Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Stypendia dla cudzoziemców w r.ak 2019/2020

STUDENCI – CUDZOZIEMCY – STYPENDIA

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszyscy CUDZOZIEMCY BĘDĄCY STUDENTAMI UR mogą ubiegać się o przyznanie:
 1. O STYPENDIUM SOCJALNE, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, może ubiegać się cudzoziemiec będący studentem UR spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. udzielono mu zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 2. udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa
  w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
  o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 3. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 5. posiada Kartę Polaka lub wydano mu decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 6. jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.;
 7. udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa
  w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiada wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
 1. Studenci – cudzoziemcy mogą ubiegać się także o STYPENDIUM MINISTRA na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.
 2. Studenci – cudzoziemcy ubiegają się o wyżej wymienione świadczenia NA ZASADACH OKREŚLONYCH
  W REGULAMINIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UR
  – dostępny na stronie internetowej UR
  WNIOSKI I ZAŁACZNIKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ W ROKU.AKAD. 2019/2020
 1. Doktoranci – mogą ubiegać się o ww. świadczenia NA ZASADACH OKREŚLONYCH
  W REGULAMINIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UR, przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 2. W przypadku dokumentów przedstawionych do wniosku, sporządzonych w języku obcym – należy dołączyć TŁUMACZENIA TYCH DOKUMENTÓW SPORZĄDZONYCH PRZEZ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO, a także kopię dokumentu źródłowego (oryginał do wglądu).
 3. Stypendia:
 1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich, Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. – dla doktorantów odpowiednio oznacza to, że jeżeli od podjęcia studiów
  w momencie ubiegania się o świadczenia minęło już 6 lat (6 kolejnych lat akademickich) - nie dłużej jednak niż do 31.12.2023 r., świadczenia nie przysługują.

Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student/doktorant przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

 1. przysługują studentom, którzy uzyskali zgodę na urlop krótko lub długoterminowy, a także studentom, którzy odbywają studia w ramach programu wymiany studenckiej np. Erasmus, MOST.
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Dla doktorantów oznacza to, że nie przysługują doktorantowi posiadającemu stopień naukowy doktora, dotyczy także stopni naukowych uzyskanych za granicą.

 1. nie przysługują studentom, w przypadku przedłużenia terminu do przystąpienia do egzaminu dyplomowego o 1 miesiąc, zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim.

8. Przepisy ust. 3 a i c stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

9. UWAGA!!! Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów
(w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium Rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku)

II. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1. dla stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
 • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR ZIMOWY danego roku akad.
 • do 15 lipca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 5 października dla studentów przyjętych na I rok studiów,
 • dla studentów ubiegających się o świadczenia na SEMESTR LETNI danego roku akad.
 • do 31 stycznia,
 • do 5 marca dla studentów przyjętych na I rok studiów w semestrze letnim.
 1. dla stypendium Rektora:
 • do 5 października,
 • do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.
 1. dla zapomogi – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

 

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • wnioski o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę składa się
  w Dziekanatach poszczególnych Wydziałów/Kolegiów
 • wnioski o stypendium Rektora w Dziale Kształcenia/Sekcji Spraw Socjalnych UR (ul. Kopisto 2a, budynek A2 – pok. 106)

IV. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ

Informacje na temat wysokości kwot stypendium oraz kwoty dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego na dany rok akademicki, a także inne informacje dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów ma stronie UR.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow