Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Efekty uczenia się dla dyscypliny naukowej literaturoznawstwo

Kategoria opisowa – aspekty o podstawowym znaczeniu

Kod składnika opisu

PRK poziom 8

Efekty kształcenia dla dyscypliny

Literaturoznawstwo

 

Wiedza: zna i rozumie

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności.

P8S-WG

W stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

Historię literatury, teorię literatury i krytykę literacką w ich historycznym rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 

Główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie.

 

W stopniu zaawansowanym  zna i rozumie współczesne tendencje rozwojowe teorii badań literaturoznawczych. 

 

 

Metodologię badań naukowych.

Zna historyczne i współczesne metodologie badań literackich 

 

 

Zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także  w trybie otwartego dostępu.

Potrafi przedstawiać wyniki wybranych badań literaturoznawczych .  

Kontekst- uwarunkowania i skutki.

P8S-WK

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Rozumie i potrafi argumentować związek badań literaturoznawczych z rozwojem cywilizacji

 

 

Ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

Podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

 

Posiada wiedzę dotyczącą kontekstów prawnych i etycznych badań literaturoznawczych.

 

 

 

 

Umiejętności: potrafi

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania.

P8S-UW

Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki  narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie badań naukowych.

 

Potrafi definiować cele literaturoznawczych badań naukowych, formułować hipotezy badawcze, twórczo rozwijać metody analizy dzieła literackiego, wysnuwać wnioski z przeprowadzonych badań. 

 

 

Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

 

Potrafi krytycznie ocenić wyniki badań naukowych oraz działalności z nimi związanej. 

 

 

Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej.

Potrafi wykorzystać wyniki badań do analizy zjawisk kulturowych i społecznych.

Komunikowanie się- odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym.

P8S-UK

Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

Uczestniczy w dyskursie naukowym, także międzynarodowym.

 

 

Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych.

 

Upowszechnia wyniki własnych badań naukowych w różnorodnej formie.

 

 

Inicjować debatę.

 

Potrafi inicjować debatę literaturoznawczą.

 

 

Uczestniczyć w dyskursie naukowym.

 

Bierze udział w pracach literaturoznawczych.  

 

 

Posługiwać się językiem obcym na poziome B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 dla prezentacji badań literaturoznawczych.

Organizacja pracy- planowanie i praca zespołowa.

P8S-UO

Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Uczestniczy w różnorodnych inicjatywach środowiska literaturoznawców, także zagranicą.

Uczenie się- planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób.

P8S-UU

Samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób.
Planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod.

Planuje własny rozwój naukowy; inicjuje badania literaturoznawcze prowadzone przez inne osoby.

 

 

 

 

Kompetencje społeczne: jest gotów do:

Oceny- krytyczne podejście.

P8S-KK

Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej.

 

Krytycznej oceny aktualnego stanu badań w wybranych działach literaturoznawstwa.

 

 

Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub  artystycznej.

 

Krytycznej oceny wkładu własnego w rozwój literaturoznawstwa.

 

 

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Uznania znaczenia wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów literaturoznawczych.

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego.

P8S-KO

Wypełniania obowiązków społecznych badaczy i twórców.

 

Inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

 

Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Podejmowania działań społecznych związanych z rolą badacza literatury .

Rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu.

P8S-KR

Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny.

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Prowadzenia badań w sposób niezależny, z uwzględnieniem publicznej własności badan własnych, uwzględniając zasady ochrony własności intelektualnej. 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow