Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

REGULAMIN PROGRAMU MOST

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST
przyjęty przez KRUP 17 października 2019 r.
Tekst jednolity
 
§ 1
Zakres
Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, zwany dalej regulaminem, ma zastosowanie do studentów i doktorantów uczelni będących sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia oraz uczelni posiadających status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST.
§ 2
Definicje
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Program MOST – Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST
2. UKK – Uniwersytecka Komisja Kształcenia
3. system IRK-MOST – System Internetowej Rejestracji Kandydatów Programu MOST
4. dziekan – dziekan wydziału lub inna właściwa ze względu na sposób organizacji uczelni osoba
5. prorektor – prorektor właściwy ds. kształcenia lub inna właściwa ze względu na sposób organizacji uczelni osoba
6. dyrektor szkoły doktorskiej – dyrektor szkoły doktorskiej lub inna właściwa ze względu na sposób organizacji uczelni osoba
7. kierownik studiów doktoranckich – kierownik studiów doktoranckich lub inna właściwa ze względu na sposób organizacji uczelni osoba
§ 3
Istota i cel kształcenia studentów oraz doktorantów w systemie mobilności krajowej
1. Program MOST stanowi jedną z form prowadzenia kształcenia w polskich uczelniach.
2. Program MOST ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia poprzez odbywanie przez studentów semestralnych lub rocznych studiów a w przypadku doktorantów semestralnego lub rocznego kształcenia w innej uczelni niż macierzysta i jest adresowany do studentów i doktorantów uczelni będących sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia, a także uczelni mających status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST.
3. Student uczelni będącej sygnatariuszem Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia, a także student uczelni mającej status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybraną przez siebie uczelnię, która zgłosiła swoją ofertę do Programu MOST na dany rok akademicki.
4. Doktorant szkoły doktorskiej prowadzonej przez uczelnię będącą sygnatariuszem Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia, a także doktorant szkoły doktorskiej prowadzonej przez uczelnię mającą status uczelni stowarzyszonej z Programem
MOST ma prawo ubiegania się o realizację programu kształcenia, a także realizację indywidualnego planu badawczego w szkole doktorskiej prowadzonej na wybranej przez siebie uczelni, która zgłosiła swoją ofertę do Programu MOST na dany rok akademicki.
5. W ramach danego poziomu kształcenia, student oraz doktorant ma prawo skorzystad z oferty Programu MOST dwukrotnie, z zastrzeżeniem że okres kształcenia poza uczelnią macierzystą nie jest dłuższy niż rok akademicki.
§ 4
Założenia i organizacja Programu
1. Program MOST prowadzony jest przez UKK.
2. W organizacji Programu MOST uczestniczą uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia:
1) Katolicki Uniwersytet Lubelski;
2) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
3) Uniwersytet Gdaoski;
4) Uniwersytet Jagiellooski;
5) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
6) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyoskiego w Warszawie;
7) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
8) Uniwersytet Łódzki;
9) Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie;
10) Uniwersytet Mikołaja Kopernika;
11) Uniwersytet Opolski;
12) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;
13) Uniwersytet Rzeszowski;
14) Uniwersytet Szczecioski;
15) Uniwersytet Śląski;
16) Uniwersytet Warszawski;
17) Uniwersytet w Białymstoku;
18) Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie;
19) Uniwersytet Wrocławski;
20) Uniwersytet Zielonogórski.
3. Uczelnia niebędąca sygnatariuszem Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia może uzyskad status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST. Status uczelni stowarzyszonej z Program MOST nadaje Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) na wniosek UKK. Uczelnia stowarzyszona z Programem MOST zobowiązana jest do uiszczania składki rocznej w wysokości 1 000 zł na konto UKK. Do uczelni stowarzyszonej z Programem MOST, jej studentów oraz doktorantów prowadzonych przez nią szkół doktorskich, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Programu Mobilności Studentów i Doktorantów Programu MOST.
4. Do informowania o aktualnym wykazie uczelni stowarzyszonych z Programem MOST zobowiązany jest Sekretariat UKK. Informacje te dostępne są także w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów Programu MOST (System IRK-MOST).
5. Sprawy formalne i organizacyjne studentów oraz doktorantów uczestniczących w Programie MOST prowadzi właściwa uczelnia macierzysta.
6. Kandydaci – studenci na semestralne lub roczne studia oraz kandydaci – doktoranci na semestralne lub roczne kształceniew danym roku akademickim wyłaniani są według następujących zasad:
1) Uczelnie zgłaszają do Sekretariatu UKK w terminie do 30 marca oferowaną liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów oraz w szkołach doktorskich. Do 15 kwietnia Sekretariat UKK zamieszcza w systemie IRK-MOST zestawienie oferowanych miejsc.
2) Rekrutacja prowadzona jest poprzez system IRK-MOST i odbywa się w następujących terminach:
• od 15 kwietnia do 15 maja – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki
• od 31 października do 30 listopada – wyjazdy na semestr letni.
7. Student, aby wziąd udział w procedurze kwalifikacji, składa do dziekanawydziału uczelni macierzystej wygenerowany z systemu IRK-MOST wniosek o uczestnictwo w Programie MOST. Warunkiem dalszego procedowania wniosku jest uzyskanie zgody dziekana, a następnie prorektora uczelni macierzystej. W przedłożeniu wniosku do prorektora pośredniczy uczelniany koordynator Programu MOST.
8. UKK podejmuje decyzje o rozdziale miejsc dla studentów odpowiednio do 30 czerwca na semestr zimowy i cały rok akademicki oraz do 30 grudnia na semestr letni. Decyzje o rozdziale miejsc zamieszczane są na indywidualnych kontach studenta w IRK-MOST i uznaje się je za zakomunikowane i ogłoszone w sposób wiążący. UKK informuje w formie pisemnej zainteresowane uczelnie o wynikach postępowania rekrutacyjnego poszczególnych studentów..
9. Decyzje o zakwalifikowaniu doktorantów do wybranych szkół doktorskich podejmują dyrektorzy właściwych szkół doktorskich odpowiednio do 31 lipca na semestr zimowy i cały rok akademicki oraz do 31 stycznia na semestr letni, informując o tym UKK, dyrektorów macierzystych szkół doktorskichoraz zakwalifikowanych doktorantów.
10. W trakcie odbywania studiów w ramach Programu MOST studenci oraz doktoranci nie tracą prawa do pobierania stypendiów przyznanych im oraz wypłacanych przez uczelnię macierzystą.
11. Opłaty za studia i/lub usługi edukacyjne uczestnicy Programu MOST uiszczają w uczelni macierzystej.
12. Uczestnikom Programu MOST zapewnia się miejsca w domach studenckich w miarę ich dostępności. Decyzje o przyznaniu miejsca w domu studenckim podejmuje uczelnia przyjmująca.
13. Uczestnicy Programu MOST po jego zakooczeniu otrzymują certyfikat uczestnictwa wystawiany przez uczelnię przyjmującą.
§ 5
Zasady uczestnictwa studentów w Programie MOST
1. Studia w ramach Programu MOST może podjąd student nie wcześniej niż po ukooczeniu drugiego semestru studiów na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach drugiego stopnia.
2. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia studiów w uczelni przyjmującej jest zaliczenie przez studenta roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni. Przez zaliczenie
roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwośd niewyrażenia zgody, przez dziekana na uczestnictwo studenta w Programie MOST.
3. Podstawę kwalifikacji do udziału w Programie MOST stanowią: średnia ocen studenta z całego toku studiów, podejmowana przez studenta działalnośd na rzecz społeczności akademickiej, osiągnięcia naukowe oraz osobista motywacja wykazane w załączonym do wniosku podaniu dodatkowym (liście motywacyjnym). W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w Programie MOST na danym kierunku studiów UKK może zwrócid się do uczelni macierzystej kandydata o przedstawienie listy rekomendowanych do udziału w Programie MOST studentów.
4. Dopuszcza się możliwośd ustalenia przez dziekana uczelni macierzystej progu średniej, którego osiągnięcie jest warunkiem uczestnictwa studenta w Programie MOST.
5. Uczestnik Programu MOST ma prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów oraz wyboru dowolnych przedmiotów znajdujących się w aktualnie obowiązującym programie studiów na kierunku, na który został zakwalifikowany oraz kierunkach pokrewnych.
6. Podstawą realizacji Programu MOST jest Porozumienie o programie zajęć. Dokument ten uzgadniany jest przez uczestnika Programu MOST z dziekanem uczelni macierzystej oraz dziekanem uczelni przyjmującej.
Liczba punktów ECTS, którą otrzyma student za realizację odpowiednich zajęd i praktyk w ramach Programu MOST na uczelni przyjmującej znajduje się na Porozumieniu o programie zajęć. Decyzję dotyczącą przypisania odpowiedniej liczby punktów ECTS za ich realizację podejmuje dziekan uczelni macierzystej
7. W ramach Programu MOST dopuszcza się możliwośd realizacji przedmiotów prowadzonych w formule e-learning oraz b-learning, a także wybór tylko takiego przedmiotu z oferty uczelni przyjmującej, gdy charakteryzuje go walor unikatowości, tzn. nie jest on prowadzony na uczelni macierzystej.
8. Porozumienie o programie zajęd student ma obowiązek złożyd w uczelni przyjmującej (kopia) i macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego.
9. Rozliczenia realizacji Porozumienia o programie zajęć dokonuje dziekan uczelni macierzystej na podstawie przedłożonej Karty okresowych osiągnięć studenta.
10. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie MOST student zobowiązany jest złożyd w Sekretariacie UKK pisemną rezygnację do 30 września – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 31 stycznia – w odniesieniu do semestru letniego. Dopuszcza się składanie rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej ukk@amu.edu.pl
§ 6
Zasady uczestnictwa doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich
1. Doktorant może uczestniczyd w Programie MOST po przedstawieniu dyrektorowi macierzystej szkoły doktorskiej indywidualnego planu badawczego oraz uzyskaniu akceptacji dla tego planu.
2. Uczestnictwo doktoranta w Programie MOST ma charakter stażu naukowego.
3. Zgodę na uczestnictwo doktoranta w Programie MOST wyraża jego promotor lub promotorzy oraz dyrektor macierzystej szkoły doktorskiej.
4. Podstawą realizacji Programu MOST jest Porozumienie o programie zajęć. Dokument ten uzgadniany jest przez uczestnika Programu MOST, dyrektora macierzystej szkoły doktorskiej oraz dyrektora przyjmującej szkoły doktorskiej.
5. Rozliczenia realizacji treści Porozumienia o programie zajęć dokonuje dyrektor macierzystej szkoły doktorskiej.
§ 7
Przepisy przejściowe normujące zasady uczestnictwa w Programie MOST doktorantów przyjętych na studia doktoranckie przed 1 października 2019 roku
1. Doktoranci przyjęci na studia doktoranckie przed 1 października 2019 roku mają prawo do korzystania z dedykowanej dla nich oferty Programu MOST, innej niż kierowana do doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich.
2. Doktorant wyrażający zainteresowanie uczestnictwem w Programie MOST powinien dokonad rejestracji w systemie IRK-MOST w terminach wskazanych w § 4 ust. 6
3. Doktorant ma prawo do wyboru jednej oferty z dedykowanego katalogu znajdującego się w systemie IRK-MOST.
4. Poza dopełnieniem formalności wskazanych w systemie IRK-MOST, doktorant ma obowiązek skontaktowania się z kierownikiem wybranych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.Kierownikowi studiów doktoranckich uczelni przyjmującej należy przedłożyd opinię o doktorancie sporządzoną przez jego promotora.
5. Wyrażenie zgody na uczestnictwo doktoranta w Programie MOST następuje poprzez złożenie na wniosku, przez kierownikastudiów doktoranckich macierzystego wydziału, podpisu. Następnie wniosek należy przedłożyd do podpisu prorektorowi na uczelni macierzystej. W przedłożeniu wniosku do prorektora pośredniczy uczelniany koordynator Programu MOST.
6. Decyzję o zakwalifikowaniu doktorantów do udziału w Programie MOST podejmuje kierownik studiów doktoranckich uczelni przyjmującej, odpowiednio do 31 lipca na semestr zimowy i cały rok akademicki oraz do 31 stycznia na semestr letni – informując o tym UKK, kierownika studiów doktoranckich macierzystej uczelni doktoranta oraz zakwalifikowanych doktorantów.
7. Treśd Porozumienia o programie zajęć, uzgodniona z promotorem doktoranta, jest zatwierdzana przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.
8. Zaliczenie semestru lub roku przez doktorantów odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.
Załączniki do Regulaminu:
• Porozumienie o programie zajęd – studenci
• Porozumienie o programie zajęd – doktoranci przyjęci na studia doktoranckie przed 1 października 2019 r.
• Porozumienie o programie zajęd – doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich
• Aneks do Porozumienia o programie zajęd – studenci
• Aneks do Porozumienia o programie zajęd – doktoranci przyjęci na studia doktoranckie przed 1 października 2019 r.
• Aneks do Porozumienia o programie zajęd – doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich
• Karta okresowych osiągnięd – studenci
• Karta okresowych osiągnięd – doktoranci przyjęci na studia doktoranckie przed 1 października 2019 r.
• Karta okresowych osiągnięd – doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow