Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej nauki prawne

Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty uczenia się:

Nauki prawne

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny nauki prawne

 

K_W01

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

Główne tendencje rozwojowe dyscypliny nauki prawne 

 

K_W02

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

Metodologię badań naukowych w zakresie nauk prawnych

K_W03

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej z zakresu nauk prawnych, także w trybie otwartego dostępu, w szczególności w zakresie publikowania, a także wiedzę z zakresu rozpowszechniania wyników badań naukowych w ramach prowadzonej dydaktyki uniwersyteckiej

K_W04

Kontekst –  uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Fundamentalne dylematy współczesnych systemów prawnych istotne dla istnienia i rozwoju współczesnej cywilizacji

K_W05

Kontekst –uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

 

K_W06

Kontekst – uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Podstawowe zasady transferu wiedzy z zakresu nauk prawnych do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

K_W07

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk prawnych do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

K_U01

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy z zakresu nauk prawnych, w szczególności potrafi przekazywać i interpretować bieżące ustawodawstwo i dorobek orzecznictwa sądowego,

K_U02

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej, w tym w szczególności do konstruowania aktów prawnych bądź umów cywilnoprawnych

K_U03

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Komunikować się na tematy specjalistyczne z zakresu nauk prawnych w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

K_U04

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Upowszechniać wyniki działalności naukowej z zakresu nauk prawnych w formie publikacji, wystąpień konferencyjnych. Ponadto potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej z zakresu nauk prawnych również w formach popularnych, np. w debatach medialnych czy środowiskowych

 

K_U05

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Inicjować debatę na tematy prawne w środowiskach teoretyków i praktyków prawa

 

K_U06

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Uczestniczyć w dyskursie naukowym w środowisku naukowym, zwłaszcza poprzez stawiane tez naukowych, ich argumentację, weryfikację wypowiedzi na tematy naukowe z zakresu nauk prawnych

 

 

 

K_U07

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

K_U08

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

K_U09

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju, w szczególności w ramach udziału w projektach naukowych, czy kwerendach, oraz inspirować i organizować rozwój innych osób, w tym także w ramach profesjonalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej przynajmniej na poziomie ćwiczeń i konwersatoriów oraz potrafi weryfikować wiedzę nabytą przez studentów

K_U10

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Planować zajęcia lub grupy zajęć, w tym konstruować problematykę ćwiczeń i konwersatoriów, i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod badawczych oraz dydaktycznych, w szczególności potrafi nawiązywać i prowadzić dyskusję ze studentami oraz odpowiadać na ich bieżące pytania na temat osiągnięć naukowych z zakresu nauk prawnych

K_U11

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

Oceny - krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny dorobku w ramach nauk prawnych poprzez formułowanie argumentów oraz kontrargumentów 

 

K_K01

Oceny - krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój nauk prawnych poprzez przyjmowanie kontrargumentów i weryfikację własnych tez badawczych, zwłaszcza oceny tez w wielu różnych aspektach

 

K_K02

Oceny - krytyczne podejście

P8S-KK

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu nauk prawnych

K_K03

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy, w szczególności poprzez przyczynie się do przemiany otoczenia, autentycznego rozwoju i postępu każdego człowieka i całych społeczeństw w wyniku tworzenia lepszego systemu prawnego

K_K04

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Inicjowania działań dotyczących tworzenia oraz stosowania prawa na rzecz interesu publicznego

 

K_K05

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, w szczególności poprzez komercjalizację badań naukowych oraz pozyskiwanie środków finansowych na badania naukowe w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, a także do właściwej realizacji programu prowadzonego przedmiotu przy umiejętnym zaplanowaniu czasu zajęć

 

K_K06

Rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej, zapewniające oryginalność i rzetelność prowadzenia badań naukowych.

 

 

K_K07

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow