Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Stypendia z FPM dla studentów/doktorantów cudzoziemców19.04.2017 12:51

STUDENCI – CUDZOZIEMCY - STYPENDIA

STUDENCI-CUDZOZIEMCY  mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej w formie:

 1. stypendium socjalne/w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów
 4. zapomoga
 5. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

 ZGODNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

O świadczenia pomocy materialnej mogą ubiegać się studenci cudzoziemcy:

Stypendium:

socjalne

specjalne dla osób niepełnosprawnych

zapomoga

stypendium Rektora dla najlepszych studentów

stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

odbywający studia wyższe na zasadach obywateli polskich

posiadający zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej

posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej

korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach

którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu

studenci cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów

-

-

-

posiadacze ważnej Karty Polaka

odbywający studia na zasadach innych niż obywatele polscy np.:

1)   jako stypendyści strony polskiej;

2)   na zasadach odpłatności;

3)   bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

4)   jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

5)   jako stypendyści uczelni

studenci cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów

-

-

-

-

-

posiadacze ważnej Karty Polaka

-

-

-

-

-

Inni niż wymienieni powyżej

-

-

-

-

-

odbywający studia wyższe na zasadach odpłatności

posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

-

-

-

-

 
 • Studenci – cudzoziemcy, mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w trybie i na zasadach ustalonych dla obywateli polskich i mają obowiązek złożyć wszystkie dokumenty określone w niniejszym Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UR – dostępny na stronie internetowej:

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/pomoc-materialna/stypendia-dla-studentow/regulamin ,

 • W przypadku dokumentów przedstawionych przez studenta – cudzoziemca do wniosku
  o przyznanie świadczenia pomocy materialnej sporządzonych w języku innym niż język polski, należy dołączyć ich tłumaczenia  przez tłumacza przysięgłego.
 • TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Stypendium socjalne, specjalne, zapomoga:

 • do 14 dni od daty przyjęcia na studia -  dla studentów przyjętych na I rok studiów,
 • do 15 czerwca dla studentów II roku studiów i wyżej,
 • do 15 lutego dla studentów II roku studiów i wyżej, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego,

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 • do 5 października,
 • do 5 marca w przypadku kierunków studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego.

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

 •  do 31 lipca .
 • MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow