Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

REGULAMIN PROGRAMU MOST

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST
Regulaminu przyjęty przez KRUP 13 grudnia 1999 roku ze zmianami: 21 lutego 2003 roku, 18 marca 2004 roku, 7 grudnia 2007 roku,
12 października 2010 roku, 25 października 2013 roku, 7 marca 2014 roku oraz 22 października 2014 roku
Tekst jednolity

 

 1. Istota i cel kształcenia w systemie mobilności studentów
  1. System mobilności studentów, zwany dalej programem MOST, jest nową ofertą kształcenia w uniwersytetach polskich.
  2. Program MOST jest adresowany do studentów I i II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich, a także uczestników III stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem; wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie niż macierzysty.
  3. Uczestnik tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie.
  4. W ogólnych założeniach program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS.
 2. Założenia i organizacja programu
  1. Program MOST dotyczy studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów III stopnia realizowanych w umawiających się uniwersytetach polskich.
  2. W organizacji programu uczestniczą następujące uniwersytety:
   • Uniwersytet Śląski
   • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   • Uniwersytet Łódzki
   • Uniwersytet Wrocławski
   • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
   • Uniwersytet Szczeciński
   • Uniwersytet Gdański
   • Uniwersytet Opolski
   • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
   • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
   • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
   • Uniwersytet w Białymstoku
   • Uniwersytet Jagielloński
   • Uniwersytet Warszawski
   • Uniwersytet Rzeszowski
   • Uniwersytet Zielonogórski
   • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
   • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
   • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
     
   1. Uczelnia niebędąca sygnatariuszem Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia może otrzymać status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST. Status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST nadaje KRUP na wniosek UKA. Uczelnia stowarzyszona z Programem MOST zobowiązana jest do uiszczania składki rocznej w wysokości 1 000 zł na konto UKA. Do uczelni stowarzyszonej z Programem MOST, jej studentów i doktorantów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.
  3. Sprawy formalne i organizacyjne studentów oraz doktorantów uczestniczących w programie, wynikające z porozumienia Uniwersytetów Polskich, prowadzi właściwy uniwersytet.
  4. Kandydaci na semestralne lub roczne studia w danym roku akademickim wyłaniani są według następujących zasad:
   1. Uniwersytety zgłaszają do Biura Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) w terminie do 30 marca oferowaną liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów a w przypadku studiów III stopnia – w ramach programów studiów doktoranckich. Do 15 kwietnia Biuro UKA zamieszcza na stronie internetowej zestawienie oferowanych miejsc.
   2. Do 15 maja studenci i uczestnicy studiów doktoranckich zgłaszają swój udział w programie a uczelnie przedstawiają imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym i letnim, i odpowiednio do 30 listopada do studiowania w semestrze letnim.
   3. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna podejmie decyzje o rozdziale miejsc dla studentów odpowiednio do 30 czerwca i 30 grudnia, informując o tym zainteresowane uczelnie.
   4. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników studiów doktoranckich podejmie uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego do 31 lipca na semestr zimowy i letni oraz do 31 stycznia na semestr letni.
  5. W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW, doktoranckie i inne wypłaca studentowi lub uczestnikowi studiów doktoranckich uczelnia macierzysta.
  6. Uczestnicy Programu MOST uiszczają opłaty za studia i/lub usługi edukacyjne w uczelni macierzystej.
  7. Uniwersytety przyjmujące uczestników programu MOST zapewniają w miarę możliwości miejsca w domu akademickim.
 3. Uczestnicy programu MOST
  1. Studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru
   studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, a doktorant po pierwszym roku studiów.
  2. Warunkiem koniecznym przyjęcia do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni. Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez dziekana wydziału (dyrektora instytutu) na uczestnictwo studenta w Programie MOST. Student zawiera z dziekanem wydziału macierzystego porozumienie o programie zajęć, obejmujące ustalenia, o których mowa w pkt. 4.1-4.4.
  3. Podstawą kwalifikacji do udziału w Programie MOST jest średnia ocen studenta z całego toku studiów. Kryteriami dodatkowymi są: rekomendacja uczelni macierzystej, podejmowana przez studenta działalność na rzecz społeczności akademickiej, osiągnięcia naukowe oraz osobista motywacja wykazane w podaniu dodatkowym (liście motywacyjnym).
 4. Program studiów dla studentów studiów jednolitych oraz studiów I i II stopnia
  1. Podstawą semestralnych studiów w programie MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.
  2. Program semestralnych studiów może być realizowany przez wybranie dowolnego semestru studiów z obowiązującego programu nauczania w uniwersytecie wybranym przez studenta.
  3. Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie. Dopuszcza się możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu poza uczelnią macierzystą.
  4. Dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotu prowadzonego w formule e-learning oraz wybór tylko takiego przedmiotu z oferty uczelni przyjmującej, gdy charakteryzuje go walor unikatowości, tzn. nie jest on prowadzony na uczelni macierzystej.
  5. Semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku zaliczania jednego tylko przedmiotu pozostałe punkty kredytowe student musi uzyskać w macierzystej uczelni.
  6. Porozumienie o programie zajęć student ma obowiązek złożyć w uczelni przyjmującej (kopia) i macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego.
  7. Wybrany program powinien być zaliczany przez dziekana wydziału uniwersytetu, w którym student odbywa semestralne studia.
 5. Zaliczenie semestru przez studentów studiów jednolitych oraz I i II stopnia
  1. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.
  2. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału danego uniwersytetu.
  3. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów na wybranym uniwersytecie są uwzględniane w obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.
 6. Program dla uczestników studiów doktoranckich
  1. Program uczestników studiów doktoranckich może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranym uniwersytecie
  2. Program może być realizowany poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.
  3. Porozumienie o programie zajęć, uzgodnione z opiekunem naukowym uczestnika, jest zatwierdzane przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.
 7. Zaliczenie semestru lub roku przez słuchaczy studiów doktoranckich
  1. Zaliczenie semestru lub roku przez słuchaczy studiów doktoranckich odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow