Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Filologia, specjalność - filologia germańska

Kierunek: Filologia

Specjalność: Filologia germańska

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wyboru specjalizacji student filologii germańskiej dokonuje po drugim semestrze studiów.

 

Specjalizacje do wyboru po 1. roku na 3-letnich studiach stacjonarnych I stopnia:

 • specjalizacja translatoryczna na poziomie zaawansowanym,
 • specjalizacja nauczycielska na poziomie zaawansowanym,
 • specjalizacja komunikacja interkulturowa w zakresie języka biznesu – język niemiecki z językiem angielskim,
 • specjalizacja translatoryczna z nauką języka niemieckiego od podstaw,
 • specjalizacja nauczycielska z nauką języka niemieckiego od podstaw,
 • niemcoznawstwo.

 

Specjalizacje do wyboru po 1. roku na 3-letnich studiach niestacjonarnych I stopnia:

 • specjalizacja translatoryczna na poziomie zaawansowanym,
 • specjalizacja nauczycielska na poziomie zaawansowanym.

 

O przyjęciu na studia I stopnia dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą decyduje średnia z przedmiotów na świadectwie dojrzałości. Listę kandydatów przyjętych na I rok ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów,przy czym średnia liczba punktów obliczana jest według podanych poniżej zasad.

 

 

 1. Nowa matura

Dla kandydatów z „nową maturą” obowiązuje konkurs dyplomów maturalnych. Wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przelicza się wg następujących zasad:

 • dla kandydatów, którzy wybrali na maturze język niemiecki  (pisemnie i/lub ustnie) w wersji rozszerzonej  uznawana jest ilość punktów procentowych otrzymanych na maturze z języka niemieckiego w skali 1:2;
 • dla kandydatów, którzy wybrali język niemiecki w wersji podstawowej uwzględnia się  liczbę punktów otrzymanych na maturze w skali 1:1;
 • dla kandydatów zainteresowanych nauką języka niemieckiego od podstaw, którzy wybrali na maturze inny język obcy niż język niemiecki, w wersji rozszerzonej lub w wersji podstawowej, uwzględnia się liczbę punktów uzyskanych na maturze z tego języka w skali 1:1.

 

 

 

 

 

Pod uwagę brane są punkty za część pisemną i/lub ustną egzaminu maturalnego, pomnożone przez współczynniki wymienione
w poniższej tabeli:

przedmiot

poziom

waga przedmiotu

język niemiecki - pisemny i/lub ustny

rozszerzony

2

język niemiecki - pisemny i/lub ustny

podstawowy

1

język  obcy nowożytny inny niż język niemiecki - pisemny i/lub ustny

rozszerzony/podstawowy

1

 

 

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników
z wymienionych przedmiotów, zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez współczynniki przypisane poszczególnym przedmiotom.

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów, o kolejności na liście przyjętych decydować będzie kryterium dodatkowe, tj. wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie pozwoli rozstrzygnięcie przyjęcia liczby kandydatów określonej
w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

 1. Stara matura

Dla kandydatów ze „starą maturą” obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim, sprawdzająca opanowanie języka niemieckiego, oceniana wg następującej punktacji:

ocena z rozmowy

punkty

bardzo dobry

400 pkt.

plus dobry

320 pkt.

dobry

240 pkt.

plus dostateczny

160 pkt.

dostateczny

80 pkt.

 

W przypadku:

- studiów stacjonarnych I  stopnia: kierunek zostanie uruchomiony, o ile przyjętych zostanie min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia specjalizacji w danym roku akademickim,

- studiów niestacjonarnych I stopnia: kierunek zostanie uruchomiony, o ile przyjętych zostanie min. 25 osób.

Kierunek: Filologia

Specjalność: Filologia germańska

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wyboru specjalizacji student filologii germańskiej dokonuje po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów.

 

 II stopnia:

- specjalizacja translatoryczna,

- specjalizacja nauczycielska.

Na specjalizację nauczycielską obowiązuje konkurs dyplomów licencjackich w zakresie filologii germańskiej, specjalizacja nauczycielska.

Kandydaci na specjalizację translatoryczną obowiązuje konkurs dyplomów licencjackich w zakresie filologii germańskiej lub lingwistyki stosowanej. Dla absolwentów z dyplomem licencjata innych kierunków humanistycznych lub społecznych warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim, dotyczącej tłumaczenia tekstów
z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki, sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia w/w studiów.   

 

Obowiązująca punktacja na studia II stopnia:

ocena końcowa na dyplomie licencjackim
w zakresie filologii germańskiej

punkty

bardzo dobry

50 pkt.

plus dobry

45 pkt.

dobry

40 pkt.

plus dostateczny

35 pkt.

dostateczny

30 pkt.

 

 

Dla absolwentów kierunków innych niż filologia germańska podczas rekrutacji na studia II stopnia będzie brana pod uwagę ocena
z rozmowy kwalifikacyjnej, przeliczana według następujących zasad:

 

ocena uzyskana podczas rozmowy kwalifikacyjnej

punkty

bardzo dobry

50 pkt.

plus dobry

45 pkt.

dobry

40 pkt.

plus dostateczny

35 pkt.

dostateczny

30 pkt.

 

 

Kandydaci przyjmowani są od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku, gdy liczba kandydatów z taką samą oceną na dyplomie jest większa niż limit miejsc, o przyjęciu decyduje średnia ocen z toku studiów I stopnia.

średnia ocen z toku studiów

punkty

od średniej 3,20

30 pkt.

3,21-3.50

35 pkt.

3,51-4,20

40 pkt.

4,21-4,50

45 pkt.

od średniej 4,51

50 pkt.

 

W przypadku

- studiów stacjonarnych II  stopnia: kierunek zostanie uruchomiony, o ile przyjętych zostanie min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia specjalizacji w danym roku akademickim,

- studiów niestacjonarnych II stopnia: kierunek zostanie uruchomiony, o ile przyjętych zostanie min. 25 osób.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata

1. Studia stacjonarne I stopnia

 1. specjalizacja nauczycielska i translatoryczna na poziomie zaawansowanym, specjalizacja komunikacja interkulturowa w zakresie języka biznesu – język niemiecki z językiem angielskim:

Kandydat

 • wykazuje się znajomością języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym/min. na poziomie podstawowym, potwierdzoną pozytywną oceną na maturze z języka niemieckiego odpowiednio na poziomie zaawansowanym/min. na poziomie podstawowym
 • oraz posiada wiedzę ogólną na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzoną świadectwem maturalnym.
 1. specjalizacja nauczycielska i translatoryczna z nauką języka niemieckiego od podstaw:

Kandydat

 • wykazuje się znajomością innego niż język niemiecki języka obcego na poziomie średniozaawansowanym/min. na poziomie podstawowym, potwierdzoną pozytywną oceną na maturze z tego języka odpowiednio na poziomie zaawansowanym/min. na poziomie podstawowym
 • oraz posiada wiedzę ogólną na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzoną świadectwem maturalnym.

1.1. Studia NIEstacjonarne I stopnia

 1. specjalizacja nauczycielska i translatoryczna na poziomie zaawansowanym:

Kandydat

 • wykazuje się znajomością języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym/min. na poziomie podstawowym, potwierdzoną pozytywną oceną na maturze z języka niemieckiego odpowiednio na poziomie zaawansowanym/min. na poziomie podstawowym
 • oraz posiada wiedzę ogólną na poziomie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, potwierdzoną świadectwem maturalnym.

2. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA 

 1. specjalizacja nauczycielska:

Kandydat

 • posiada tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii germańskiej, specjalizacja nauczycielska, tj. kwalifikacje uprawniające do nauczania języka niemieckiego min. w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • wykazuje znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy, co dla absolwentów kierunków innych niż filologia germańska podlega weryfikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wyróżnia się podstawową wiedzą (na poziomie licencjata filologii germańskiej) z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej.
 1. specjalizacja translatoryczna:

Kandydat

 • posiada tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii germańskiej lub równoważny uzyskany na kierunkach humanistycznych lub społecznych,
 • wykazuje znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy,
 • wyróżnia się podstawową wiedzą (na poziomie licencjata filologii germańskiej lub innym równoważnym uzyskanym na kierunkach humanistycznych lub społecznych) z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej – w tym językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • posiada elementarne umiejętności translatorskie w kontekście relacji międzyjęzykowych adekwatnie do wybranej specjalności: język polski – język niemiecki.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow