Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

ZAPOMOGA

ZAPOMOGA

 

Studenci/doktoranci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów– dostępny na stronie internetowej UR.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE - KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZAPOMOGĘ

 

 1. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 2. Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
  4 miesięcy od daty zdarzenia uzasadniającego jej przyznanie.
 3. Student we wniosku o przyznanie zapomogi uzasadnia fakt pozostawania przejściowo w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej w szczególności ciężką chorobą studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmiercią najbliższego członka rodziny, urodzenie dziecka, a także w wyniku zdarzenia losowego np.: kradzieży, pożaru, powodzi. Okoliczności wskazane we wniosku student zobowiązany jest potwierdzić odpowiednim dokumentem.
 1. Zapomoga:
 1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich, Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. – dla doktorantów odpowiednio oznacza to, że jeżeli od podjęcia studiów w momencie ubiegania się
  o świadczenia minęło już 6 lat (6 kolejnych lat akademickich) - nie dłużej jednak niż do 31.12.2023 r., świadczenia nie przysługują.

Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student/doktorant przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

 1. przysługuje studentom, którzy uzyskali zgodę na urlop krótko lub długoterminowy, a także studentom, którzy odbywają studia w ramach programu wymiany studenckiej np. Erasmus, MOST.
 2. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dla doktorantów oznacza to, że nie przysługują doktorantowi posiadającemu stopień naukowy doktora, dotyczy także stopni naukowych uzyskanych za granicą.

 1. nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku
  z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego
  i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 1. nie przysługuje studentom, w przypadku przedłużenia terminu do przystąpienia do egzaminu dyplomowego o 1 miesiąc, zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 1. Przepisy pkt. 4 a i c stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

 1. TERMINY

Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

 

 1. WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia.

UWAGA!  Studenci/doktoranci I roku składają wnioski tylko w wersji papierowej, do momentu utworzenia konta w systemie Wirtualna Uczelnia.

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o zapomogę składa się w dziekanatach spraw socjalnych poszczególnych Wydziałów/Kolegiów http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna-dla-studentow-i-doktorantow/kontakty-do-dziekanatow-spraw-socjalnych

 

 

 

 1. WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Maksymalną wysokość zapomogi na dany rok akademicki ustala w październiku Rektor UR w porozumieniu
z Samorządem Studentów/Doktorantów UR. Komisja Stypendialna decyduje jaką wysokość zapomogi przyznać studentowi. Aktualna wysokość świadczenia dostępna na stronie internetowej UR.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY  - ZAPOMOGA  

 

Wskazane załączniki dostępne w systemie Wirtualna Uczelnia lub do pobrania na stronie UR. 

 

 1.  

Zał. nr 3

Wniosek o przyznanie zapomogi

 1.  

Zdarzenie wskazane przez studenta we wniosku za przyczynę uzasadniającą ubieganie się
o zapomogę musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

 1.  

Zał. nr 12

Oświadczenie studenta/doktorant w sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem 

 1.  

Inne dokumenty wskazane przez pracownika Dziekanatu w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow