Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej nauki medyczne

Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty kształcenia

nauki medyczne

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

 

- kompetentnie cytuje innych autorów w opublikowanych i przygotowywanych do publikacji artykułach w recenzowanych czasopismach naukowych, w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, poprzedzających przygotowanie rozprawy doktorskiej,

 

 

 

Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

 

-  ma wiedzę na zaawansowanym poziomie w odniesieniu do dyscypliny  i tematyki  związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującą najnowsze wyniki badań i osiągnięcia nauki

 

 

 

 

Metodologię badań naukowych

 

 

 

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także  w trybie otwartego dostępu

 

Kontekst- uwarunkowania i skutki

P8S-WK

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

 

 

 

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

 

-ma opanowany język angielski na poziomie co najmniej B2,  w tym języka specjalistycznego właściwego dla nauk o zdrowiu i nauk medycznych w zakresie umożliwiającym działalność naukową,

- ma przygotowanie  w zakresie dydaktyki szkoły wyższej,

- zna warunki i zasady  odbywania studiów doktorskich, w tym otrzymywania grantów, stypendiów, nagród i wyróżnień

 

 

 

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

- potrafi ustalić przepisy regulujące zasady prowadzenia badań naukowych, przygotować niezbędne dokumenty,

- zna zasady i procedury prowadzenia badań przedklinicznych, klinicznych i wdrożeniowych,

 

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

P8S-UW

Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki  narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych

 

- potrafi klasyfikować wydawnictwa naukowe, w tym czasopisma naukowe, oraz dorobek naukowy według przyjętych reguł:

-  lista filadelfijska (lf),

− impact factor (if)

- punktacja według list  MNiSW,

- cytowania,

− indeks Hirscha,

-  i 10 indeks

 

 - posiada umiejętności naukowe i technologiczne związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych oraz krytyczną oceną otrzymywanych rezultatów

 

- potrafi kreować i prowadzić samodzielne badania naukowe, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie

 

- umie twórczo interpretować uzyskane wyniki oraz poszukiwać ich aplikacyjnego wykorzystania,

- potrafi wykorzystać metaanalizy w procesie badawczym,

 

 

 

 

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

 

 

 

 

 

 

 

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

 

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

 

- potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną i multimedialną w języku angielskim na temat realizacji badań oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji

 

- wykazuje aktywną postawę w przygotowaniach publikacji naukowej w formie książki lub w formie publikacji naukowej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej,

lub publicznej prezentacji popularnonaukowej,

 

-potrafi przygotować i dokonać publicznej prezentacji wyników pracy naukowej, w tym także rozprawy doktorskiej przygotowanej pod opieką promotora albo promotora

 

 

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

 

 

 

 

Inicjować debatę

 

 

 

 

Uczestniczyć w dyskursie naukowym

 

 

 

 

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

 

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym

-potrafi nawiązywać i podejmować współpracę naukową w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych,

- potrafi ustalić wielkość populacji reprezentatywnej wykorzystując statystyczne metody planowania badań, 

 

- potrafi przygotować wniosek o środki finansowe przyznawane bezpośrednio na cele służące rozwojowi młodych naukowców, a w szczególności :  stypendia naukowe, stypendia stażowe, granty konferencyjne, pochodzące z rożnych źródeł finansowania 

 

 

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

- potrafi nawiązywać i podejmować współpracę naukową w

zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych

 

 

Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod

- ma umiejętności dydaktyczne w zakresie  metodyki prowadzenia zajęć, w tym  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w kształceniu studentów

-potrafi prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

Oceny- krytyczne podejście

P8S-KK

Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

 

- potrafi się ustosunkować do pytań recenzentów, i swoje stanowisko poprzeć dowodami naukowymi

 

 

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej

 

- jest świadomy roli współpracy międzynarodowej w prowadzeniu badań naukowych i analizy otrzymanych wyników

 

 

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

- rozumie i akceptuje funkcje opieki nad doktorantem w procesie planowania badan, ich realizacji i analizy wyników

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców

 

- jest świadomy potrzeby udziału doktorantów i młodych naukowców w organach kolegialnych podejmujących decyzje w sprawach organizacji procesu badań naukowych i toku studiów doktoranckich, a także bezpośredniego kontaktu z przełożonymi ,

 

- jest świadomy  potrzeby rozwoju kontaktów pomiędzy jednostką naukową a otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym  organizacjami zrzeszającymi pacjentów oraz  podmiotami leczniczymi 

 

 

 

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

 

 

 

 

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

 

Rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

 

- ma świadomość społecznej roli uczonego ,

- rozumie znaczenie relacji: uczeń – mistrz, 

- sankcjonuje regulacje dotyczące dozwolonego użytku publicznego oraz kwestii związanych z ochroną i podziałem praw do własności intelektualnej wypracowanej w ramach prowadzonych badań

  

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow