Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Studenci i doktoranci

 

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Rzeszowskiego podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 1. Student lub doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  1. do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
  2. bez ograniczenia wieku, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,
  3. bez ograniczenia wieku, jeżeli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.
 2. Uniwersytet Rzeszowski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta lub doktoranta, który ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu,
 3. Uniwersytet Rzeszowski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta lub doktoranta, który nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
  z innego tytułu. 
 4. Studenci i doktoranci, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

 

Warunkiem opłacania przez Uniwersytet Rzeszowski składek na ubezpieczenie zdrowotne za studenta/doktoranta jest zgłoszenie się studenta/doktoranta w Dziekanacie i złożenie:

 • wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
 • druku ZUS ZZA tj. zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Niezgłoszenie się we właściwym dla danego kierunku dziekanacie w ciągu 4 dni od dnia ukończenia 26 lat, o ile student/doktorant nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta i obowiązek ponoszenia przez niego kosztów za świadczenia medyczne, z których skorzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

…..

 Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta powstaje z datą powstania tego obowiązku zawartą w druku zgłoszeniowym ZUS ZZA, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich, skreślenia z listy studentów lub doktorantów, bądź objęcia studenta/doktoranta ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla doktoranta wygasa po upływie 30 dni od ukończenia studiów lub skreślenia z listy doktorantów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta lub doktoranta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.

 

Student/doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, ma obowiązek niezwłocznie poinformować właściwy Dziekanat:

 • o zmianie danych: swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zawartych w formularzu zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZZA lub ZCNA)
 • o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

W przypadku powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, Uczelnia ma obowiązek zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem ubezpieczonego studenta/doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny.

                                                                                                 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW - OBCOKRAJOWCÓW

 • Studenci i doktoranci - obcokrajowcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Warunkiem jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia.
 • Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia
  w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne (bez względu na wiek) odprowadza Uczelnia.
  Procedurę ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta, o którym powyżej określają Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego (zał. nr 1 do Zarządzenia nr 46/2016 z dnia 5.09.2016 r.
 • Studenci i doktoranci - obcokrajowcy niebędący obywatelami państwa członkowskiego UE oraz EFTA
  i nie posiadający polskiego pochodzenia
   w rozumieniu przepisów o repatriacji mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia i sami opłacać miesięczną składkę zdrowotną.

 

Przydatne    informacje:

Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz słuchaczy Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus” – zał. nr 1 do Zarządzenia nr 46/2016.

Zarządzenie nr 46/2016  Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zasad zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz słuchaczy Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narodowy Fundusz Zdrowia – Podkarpacki Odział Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Zamkowa 8 

35-032 Rzeszów

tel.  (017) 86 04 100      

http://www.nfz-rzeszow.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefoniczna Informacja Medyczna r-BIT       Tel. 94 39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim adres email: antochow@ur.edu.pl, +48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w narodowym funduszu zdrowia na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 j.t.),

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. Rozporządzenia, (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane i może skutkować brakiem możliwości rozpoznania wniosku.

 

 1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
  w tym przepisów archiwalnych.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie
  z ww. Rozporządzeniem.  

 

 

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow