Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Studenci i doktoranci

 

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Rzeszowskiego podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 1. Student lub doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  1. do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
  2. bez ograniczenia wieku, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,
  3. bez ograniczenia wieku, jeżeli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.
 2. Uniwersytet Rzeszowski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta lub doktoranta, który ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu,
 3. Uniwersytet Rzeszowski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta lub doktoranta, który nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
  z innego tytułu. 
 4. Studenci i doktoranci, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

 

Warunkiem opłacania przez Uniwersytet Rzeszowski składek na ubezpieczenie zdrowotne za studenta/doktoranta jest zgłoszenie się studenta/doktoranta w Dziekanacie i złożenie:

 • wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
 • druku ZUS ZZA tj. zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Niezgłoszenie się we właściwym dla danego kierunku dziekanacie w ciągu 4 dni od dnia ukończenia 26 lat, o ile student/doktorant nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta i obowiązek ponoszenia przez niego kosztów za świadczenia medyczne, z których skorzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

…..

 Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta powstaje z datą powstania tego obowiązku zawartą w druku zgłoszeniowym ZUS ZZA, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich, skreślenia z listy studentów lub doktorantów, bądź objęcia studenta/doktoranta ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla doktoranta wygasa po upływie 30 dni od ukończenia studiów lub skreślenia z listy doktorantów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta lub doktoranta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.

 

Student/doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, ma obowiązek niezwłocznie poinformować właściwy Dziekanat:

 • o zmianie danych: swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zawartych w formularzu zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZZA lub ZCNA)
 • o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

W przypadku powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, Uczelnia ma obowiązek zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem ubezpieczonego studenta/doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny.

                                                                                                 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW - OBCOKRAJOWCÓW

 • Studenci i doktoranci - obcokrajowcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Warunkiem jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia.
 • Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia
  w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne (bez względu na wiek) odprowadza Uczelnia.
  Procedurę ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta, o którym powyżej określają Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego (zał. nr 1 do Zarządzenia nr 46/2016 z dnia 5.09.2016 r.
 • Studenci i doktoranci - obcokrajowcy niebędący obywatelami państwa członkowskiego UE oraz EFTA
  i nie posiadający polskiego pochodzenia
   w rozumieniu przepisów o repatriacji mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia i sami opłacać miesięczną składkę zdrowotną.

 

Przydatne    informacje:

Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz słuchaczy Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus” – zał. nr 1 do Zarządzenia nr 46/2016.

Zarządzenie nr 46/2016  Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zasad zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz słuchaczy Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narodowy Fundusz Zdrowia – Podkarpacki Odział Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Zamkowa 8 

35-032 Rzeszów

tel.  (017) 86 04 100      

http://www.nfz-rzeszow.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefoniczna Informacja Medyczna r-BIT       Tel. 94 39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporz. DK-SSS 30.09.2016 r

 

 


 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ubezpieczenia zdrowotne
studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Rzeszowskiego podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 1. Student lub doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  1. do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych,
  2. bez ograniczenia wieku, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,
  3. bez ograniczenia wieku, jeżeli małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.
 2. Uniwersytet Rzeszowski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta lub doktoranta, który ukończył 26 lat i nie podlega ubezpieczeniu z tytułu bycia członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub ubezpieczeniu z innego tytułu,
 3. Uniwersytet Rzeszowski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę za studenta lub doktoranta, który nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
  z innego tytułu. 
 4. Studenci i doktoranci, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

 

Warunkiem opłacania przez Uniwersytet Rzeszowski składek na ubezpieczenie zdrowotne za studenta/doktoranta jest zgłoszenie się studenta/doktoranta w Dziekanacie i złożenie:

 • wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
 • druku ZUS ZZA tj. zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Niezgłoszenie się we właściwym dla danego kierunku dziekanacie w ciągu 4 dni od dnia ukończenia 26 lat, o ile student/doktorant nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, powoduje brak ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta i obowiązek ponoszenia przez niego kosztów za świadczenia medyczne, z których skorzystał w okresie nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym.

…..

 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta powstaje z datą powstania tego obowiązku zawartą w druku zgłoszeniowym ZUS ZZA, a wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich, skreślenia z listy studentów lub doktorantów, bądź objęcia studenta/doktoranta ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla doktoranta wygasa po upływie 30 dni od ukończenia studiów lub skreślenia z listy doktorantów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta lub doktoranta ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.

 

Student/doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, ma obowiązek niezwłocznie poinformować właściwy Dziekanat:

 • o zmianie danych: swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zawartych w formularzu zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZZA lub ZCNA)
 • o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

W przypadku powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, Uczelnia ma obowiązek zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem ubezpieczonego studenta/doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny.

                                                                                                 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW - OBCOKRAJOWCÓW

 • Studenci i doktoranci - obcokrajowcy posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Warunkiem jest posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia.
 • Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia
  w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne (bez względu na wiek) odprowadza Uczelnia.
  Procedurę ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta, o którym powyżej określa Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28.09.2012 r.
 • Studenci i doktoranci - obcokrajowcy niebędący obywatelami państwa członkowskiego UE oraz EFTA
  i nie posiadający polskiego pochodzenia
  w rozumieniu przepisów o repatriacji mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia i sami opłacać miesięczną składkę zdrowotną.

 

Przydatne    informacje:

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28.09.2012 r.

Zarządzenie nr 124 /2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów uniwersytetu rzeszowskiego”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narodowy Fundusz Zdrowia – Podkarpacki Odział Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Zamkowa 8

35-032 Rzeszów

tel.  (017) 86 04 100      

http://www.nfz-rzeszow.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefoniczna Informacja Medyczna r-BIT       Tel. 94 39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporz. DSS 01.10.2012 r.


 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. Zarządzenie Rektora UR nr 10/2010 z dnia 13.05.2010 r. w sprawie zasad zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Studenci będący obywatelami RP
Każdy student będący obywatelem polskim podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego:

 1. Jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  • do czasu ukończenia 26 roku życia
  • bez ograniczenia wieku - student niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi
  • bez ograniczenia wieku - student - współmałżonek osoby ubezpieczonej
 2. Student, który ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, jest zgłaszany do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia przez Uniwersytet. Uniwersytet odprowadza za niego comiesięczną składkę.
 3. Student, który nie ukończył 26 lat, ale nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako dziecko, wnuk, małżonek osoby ubezpieczonej, może być również ubezpieczony przez Uniwersytet.

Student, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet, zgłasza do tego ubezpieczenia również wszystkich członków rodziny (współmałżonka, dzieci), którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Warunkiem opłacania przez Uniwersytet składek jest zgłoszenie się studenta we właściwym dziekanacie, wypełnienie druku ZUS ZZA i dołączenie do niego oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

W przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, gdy w ramach każdego z tych tytułów składka finansowana jest z budżetu państwa, składka jest opłacana z tytułu, który powstał wcześniej. Jeżeli tytuły powstały równocześnie, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu.

Obowiązek odprowadzania składek przez Uniwersytet na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób wygasa z dniem ukończenia studiów (nie później niż do 30 września roku akademickiego, w którym student zaliczył ostatni semestr studiów) lub skreślenia z listy studentów.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub w momencie skreślenia z listy studentów.

Student, za którego jest odprowadzana przez Uniwersytet składka na ubezpieczenie zdrowotne, ma obowiązek poinformować uczelnię o fakcie nabycia prawa do ubezpieczenia z innego tytułu (podjęcie pracy, zawarcie związku małżeńskiego z osobą ubezpieczoną). Uniwersytet wyrejestrowuje wówczas studenta z ubezpieczenia (druk ZUS ZWUA) i zaprzestaje odprowadzania składek. Student ma również obowiązek zgłosić zmianę danych zawartych we wniosku.

Wniosek o objęcie ubezpieczniem i oświadczenie

 


UBEZPIECZENIE NNW STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UR

Ubezpieczenie studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków ma charakter dobrowolny. Wybór towarzystwa ubezpieczeniowego dokonywany jest na początku każdego roku akademickiego przez komisję, której członkami są w większości przedstawiciele samorządu studenckiego. Komisja taka dokonuje także wyboru wariantu ubezpieczenia i negocjuje składniki oferty z przedstawicielami wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Składkę na takie ubezpieczenie student opłaca jednorazowo na okres od 1 października do 30 września, czyli na cały rok akademicki.

 


UBEZPIECZENIE NNW W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

W tym roku akademickim towarzystwem ubezpieczającym studentów UR zostało ponownie wybrane PZU SA. Spośród przedłożonych propozycji kilku towarzystw, wg opinii członków komisji, oferta PZU SA zawierała najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia. Dokonano wyboru II wariantu na sumę ubezpieczenia 23 000 zł, ze składką 37 zł.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa:

 • nieszczęśliwych wypadków,
 • zawału serca,
 • krwotoku śródczaszkowego,
 • obrażeń ciała, których zaistnienie zostało spowodowane atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie,
 • usiłowanie popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć ubezpieczonego.

Usługi Assistance:

 1. Pomoc medyczna
  • wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego,
  • wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej,
  • wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego,
  • transport medyczny.
 2. Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna
  • organizacja procesu rehabilitacji,
  • dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego,
  • dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza,
  • domowa opieka lekarska po hospitalizacji.
 3. Pomoc psychologa
 4. Infolinia medyczna (0 801 102 102) i telefoniczna konsultacja ze specjalistą.

Ubezpieczenie działa przez cały rok akademicki, 24 godziny na dobę, na uczelni i w życiu prywatnym, w kraju i poza granicami RP.

Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu określają lekarze powołani przez PZU SA. Likwidacją szkód zajmuje się Centrum Likwidacji Szkód PZU SA mieszczące się w Rzeszowie przy ul. Rejtana 67. Zgłoszenia szkody można również dokonać dzwoniąc na numer całodobowej infolinii - 801 102 102 lub na numer (22) 566 55 55 lub wypełniając internetowy formularz zgłoszenia szkody na stronie www.pzu.pl.

Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń związanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia ustala się na podstawie dostarczonych dokumentów lub wyników badań lekarskich.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow