Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Filologia, specjalność - filologia angielska

Kierunek: Filologia

Specjalność: Filologia angielska

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Specjalizacje: nauczycielska i translatoryczna

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK ANGIELSKI

- część pisemna na poziomie rozszerzonym

lub

część pisemna na poziomie podstawowym

 

2

 

1

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek.

Część ustna* egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Jeżeli powyższe kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie o przyjęciu określonej
w limicie liczby kandydatów uwzględniona zostanie trzecie kryterium – liczba punktów za pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.

*w przypadku matury zdawanej przed 2012r. brana jest pod uwagę liczba punktów na poziomie rozszerzonym

0,003

Uwagi

Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu pierwszego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji planuje się w przypadku wybrania jej przez min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej specjalizacji w danym roku akademickim.

Obcokrajowcy oraz obywatele z maturą uzyskaną poza granicami Polski oraz osoby, które w ramach „nowej matury” nie zdawały egzaminu z języka angielskiego przystępują do egzaminu wstępnego tak, jak kandydaci ze „starą maturą”.

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Egzamin wstępny

Maksymalna liczba punktów: 200

Egzaminu wstępny obejmuje:

  1. egzamin pisemny z języka angielskiego (120 pkt.),
  2. egzamin ustny z języka angielskiego (80 pkt.)

Egzamin pisemny składa się z testu leksykalno-gramatycznego (transformacje, wyszukiwanie błędów, słowotwórstwo) oraz testu wyboru sprawdzającego wiadomości
z zakresu kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych.

Egzamin ustny obejmuje wypowiedź kandydata na wylosowany temat. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie co najmniej 60 pkt z egzaminu pisemnego. Kandydaci, którzy uzyskali mniej punktów nie podlegają dalszej rekrutacji
i otrzymują 0 punktów rekrutacyjnych. 

Punkty za egzamin pisemny i ustny sumuje się. W przypadku uzyskania liczby punktów mniejszej niż 100, egzamin uznaje się za niezdany i kandydat otrzymuje
0 punktów rekrutacyjnych. W pozostałych przypadkach suma otrzymanych punktów odpowiada punktom rekrutacyjnym, które zostają wprowadzone do listy rankingowej wspólnej dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą.

1

Uwagi

Obcokrajowcy oraz obywatele z maturą uzyskaną poza granicami Polski przystępują do egzaminu wstępnego tak, jak kandydaci ze „starą maturą”.

 

Kierunek: Filologia

Specjalność: Filologia angielska

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne i niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Specjalizacje: nauczycielska i translatoryczna

 

Podstawą kwalifikacji są ukończone studia I stopnia na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana
ze specjalnością język angielski. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę sumę punktów uzyskanych za ocenę
z dyplomu
ukończenia studiów I-go stopnia oraz średnią ocen z toku studiów I-go stopnia na tym kierunku. Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać wynosi 10. Poszczególnym ocenom na dyplomie przypisuje się następujące wartości punktowe:

 

           bardzo dobra

5 pkt.

dobra plus

4,5 pkt.

dobra

4 pkt.

dostateczna plus

3,5 pkt.

dostateczna

3 pkt.

 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać wynosi 10. Na studia przyjmowani są kandydaci od najwyższej liczby punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

Kryterium kwalifikacyjne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana ze specjalnością język angielski.  Na studia
w specjalizacji nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy na studiach I stopnia uzyskali uprawnienia pedagogiczne.

Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

W przypadku dwóch lub więcej kandydatów z jednakową liczbą punktów
dla ostatnich miejsc z limitu przyjęć kryterium decydującym o przyjęciu jest wyższa średnia
z toku studiów.

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Uruchomienie danej specjalizacji planuje się w przypadku wybrania jej przez
min.15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej specjalizacji w danym roku akademickim.

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów
II stopnia, WKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 10 punktów.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow