STYPENDIUM SOCJALNE

Pliki do pobrania:

zał. 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

zał.  8 Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie studenta,

zał. 9 Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne oraz wzory zaświadczeń
i oświadczeń,

zał. 9-A wzór wniosku do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodzie członka rodziny,

zał.  9-B oświadczenie członka rodziny rozliczającego się w formie ryczałtu/karty podatkowej,

zał.  9-C oświadczenie członka rodziny o osiąganiu dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

zał.  9-D oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademickim, w którym jest ustalane prawo do świadczeń oraz o liczbie miesięcy, w których dochód był osiągany,

zał.  9-E  oświadczenie dotyczące samodzielności finansowej wnioskodawcy,

zał.  9-F wzór wniosku o wydanie z ośrodka pomocy społecznej zaświadczenia o sytuacji majątkowej
i dochodowej rodziny studenta,

zał.  11 Oświadczenie o zaistnieniu okoliczności mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń (m.in. zmiana sytuacji materialnej),

zał. 12 Oświadczenie – wzór ogólny

zał. 18 Klauzula informacyjna

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pliki do pobrania:

zał. 2 Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

zał. 12 Oświadczenie – wzór ogólny

zał. 18 Klauzula informacyjna

 

ZAPOMOGA

Pliki do pobrania:

zał. 3 Wniosek o przyznanie zapomogi

zał. 12 Oświadczenie – wzór ogólny

zał. 18 Klauzula informacyjna

 

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW I ROK, I ST. LUB JEDN. MGR

Pliki do pobrania:

zał. 4 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich

zał. 12 Oświadczenie – wzór ogólny

zał. 18 Klauzula informacyjna

 

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW

Pliki do pobrania:

zał. 5 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla studentów II roku studiów i wyżej oraz I roku studiów II stopnia,

zał. 5-A  osiągnięcia naukowe,

zał. 5-B  osiągnięcia artystyczne,

zał. 5-C  osiągnięcia sportowe,

zał. 7 - Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o stypendium Rektora

 

STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW

Pliki do pobrania:

zał. 5a Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów,

zał. 5-A  osiągnięcia naukowe,

zał. 5-B  osiągnięcia artystyczne,

zał. 5-C  osiągnięcia sportowe,

zał. 7 – Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o stypendium Rektora

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow