Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Filologia polska

Kierunek: Filologia polska

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Oferta studiów jest skierowana do maturzystów – absolwentów liceów, liceów profilowanych i techników – o zainteresowaniach humanistycznych, którzy chcą uzyskać podstawową wiedzę w zakresie historii i teorii literatury, nauki o języku oraz nabyć umiejętności analizy zjawisk językowych, kulturowych i procesów literackich. Kandydaci, którzy po 1. semestrze wybiorą filologię polską ze specjalizacją nauczycielską, dodatkowo będą mogli uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia.

1. Kompetencje oczekiwane dla kandydatów na studia pierwszego stopnia weryfikowane podczas składania dokumentów:

 • komunikatywne posługiwanie się językiem polskim.

2. Kwalifikacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników obecnie obowiązującego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Kandydaci otrzymują punkty według kryteriów podanych w poniższej tabeli.

Egzamin maturalny  (obecnie obowiązujący)

Przeliczenie punktów

Przedmiot

Egzamin

%

 

Język polski

Pisemny

Poziom podstawowy punkty procentowe

1%=1p.

Poziom rozszerzony punkty procentowe

1%=2p.

 
 • W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy nowożytny, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej
  w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit, liczby kandydatów.
 • Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.
 • Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.
 1. Dla kandydatów ze starą maturą warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu maturalnego z języka polskiego.

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje konkurs świadectw. Oceny ze świadectw dojrzałości przeliczane są na punkty zgodnie
z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca/mierna (2)

30

 

 

dopuszczająca plus (2+)

45

 

 

dostateczna (3)

60

dostateczna (3)

50

dostateczna plus (3+)

90

dostateczna plus (3+)

90

dobra (4)

120

dobra (4)

140

dobra plus (4+)

150

dobra plus (4+)

170

bardzo dobra (5)

180

bardzo dobra (5)

200

bardzo dobra plus (5+)

190

 

 

celująca (6)

200

 

 

 

 

4. Zasady kwalifikacji dla Polaków z zagranicznym dyplomem maturalnym oraz obcokrajowców, którzy zgodnie z art. 43 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) mogą podejmować kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1 pytanie otwarte).

Zagadnienia egzaminacyjne:

 1. Twórczość Jana Kochanowskiego jako głównego przedstawiciela renesansu w Polsce.
 2. Satyry i bajki polskiego oświecenia - charakterystyka wybranych przykładów.
 3. Romantyzm jako kierunek literacki w Polsce - najważniejsze założenia, poeci i utwory.
 4. Dorobek literacki epoki pozytywizmu w Polsce - charakterystyka ogólna.
 5. Ekranizacje i adaptacje filmowe polskiej literatury - prezentacja wybranych przykładów.
 6. Twórczość polskich noblistów - Czesław Miłosz i Wisława Szymborska.
 7. Polscy kompozytorzy muzyki klasycznej i ich utwory.
 8. Główne zabytki architektury w Polsce.
 9. Charakterystyka ogólna współczesnej polskiej prasy.
 10. Polska kinematografia - twórcy i ich filmy.

Wynik końcowy: Za pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów. Sposób przeliczania punktów uzyskanych
 z egzaminu:

 • 0 p. - ocena niedostateczna
 • 3 p. - ocena dostateczna
 • 3,5 p. - ocena dostateczna +
 • 4 p. - ocena dobra
 • 4.5 p. - ocena dobra +
 • 5 p. - ocena bardzo dobra

Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza z dalszego postępowania.

 

Kierunek: Filologia polska

Poziom: I stopnia

Forma: niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 1. Wstęp wolny; podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.

 

Kierunek: Filologia polska

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych. Absolwenci studiów I stopnia filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską będą mogli doskonalić  swoją wiedzę  i umiejętności w zakresie  dydaktyki języka polskiego  na poziomie  szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Dla absolwentów kierunków studiów innych niż filologia polska warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata/ki do podjęcia studiów II stopnia. Studia magisterskie przygotowują do podjęcia studiów III stopnia.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest uwzględniana suma punktów z poniższych kryteriów:

 • ocena końcowa na dyplomie

bardzo dobra

5 p.

plus dobra

4,5 p.

dobra

4 p.

plus dostateczna

3,5 p.

dostateczna

3 p.

 
 • ocena z pracy dyplomowej (lub egzaminu dyplomowego)

bardzo dobra

5 p.

plus dobra

4,5 p.

dobra

4 p.

plus dostateczna

3,5 p.

dostateczna

3 p.

 
 • średnia z toku studiów I stopnia - liczba punktów równa jest średniej z toku studiów określonej do dwóch miejsc po przecinku,
 • rozmowa kwalifikacyjna - sprawdzenie efektów kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia w zakresie następujących umiejętności oraz kompetencji ustalonych w ramach KRK:

a)  Umiejętność precyzyjnej komunikacji, argumentacji, poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli
i poglądów w języku polskim oraz stosowania różnych rejestrów języka (w tym rejestru języka akademickiego).
Na podstawie uporządkowanej wiedzy ogólnej z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo), kandydat potrafi przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, a także potrafi w syntezujący sposób formułować wynikające z nich wnioski. 

b) Umiejętność selekcji i doboru narzędzi badawczych oparta na znajomości najważniejszych metod analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury. Kandydat zna zatem podstawowe ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia właściwe dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień oraz zaproponować rozwiązania problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie nauk filologicznych. 

c) Umiejętność przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji różnych wytworów kultury poprzez zastosowanie najbardziej typowych metod nauk filologicznych. Najistotniejszym celem analiz, których wykonywanie jest umiejętnością obligatoryjną dla kandydata, jest nie tylko określenie znaczeń interpretowanych wytworów kultury, ale także scharakteryzowanie ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym. 

d) Umiejętność wykrywania interdyscyplinarnych zależności i powiązań między subdziedzinami nauk filologicznych a innymi dziedzinami w obrębie szerszego obszaru nauk humanistycznych. Na tej podstawie, oraz na podstawie posiadanej wiedzy z zakresu współczesnego życia kulturalnego, kandydat potrafi wykrywać zależności między tekstami kultury, literaturą i językiem a procesami społecznymi i kulturowymi zachodzącymi współcześnie w kontekście polskim i europejskim. 

e) Umiejętność sporządzania naukowych wypowiedzi w formie prac pisemnych o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca roczna, praca licencjacka w języku polskim) przy użyciu źródeł pomocniczych. Kandydat potrafi także samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych oraz
z zastosowaniem technik audiowizualnych. 

f) Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera. Poza posiadaniem niezbędnej umiejętności obsługi standardowych edytorów tekstu kandydat potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych. Po trafi także korzystać z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning) oraz korzystać z typowych elektronicznych baz danych (np. MAK BN, PBL) w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji. 

g) Umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ta umiejętność jest weryfikowana przez Komisję Egzaminacyjną na podstawie wpisu z języka obcego nowożytnego w suplemencie do dyplomu ze studiów licencjackich. Ocenę poświadcza przedstawiciel komisji rekrutacyjnej

 

Punktacja za rozmowę kwalifikacyjną:

 • ocena bardzo dobra - 5 p.
 • ocena plus dobra - 4,5 p.
 • ocena dobra - 4 p.
 • ocena plus dostateczna - 3,5 p.
 • ocena dostateczna - 3 p.
 • ocena niedostateczna - 0 p.

2. Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza z dalszego postępowania.

3. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

4. Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.

 

Kierunek: Filologia polska

Poziom: II stopnia

Forma: niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wstęp wolny; podstawą przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów według kolejności do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Studia uruchamiane są dla grupy min. 25 osób.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow