Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej nauki biologiczne

Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty kształcenia

 

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej

i zależności

P8S-WG

Zna podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia  szczegółowe z zakresu nauk biologicznych

Zna najnowsze i najważniejsze osiągnięcia nauk biologicznych, opisuje trendy i kierunki rozwoju współczesnej biologii

 

Zna zaawansowaną metodologię i warsztat badawczy stosowany w różnych gałęziach biologii oraz zna  prawne i etyczne aspekty działalności naukowej, w tym dotyczące metod przygotowywania publikacji i prezentowania wyników badań oraz zasad upowszechniania wyników badań naukowych, także w trybie otwartego dostępu

Kontekst- uwarunkowania

i skutki

P8S-WK

Rozumie problemy i dylematy współczesnej biologii

Rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności naukowej związanych z naukami biologicznymi

Wymienia sposoby i zna zasady transferu wiedzy do gospodarki i sfery społecznej, rozumie potrzebę komercjalizacji wyników własnych badań naukowych

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

 

P8S-UW

Potrafi zdefiniować cel i przedmiot badań,  poprawnie formułuje hipotezy badawcze i dobiera stosowne do tego metody weryfikacji i analizy wyników

Samodzielnie posługuje się nowoczesnymi technikami badawczymi i dostosowuje je do własnych potrzeb

Poddaje krytycznej ocenie wyniki własnej pracy naukowej i obiektywnie ocenia dokonania naukowe innych osób w zakresie uprawianej dyscypliny

Potrafi nawiązać kontakty z przedstawicielami zewnętrznymi sfery gospodarczej i społecznej w celu wdrażania i komercjalizacji wyników własnych badań naukowych w gospodarce.

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

P8S-UK

Posługuje się specjalistyczną terminologią w języku ojczystym i obcym w mowie i piśmie przy opracowywaniu i opisie wyników własnych badań naukowych, a także ich rozpowszechnianiu

 

 

Prezentuje w sposób zrozumiały, estetyczny i czytelny wyniki badań własnych

 

 

Potrafi zainicjować i aktywnie uczestniczyć w debacie naukowej

 

 

Potrafi prowadzić dyskusję w środowisku naukowym i zawodowym

 

 

Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa

P8S-UO

Potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany

z działalnością naukową prowadzoną

w większym zespole przyjmując różne role

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

P8S-UU

Planuje świadomie swój rozwój intelektualny i naukowy oraz inspiruje rozwój innych osób

 

Współprowadzi zajęcia w reprezentowanej dyscyplinie naukowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii

Oceny- krytyczne podejście

P8S-KK

Jest gotów do krytycznej oceny wyników własnej pracy naukowej oraz aktywnie włącza się w krytyczną ocenę dokonań naukowych innych osób w zakresie uprawianej dyscypliny

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

P8S-KO

Jest gotów do przekazywania społeczeństwu w sposób przystępny wiedzy i opinii dotyczących nauki poprzez różnorodne środki przekazu

Jest gotów do inicjowania działań prospołecznych, w tym takich uświadamiających społeczeństwu znaczenie wiedzy w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Jest gotów do działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu

P8S-KR

Jest gotów do prowadzenia niezależnej działalności naukowej

Jest gotów do przestrzegania kodeksu zasad etycznych i prawnych w pracy naukowej z uwzględnieniem zasad ochrony praw autorskich

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow