następujących kryteriów:

 • dyplom magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z oceną co najmniej ,,dobry’’ (4,0);
 • średnia ocen z przebiegu toku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00 – każdy kandydat otrzymuje:
 1. 4,00 – 4,24  -  1 punkt;

 2. 4,25 – 4,49  -  3 punkty;

 3. 4,50 -  4,74  - 6 punktów;

 4. 4,75 – 5,00  - 10 punktów.

 • zaliczona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem dotycząca wiedzy w zakresie dyscypliny naukowej lub dyscypliny artystycznej, według punktacji: 0 – 50 pkt.;   warunkiem pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przynajmniej 15 pkt.

 

8. Z zastrzeżeniem szczegółowych warunków rekrutacji dla poszczególnych dyscyplin, komisja rekrutacyjna uwzględnia ponadto (w punktach):

 • osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydata w ramach dyscypliny naukowej lub artystycznej, w ramach której prowadzona jest rekrutacja za okres ostatnich 4 lat, w szczególności:
 1. monografie recenzowane – według aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW proporcjonalnie do wkładu procentowego kandydata;

 2. artykuły opublikowane w czasopismach punktowanych – według aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW proporcjonalnie do wkładu procentowego kandydata;

 3. prace opublikowane jako rozdziały w monografiach recenzowanych – według aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW proporcjonalnie do wkładu procentowego kandydata;

 4. publikacje w czasopismach recenzowanych spoza listy MNiSW – 1pkt. za jedno osiągnięcie;

 5. czynny udział w konferencjach ogólnopolskich (1 pkt. za jedno wydarzenie), zagranicznych (2 pkt. za jedno wydarzenie) i międzynarodowych (2pkt. za jedno wydarzenie);

 6. udział w grantach badawczych (NCN, NPRH, NCBiR) – 3pkt. za jedno osiągnięcie;

 7. stypendia naukowe – 1pkt. za jedno osiągnięcie;

 8. staże naukowe – 1pkt. za jedno wydarzenie;

 9. praca w zespołach badawczych – 1pkt. za jedno osiągnięcie;

 10. patenty – 10pkt. za jedno osiągnięcie;

 11. aktywność w kołach naukowych – 1pkt. za jedno wydarzenie;

 12. aktywność w towarzystwach naukowych – 1pkt. za jedno wydarzenie;

 13. otrzymane nagrody – 1pkt. za jedno osiągnięcie;

 14. „Diamentowy Grant” – 3pkt. za jedno osiągnięcie;

 15. stypendia  twórcze – 1pkt. za jedno osiągnięcie; 

 16. drugi/kolejny kierunek studiów – 1pkt. za jedno osiągnięcie;

 17. udział  w  wystawach  zbiorowych,  konkursach,  plenerach, projektach artystyczno-naukowych, ruchach artystycznych – 1 pkt. za jedno wydarzenie.

Za osiągnięcia naukowe i artystyczne kandydat może uzyskać maksymalnie  30pkt.

 • znajomość języka obcego (potwierdzona certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów) – zgodnie z wymaganiami określonymi przez poszczególne dyscypliny:
 1. na poziomie B1 – 1pkt.;

 2. na poziomie B2 – 2pkt.;

 3. na poziomie C1 i powyżej – 5pkt.

Za znajomość języków obcych  kandydat może uzyskać maksymalnie  5pkt.

 

9. Kandydatom niespełniającym wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będących absolwentami studiów pierwszego stopnia przelicza się punktację, o której mowa w pkt 7 na podstawie średniej z przebiegu toku studiów pierwszego stopnia.  Ocena z dyplomu, o której mowa w pkt 7 jest oceną z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. 

 

10. Kandydatom niespełniającym wymagań określonych w art. 186 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będących studentami, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich przelicza się punktację, o której mowa w pkt 7 na podstawie średniej ocen z przebiegu dotychczasowego toku studiów.

 

11. Całość postępowania rekrutacyjnego określa Uchwała nr 448/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow