Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów – informacje ogólne

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów  jest systemem punktowym, który ułatwia uznawanie okresów studiów odbytych poza uczelnią macierzystą.

System ECTS opiera się na szeroko rozumianej elastyczności oraz na wzajemnym zaufaniu o dobrej jakości kształcenia oferowanego przez instytucje uczestniczące w systemie.

Punkty ECTS są miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. 1 punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzinom pracy. Liczba godzin pracy studenta obejmuje zarówno zajęcia dydaktyczne organizowane przez uczelnię, jak i pracę indywidualną.Za podstawę ECTS przyjęta została zasada, że nakład pracy studenta w ciągu trwania całego roku akademickiego odpowiada 60 punktom ECTS. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk objętych planem studiów i programem nauczania i uzyskanie co najmniej
30 pkt. ECTS.

 Oceny uzyskane z zaliczeń i egzaminów nie mają związku z punktami ECTS. Oceny służą do obliczania średniej i mają wpływ na stypendium za wyniki w nauce. Uzyskanie pozytywnych ocen jest równoznaczne z indywidualnym przypisaniem punktów ECTS studentowi w indeksie.

W Zarządzeniu nr 18/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego została określona szczegółowa liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji na określonym poziomie kształcenia:

  1. 180 - dla studiów 6 semestralnych pierwszego stopnia
  2. 210 - dla studiów 7 semestralnych inżynierskich pierwszego stopnia
  3. 90 -dla studiów 3 semestralnych drugiego stopnia (po studiach inżynierskich)
  4. 120 - dla studiów 4 semestralnych drugiego stopnia (po studiach licencjackich)
  5. 300 - dla studiów 5 letnich jednolitych magisterskich
  6. 360 - dla studiów 6 letnich jednolitych magisterskich

Przyporządkowywanie punktów ECTS poszczególnym komponentom edukacyjnym na Uniwersytecie Rzeszowskim odbywa się w ramach tworzenia programów kształcenia, które są zgodne z wymogami  Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Rady poszczególnych Wydziałów opracowują sposób przyznawania punktacji ECTS poszczególnym modułom/przedmiotom i innym formom aktywności studentów, które podlegają ocenie.

Student, który wyraża chęć podjęcia studiów w ramach wymiany na innej uczelni powinien wybrać program zbliżony do programu studiów, który realizuje na uczelni macierzystej. Student może dokonać wyboru programu jaki chce realizować zapoznając się uprzednio  z informatorem dotyczącym studiów z wybranej uczelni goszczącej.

Pełne uznawanie studiów jest niezbędnym warunkiem wyjazdów studentów w ramach Programu Erasmus LLP i oznacza, że okres studiów odbytych za granicą (w tym egzaminy i inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów zrealizowany w uczelni macierzystej, niezależnie od różnic programowych występujących pomiędzy uczelnią przyjmującą studenta
a uczelnią macierzystą. W przypadku zmian w programie studiów uzgodnionym ze studentem, wprowadzane są zmiany w Porozumieniu o programie zajęć (Learning Agreement), przy czym ta nowa wersja musi zostać podpisana przez wszystkie 3 zaangażowane strony w uzgodnionym terminie.

Główne dokumenty systemu ECTS:

  • Pakiet informacyjny zawierający ogólne informacje na temat uczelni przyjmującej oraz szczegółowy opis programu studiów i dostępnych zajęć. Opis ten dotyczy przede wszystkim formuły zajęć, ich problematyki, wymagań wstępnych, zakresu, sposobu oceny i wartości punktowej.
  • Porozumienie o programie zajęć – rodzaj kontraktu pomiędzy studentem, a współpracującymi uczelniami (wysyłającą i przyjmującą). Porozumienie to musi zostać podpisane przez wszystkie strony przed wyjazdem studenta za granicę. Student zobowiązuje się w tym dokumencie do zrealizowania określonego programu zajęć wybranego z oferty uczelni przyjmującej. Zatwierdzając porozumienie uczelnia przyjmująca zobowiązuje się zapewnić studentowi udział w wymienionych tamże zajęciach, zaś uczelnia wysyłająca potwierdza wolę uznania zaliczonych przedmiotów według uzgodnionej punktacji i skali ocen ECTS.
  • Wykaz zaliczeń opisujący osiągnięcia studenta w nauce W wykazie wymienione są wszystkie studiowane przedmioty, ilość zdobytych punktów oraz uzyskane oceny, przyznawane według skali ocen danej uczelni i według skali ocen ECTS.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow