Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej pedagogika

Symbol kierunkowych efektów uczenia się

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów absolwent:

Odniesienie do efektów uczenia się dla kwalifikacji PRK

W I E D Z A

K_W01

Dokona krytycznej analizy istniejących paradygmatów pedagogiki. Opisze miejsce pedagogiki w systemie nauk i jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi.

P8S_WG

K_W02

Wymieni i dokona krytycznej analizy porównawczej podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, z uwzględnieniem procesów wychowania i kształcenia.

P8S_WG

K_W03

Wymieni i dokona krytycznej analizy podstawowych dylematów współczesnej cywilizacji.

P8S_WK

K_W04

Przeprowadzi krytyczną analizę procesów komunikacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem systemu edukacji oraz dokona identyfikacji podstawowych prawidłowości i czynników zakłócających.

P8S_WG

K_W05

Dokona krytycznej analizy różnych systemów edukacji w Europie i świecie oraz przeprowadzi analizę porównawczą.

P8S_WG

K_W06

Wymieni i zdefiniuje podstawowe  zasady projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych uwzględniając specyfikę własnych zainteresowań empirycznych.

P8S_WG

K_W07

Zanalizuje uwarunkowania ekonomiczne, prawne i etyczne prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pedagogiki i jej subdyscyplin.

P8S_WK

K_W08

Ukaże rolę współczesnych technologii informacyjnych w prowadzeniu badań pedagogicznych i ich upowszechnianiu.

P8S_WK

K_W09

Wymieni i opisze podstawowe zasady tworzenia różnych form komercjalizacji wyników badań i transferu ich do sfery gospodarczej i społecznej.

P8S_WK

U M I E J Ę T N O Ś C I

K_U01

Zanalizuje i oceni różne zjawiska społeczne, w tym różne sytuacje wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze wykorzystując do tego różne źródła informacji oraz zaprojektuje sposoby rozwiązania występujących problemów.

P8S_UW

K_U02

Dokona analizy wybranych przykładów badań edukacyjnych oraz zaprojektuje i zrealizuje własne badania o charakterze empirycznym uwzględniając różne paradygmaty badań pedagogicznych.

P8S_UW

K_U03

Opracuje i wykorzysta w badaniach własnych zestaw narzędzi badawczych. Przeprowadzi wnioskowanie na podstawie przeprowadzonych badań własnych.

P8S_UW

K_U04

Przedstawi w formie pisemnej wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wraz z dokonaną analizą i interpretacją.

P8S_UW

K_U05

Opracuje i wdroży do praktyki projekt transferu wyników badań własnych. Zaprojektuje wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie transferu do sfery gospodarczej  i społecznej.

P8S_UW

K_U6

Poprawnie posłuży się terminologią naukową w języku polskim i obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia  w relacjach z międzynarodowymi środowiskami naukowymi i edukacyjnymi.

P8S_UK

K_U7

Będzie posługiwał się przepisami prawa, a w szczególności prawa autorskiego i prawa związanego z własnością intelektualną w działalności naukowo - badawczej.

P8S_UK

K_U8

Zaplanuje i przeprowadzi debatę dotyczącą prowadzonej działalności adekwatną do potrzeb i możliwości środowiska naukowego i edukacyjnego, w tym międzynarodowego.

P8S_UK

K_U9

Podejmie różne role w pracy zespołowej zmierzające do realizacji określonych celów naukowo - badawczych.

P8S_UO

K_U10

Zaprojektuje pracę zespołu badawczego i przygotuje jej realizację oraz ewaluację, wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne.

P8S_UO

K_U11

Skonstruuje plan własnego rozwoju zawodowego w obszarze działalności naukowej.

P8S_UU

K O M P E T E N C J E   S P O Ł E C Z N E

K_K01

Dokona krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności z obszaru pedagogiki i jej subdyscyplin.

P8S_KK

K_K02

Jest przygotowany do ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego własnego i innych osób uwzględniając wymiar interdyscyplinarny.

P8S_KK

K_K03

Zorganizuje działania na rzecz środowiska społecznego ze szczególnym uwzględnieniem problemów pedagogicznych współczesnego społeczeństwa.

P8S_KO

K_K04

Dokona oceny znaczenia wiedzy pedagogicznej w rozwoju środowisk wychowawczych w kontekście prowadzenia niezależnej działalności naukowej.

P8S_KR

K_K05

Określi   moralne i etyczne problemy wynikające z prowadzenia własnej i innych działalności pedagogicznej i naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

P7S_KR

 

OBJAŚNIENIA

 

K_W01, 02, 03, ….

K_U01, 02, 03, …..                   KOLEJNE  EFEKTY KSZTAŁCENIA

K_K01, 02, 03, …..

 

P8S_WG – POZIOM 8 - WIEDZA – zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności;

 

P8S_WK – POZIOM 8 – WIEDZA – kontekst – uwarunkowania, skutki;

 

P8S_UW – POZIOM 8 – UMIEJĘTNOŚCI – wykorzystanie wiedzy – rozwiązywanie problemów i wykonywanie zadań;

 

P8S_UK – POZIOM 8 – UMIEJĘTNOŚCI – komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku   naukowym i posługiwanie się językiem obcym;

 

P8S_UO – POZIOM 8 – UMIEJĘTNOŚCI – organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa;

 

P8S_UU – POZIOM 8 – UMIEJĘTNOŚCI – uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób;

 

P8S_KK – POZIOM 8 – KOMPETENCJE SPOŁECZNE – oceny – krytyczne podejście;

 

P8S_KO – POZIOM 8 – KOMPETENCJE SPOŁECZNE – odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego;

 

P8S_KR – POZIOM 8 – KOMPETENCJE SPOŁECZNE – rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow