Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Filologia, specjalność - filologia rosyjska

Kierunek: Filologia

Specjalność: Filologia rosyjska

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

 Profil: ogólnoakademicki

 

Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru.

Uruchomienie danej specjalizacji na studiach stacjonarnych planuje się w przypadku wybrania jej przez min. 15 osób.

Specjalizacje do wyboru po pierwszym roku studiów pierwszego stopnia (trzyletni licencjat z filologii rosyjskiej):

 • specjalizacja nauczycielska z językiem angielskim,
 • specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu,
 • specjalizacja język rosyjski i angielski w turystyce,
 • specjalizacja translatoryka polsko-rosyjska

 

O przyjęciu na studia pierwszego stopnia („Stara i Nowa Matura”) decyduje średnia z przedmiotów na świadectwie dojrzałości. Listę kandydatów przyjętych na I rok ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów, przy czym średnia liczba punktów obliczana jest według następujących zasad:

 

 1. Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

przedmiot

poziom

waga przedmiotu

język polski

pisemny podstawowy

0,5

język polski

pisemny rozszerzony

0,6

język obcy

pisemny podstawowy

0,5

język obcy

pisemny rozszerzony

0,6

Kryterium dodatkowe:

język obcy nowożytny

rozszerzony pisemny

0,2

 

 

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wymienionych przedmiotów, zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez współczynniki przypisane poszczególnym przedmiotom.

 1. Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości (w części ustnej i pisemnej) z przedmiotów:

 • język polski
 • język rosyjski lub inny język obcy (jeśli kandydat nie ma na świadectwie dojrzałości języka rosyjskiego)

przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

 

ocena (skala 1-6)

punkty

ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus(4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

200

-

-

 

 

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów, o kolejności na liście przyjętych decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 

Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo nieuruchomienia formy kształcenia i formy studiów  w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż  minimalny limit miejsc określony odrębną uchwałą Senatu UR.

Ukończone studia I-go stopnia na kierunku filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów kształcenia, przewidzianych dla studiów I-go stopnia na tym kierunku, w tym posiadanie znajomości języka rosyjskiego na poziomie co najmniej C1.

 

 

Kierunek: Filologia

Specjalność: Filologia rosyjska

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne

 

Specjalizacje do wyboru na studiach drugiego stopnia (dwuletnie uzupełniające – magisterium z filologii rosyjskiej):

 • specjalizacja nauczycielska (dla absolwentów studiów I stopnia filologii rosyjskiej specjalizacji nauczycielskiej),
 • specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu,
 • specjalizacja translatoryka polsko-rosyjska.

 

Na specjalizację nauczycielską na studia II stopnia przyjmowani są wyłącznie absolwenci specjalności nauczycielskiej z dyplomem licencjata filologii rosyjskiej.

Na specjalizacje rosyjski i angielski język biznesu i translatoryka polsko-rosyjska przyjmowani są absolwenci z dyplomem licencjata zarówno filologii rosyjskiej, jak i innych kierunków. W przypadku absolwentów innych kierunków obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych i znajomości leksyki z zakresu rosyjskiego języka biznesu.

 

Dla absolwentów z dyplomem licencjata filologii rosyjskiej podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia obowiązuje konkurs dyplomów, podczas którego oceny będą przeliczane według następujących zasad:

 

bardzo dobra                        5 pkt.

dobra plus                            4,5 pkt.

dobra                                   4 pkt.

dostateczna plus                  3,5 pkt.

dostateczna                          3 pkt.

 

Dla absolwentów kierunków innych niż filologia rosyjska podczas rekrutacji na studia drugiego stopnia będzie brana pod uwagę ocena z rozmowy kwalifikacyjnej, przeliczana według następujących zasad:

 

bardzo dobra                        5 pkt.

dobra plus                            4,5 pkt.

dobra                                   4 pkt.

dostateczna plus                  3,5 pkt.

dostateczna                          3 pkt.

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów na studia II stopnia jednakowej liczby punktów o przyjęciu decyduje dodatkowe kryterium, jakim jest średnia z toku studiów I stopnia, przeliczana według następujących zasad:

 

do średniej 3,20                        3 pkt.     

od 3,21 do 3,50                        3,5 pkt.      

od 3,51 do 4,20                       4 pkt

od 4,21 do 4,50                       4,5 pkt.

od 4,51                                    5 pkt.

 

Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit. 

Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo nieuruchomienia formy kształcenia i formy studiów  w przypadku,
gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż  minimalny limit miejsc określony odrębną uchwałą Senatu UR.
Ukończone studia II-go stopnia na kierunku filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne z osiągnięciem efektów kształcenia, przewidzianych dla studiów II-go stopnia na tym kierunku, w tym posiadanie znajomości języka rosyjskiego na poziomie co najmniej C2.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow