Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Laur Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

Załącznik do zarządzenia nr 34/2016 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 04.07.2016 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania wyróżnienia
„Laur Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego” dla najlepszego absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego


Regulamin przyznawania wyróżnienia

„LAUR REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO”

dla najlepszego absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego

§ 1

Laurem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego wyróżnia się najlepszego absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego w danym roku akademickim.

§ 2

Wyróżnienie stanowi Statuetka wykonana według projektu przyjętego przez Kolegium Rektora oraz dyplom.

§ 3

Wyróżnienie wręcza Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego.

§ 4

Laur Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego może być przyznany absolwentowi, który podczas odbywania studiów postępował zgodnie z treścią ślubowania oraz spełnił łącznie następujące warunki:

 1. uzyskał tytuł magistra w roku akademickim poprzedzającym rok przyznania wyróżnienia;
 2. ukończył studia w terminie określonym planem studiów;
 3. osiągnął średnią arytmetyczną ocen z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę nie niższą niż 4,5;
 4. uzyskał ocenę bardzo dobry z egzaminu dyplomowego;
 5. uzyskał ocenę bardzo dobry z pracy dyplomowej;
 6. aktywnie działa na rzecz środowiska akademickiego (np. poprzez aktywność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, samorządzie studenckim).
 7. posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub inne.

§ 5

 1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie Lauru Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego są: 
 1. Władze Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 2. Dziekani Wydziałów;
 3. Przewodniczący Samorządu Studenckiego.
 1. Osoby uprawnione do zgłaszania kandydatów składają wnioski w Dziale Kształcenia w terminie określonym przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. 
 2. Każda osoba uprawniona, o której mowa w § 5 ust. 1, może wskazać jednego kandydata do wyróżnienia.
 3. Wzór wniosku o przyznanie Lauru Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2-4 nie dołącza się dokumentów potwierdzających osiągnięcia absolwenta.

§ 6

Wyboru najlepszego absolwenta dokonuje Kapituła w składzie:

 1. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia;
 2. Dziekani Wydziałów;
 3. Przewodniczący Samorządu Studentów UR.

§ 7

 1. Posiedzenie Kapituły odbywa się nie później niż w terminie do 30 września każdego roku.
 2. Kapituła dokonuje wyboru najlepszego absolwenta w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3/5 ogólnej liczby jej członków.

 

p.o. REKTOR

UNIWERSYTETU  RZESZOWSKIEGO

 

 

Prof. dr hab.  SYLWESTER CZOPEK

 

Pliki do pobrania:

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow